Kristianstadsbladet - debatt - 2015-11-23

Riktigt nära sjöutsikt är att vänta - tyvärr

Havsnivån kan komma att stiga med en meter innan år 2100. Skånekusten är särskilt utsatt. Risken för översvämningar och kusterosion måste mötas och motas med modern teknik, uppmanar Sveriges Ingenjörer.

Det finns fortfarande de som säger ”Jag tror inte på klimathotet” som om det var en religion. För att parafrasera den amerikanske politikern Daniel Patrick Moynihan har vi alla rätt till vår egen åsikt, men inte våra egna fakta.

Redan i dag vet vi, visa av tidigare skyfall och stormar, att när vattnet i Råån eller Helge å svämmar över så kvittar det om människorna tror på klimatpåverkan eller inte.

Stormen Sven den 5 december 2013 slog nya vattenståndsrekord i Öresund: +1,67 meter i Viken och +1,59 meter i Barsebäck. I kombination med mycket höga vågor ledde detta till översvämningar, kraftig erosion och stora materiella skador längs Öresundskusten.

Höjningarna av havsnivån och översvämningar är en av de största och viktigaste utmaningarna för Skåne. Regionen och kommunerna måste se bortom strandvallar och sandsäckar för att i stället möta och mota dessa utmaningar med ny teknik.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har data om erosion längs med kusterna som dokumenterats i decennier, och då har vi inte ens börjat tala om de höjda havsnivåer och den ökade klimatpåverkan som är att vänta.

Det har talats om att den svenska landmassan på sina håll höjer sig snabbare än havsnivån. Men det gäller inte Skåne. Här har landhöjningen avstannat helt, för att längst i söder till och med börja backa något.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelsen har upprättat listor med de aktuella riskområdena. Analyser av dessa listor visar att cirka 23 000 bostadshus i Skåne ligger i riskzonen för att påverkas av framtida havsvattenhöjningar och översvämningar. 

Den långsiktige spekulanten kanske satsar på en framtida strandtomt på Linderödsåsen och visst kanske någon lockas av att förvandla Ystad till ett nytt Venedig, men för de flesta av oss ter sig den här typen av förändringar som mer skrämmande än lockande.

Skåne är ett av Sveriges Ingenjörers största distrikt och när förbundet nu gör en resa genom det vi kallar Idélandet Sverige, låter vi här kreativa ingenjörer ge sig i kast med regionala utmaningar. Under några dagar kommer en grupp ingenjörer ägna sina krafter åt att finna nya tekniska lösningar i en process vi kallar ”Tänktank”.

Vi är övertygade om att våra medlemmar, ingenjörerna, kan spela en avgörande roll i kampen mot översvämningar och erosion. Det kan handla om tekniska lösningar som minskar vår dagliga miljöpåverkan, såväl som hållbarhet inom industrin.  Ingenjörer är mångsidiga problemlösare och tillsammans med olika beslutsfattare vill vi vara med och skapa sådant som inte finns i dag, men som verkligen kan vara till nytta. Vi hoppas att vår Tänktank kan ge idéer, inspiration och handfasta samarbeten där ingenjörer kan bidra på sätt man hittills kanske inte tänkt på.

Maygon Wendel Lesenius, ordförande Sverigs Ingenjörers distrikt Skåne
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör Sveriges Ingenjörer 

Läs artikeln på Kristianstadsbladet webbplats

Senaste nyheterna

Fler fasta jobb på högskolorna höjer kvaliteten

2017-06-27

DEBATT Mer än var fjärde forskare och lärare på våra universitet och högskolor saknar fast anställning. Detta skapar otrygghet som medför ineffektiva forskningssatsningar och sämre undervisning, skriver Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna.

Statens avtalsrörelse är igång

2017-06-21

Den 21 juni överlämnade Saco-S, där Sveriges Ingenjörer ingår, inriktningen inför höstens avtalsförhandlingar till Arbetsgivarverket. Den trycker på vikten av att förbättra arbetsmiljön och stärka medlemmarnas inflytande över de enskilda arbetsvillkoren.

Treårigt avtal med Svenska Kyrkan

2017-06-21

Ett nytt kollektivavtal om lön och allmänna bestämmelser har tecknats mellan Sveriges Ingenjörer och Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation. Avtalsperioden sträcker sig från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020.

Mest lönt att byta chefsjobb inom kommunal sektor

2017-06-19

Ingenjörschefer som byter jobb får upp sin lön väsentligt jämfört med de som stannar en längre tid på ett och samma jobb. Det är mest lönsamt att byta chefsjobb inom kommunal sektor, visar ny statistik från Sveriges Ingenjörer.

Vem vill du ska sitta i vår förbundsstyrelse?

2017-06-13

Den 19-21 november hålls Ingenjörsfullmäktige 2017. Vem vill du se i förbundsstyrelsen? Nominera dina kandidater senast 22 juni!