- 2017-02-16

Smidigare arbetskraftsinvandring helt nödvändig

Långa handläggningstider och tröghet hos myndigheterna är de största utmaningarna för arbetskraftsinvandringen enligt Sveriges Ingenjörer. Varje månad hanterar förbundet flera hundra ansökningsärenden.

Reglerna kring arbetskraftsinvandring behöver ett tydligt fokus i framtida förslag.

– Det är ingen större mening att prata om huruvida reglerna ska skärpas eller lättas, först och främst behöver dagens stora problem lösas. En smidigare tillståndsprocess måste vara prio ett, säger Peter Larsson, samhällspolitisk direktör på Sveriges Ingenjörer.       

Ingenjörer är hett eftertraktade

Utländsk arbetskraft är ett dagligt inslag i Sveriges Ingenjörers verksamhet. Varje månad går förbundets kansli igenom och yttrar sig över cirka 600 ansökningar från utländska ingenjörer som vill arbeta i Sverige. Yttrandena görs på begäran av Migrationsverket och syftar till att säkerställa att anställningsvillkoren är i enlighet med kollektivavtal eller motsvarande, som anges i utlänningslagen.

Vi är bland de fackförbund i landet som bedömer flest tillståndsärenden, säger Magnus Skagerfält, utredare på Sveriges Ingenjörer och ansvarig för yttrandena.   

Ingenjörer är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. När ekonomin dessutom går på högvarv har behovet av teknisk kompetens vuxit ytterligare.

– Ansökningarna handlar ofta om kompententa ingenjörer med potential att göra stor nytta. Bekymret är den stora belastningen i relation till knappa resurser, säger Magnus Skagerfält.   

Mer att göra för fackförbunden

Antalet ansökningar som inkommit till förbundskansliet har ökat konstant sedan 2008. Ökningen sammanfaller i tid med slopandet av myndigheternas bestämmanderätt över vilka branscher som har behov av utländsk arbetskraft. Resurserna för att bistå Migrationsverket med bedömningarna måste Sveriges Ingenjörer, liksom andra fackförbund, själva stå för.

Internationell rörlighet för ingenjörer är värdefullt för Sverige som industri- och innovationsland. Då borde det vara naturligt för samhället att satsa på att åstadkomma en smidigare hantering. Nu är tillståndsprocessen för högkvalificerad arbetskraft från utlandet alldeles för splittrad och trög, säger Peter Larsson.  

Förändringar behövs

Sveriges Ingenjörer har delgett sina synpunkter om föreslagna förändringar i hanteringen av arbetstillstånd. Ett remissvar på SOU:n ”Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden” skickades in till regeringen i februari 2017. Betänkandet har enligt förbundet lämnat luckor.  

– Utredaren har framförallt föreslagit utvidgade kontroller av arbetsgivare. Vi saknar konkreta förslag som stärker arbetskraftsinvandrares ställning, säger Peter Larsson.


 

Vår syn på förslagen i ”Arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden”:

 • Krav på anställningsavtal ska ges i samband med en ansökan om arbetstillstånd 
  Ett bindande anställningsavtal med kollektivavtalade eller motsvarande villkor ger arbetstagaren trygghet på arbetsmarknaden. Precis som svenska arbetstagare ges ett skydd av sitt anställningsavtal, borde samma synsätt gälla också för utländska arbetstagare. Förbundet tror därför att ett stärkande av anställningsavtalets funktion i arbetstillståndsprocessen skulle gynna den enskilde arbetsinvandraren.

 • Ökade möjligheter för arbetsgivare att vidta rättelse 
  Bättre möjligheter för arbetsgivare att i efterhand korrigera formella brister i anställningsvillkor är bra. Det minskar risken för den enskilde arbetskraftsinvandraren att bli av med sitt arbetstillstånd av skäl som hen inte kan råda över. Det borde dock ges möjlighet att göra den typen av korrigeringar även efter att Migrationsverket upptäckt bristerna; i vart fall vid enklare fel.

