Avtalsrörelsen 2017

Under våren omförhandlas villkoren för dig som är anställd i privat sektor. Här hittar du Sveriges Ingenjörers krav i avtalsrörelsen 2017 och senaste nytt från förhandlingarna.

Senaste nytt

Opo lämnat lönebud till industrins parter

NYHETER 2017-03-26

Sveriges Ingenjörer och de övriga facken inom industrin, liksom våra motparter på arbetsgivarsidan, har nu fått en första hemställan med lönebud från de opartiska ordförandena (Opo). Parterna ska lämna sina svar på måndag klockan 15.

Facken inom industrin beredda teckna treårigt avtal – om rätt innehåll

NYHETER 2017-03-09

Sveriges Ingenjörer och de andra facken inom industrin har i dag lämnat sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena (Opo) lämnat till parterna på onsdagen. Facken är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till deltidspension/flexpension samt en låglönesatsning för LO-förbunden.

Våra krav

Löneökningar på 2,8 procent

Sveriges Ingenjörer yrkar att ett löneutrymme om 2,8 procent skapas inom varje avtalsområde.

Därför att
Vi anser att lönebestämmelserna i kollektivavtalen ska bidra till ökad reallön för enskilda medlemmar och för ingenjörskåren i stort. Företagens lönestrukturer måste stötta ingenjörernas kontinuerliga utveckling av kompetens och arbetsuppgifter. Det ska löna sig att ta på sig mer ansvar och mer kvalificerade uppgifter.

Läs mer om lön

Arbetstidsförkortning – flexpension

Sveriges Ingenjörer yrkar att ytterligare avsättningar ska göras till de system för arbetstidsförkortning-flexpension som vi redan kommit överens om med arbetsgivarna. Storleken på avsättningen preciseras i förhandlingarna.

Därför att
Flexpension, också kallat deltidspension, innebär en kompletterande avsättning till tjänstepensionen och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder, beroende på avtalsområde. Flexpension ökar ingenjörernas ekonomiska trygghet och inflytande över pensionen.

Läs mer om flexpension

Föräldralön och jämställdhet

Sveriges Ingenjörer yrkar på införandet av VAB-lön, löneutfyllnad vid vård av barn. Det innebär att upp till 90 procent av lönen betalas ut vid vård av barn, upp till 5 dagar per år. Du har redan idag löneutfyllnad när du själv är sjuk eller föräldraledig. Vi yrkar även på att föräldralön ska kunna tas ut under flera perioder.

Därför att
Genom att minska ekonomiska hinder för att stanna hemma med sjuka barn och öka flexibiliteten i uttaget av föräldralön, vill vi skapa goda förutsättningar för ingenjörer att kombinera föräldraskap och karriär.

Läs mer om föräldraledighet och VAB

Balans mellan arbetstid och fritid

Sveriges Ingenjörer yrkar på bättre villkor vid förskjuten arbetstid, jourtid och beredskap. De ska ersättas både ekonomiskt och med ledig tid för att säkerställa balansen mellan arbete och ostörd fritid. Dessutom behöver ersättningarna höjas. Vi yrkar även på en översyn av tillämpningen av villkoren för ingenjörer som har avtalat bort bl a övertidskompensation eller restidsersättning.

Därför att
Ingenjörer står som så många andra yrkesgrupper inför utmaningen att skapa en god balans mellan arbetstid och fritid. Den teknik vi har att tillgå i arbetslivet ger stora möjligheter, men omprövar också var gränserna går.

Läs mer om arbetstid

Sedan februari 2017 är Sveriges Ingenjörer, Unionen och Almega överens om flexpension i tjänsteföretag och andra avtalsändringar.

Om överenskommelsen