 • Utökade sanktioner mot arbetsgivare 
  Det är bra med ett tydligt straffansvar för arbetsgivare som använder skenanställningar. Men det bör komma i fråga endast i fall då det är uppenbart skäligt. Det får inte utformas så att arbetsgivare avskräcks från att anställa utländsk arbetskraft. Det saknas vassare verktyg för att beivra utländska arbetsgivare som bryter mot reglerna.  

 • Utökad kontroll av arbetsgivaren 
  Myndigheterna behöver få klarare instruktioner och ta ett större ansvar i att kontrollera och inspektera efterlevnaden av beviljade arbetstillstånd. Fackförbundens roll är inte och ska inte vara att upprätthålla myndigheternas regelverk. Sveriges Ingenjörers har en självpåtagen uppgift att vårda kollektivavtalet och att hjälpa medlemmar att driva tvister när arbetsgivaren bryter mot dessa och andra arbetsrättsliga regler.

 • Korta Migrationsverkets handläggningstider och öka effektiviteten i systemet 
  Utifrån dagens situation, är det särskilt viktigt att korta handläggningstiderna och reducera administrationskostnader för fackförbunden. Sveriges Ingenjörer ser därför positivt på ett framtida uppdrag åt Migrationsverket att initiera dialog med arbetsmarknadens parter för att effektivisera prövningen av uppehållstillstånd och arbetstillstånd.  Förslag om att bedöma arbetsgivare utifrån certifieringar, tror inte förbundet på. En sådan modell skulle innebära att en kategori företag handläggs på ett visst sätt och andra kategorier på annat sätt. Det ger inte någon bra helhetslösning.

För mer information, kontakta
Peter Larsson, peter.larsson@sverigesingenjorer.se, tel. 08-6138090
Magnus Skagerfält, magnus.skagerfalt@sverigesingenjorer.se, tel. 08-6138028

Senaste nyheterna

Polhemspriset 2017

2017-10-20

Utvecklaren Daniel Stenberg tilldelas årets Polhemspris för den unika dataöverföringskoden cURL. Prisutdelningen ägde rum igår torsdagen 19/10 på Tekniska museet i Stockholm under festliga former, där H.M. Konung Carl XVI Gustaf överlämnade Polhemsmedaljen.

Sverige bör göra mer för att locka investeringar

2017-10-19

DEBATT Vi står inför en ny industrialiseringsvåg – om vi tar tillvara på Sveriges unika möjligheter för snabbt växande elintensiva industrier. Men Sverige behöver kraftsamla för att attrahera dessa internationella industrietableringar. Vi uppmanar regeringen att ge fler myndigheter tydligare direktiv att arbeta för att attrahera internationella industrietableringar till Sverige, skriver förbundsordförande Ulrika Lindstrand med flera.

IT-pionjär tilldelas Polhemspriset 2017

2017-10-16

Hans innovation är fortfarande under utveckling men skapar dagligen vardagsnytta för miljarder människor världen över. Utvecklaren Daniel Stenberg tilldelas årets Polhemspris för den unika dataöverföringskoden cURL. "Det känns fantastiskt. Jag är framförallt glad över att den här typen av programmeringsverktyg uppmärksammas", säger Daniel Stenberg.

Löneenkäten 2017

2017-10-15

Nu är det dags för Sveriges Ingenjörers årliga löneenkät. En av de viktigaste enkäter du kan fylla i som ingenjör. Ju fler som svarar, desto mer tillförlitlig blir lönestatistiken och du får ett bättre underlag för din löneförhandling.

Sveriges Ingenjörer begär tvisteförhandling om avskedandet av Maria Ågren

2017-10-11

Sveriges Ingenjörer begär idag tvisteförhandling med arbetsgivarsidan avseende avskedandet av Maria Ågren från Regeringskansliet.