Remissyttrande från distrikt Norr- och Västerbotten - 2017-12-01

Remissyttrande, Norrbotniabanan

Sveriges Ingenjörers distrikt Västerbotten och Norrbotten har lämnat ett remissyttrande om ”Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029”. Remissyttrandet kommenterar Norrbotniabanan, och menar att banan är avgörande för regionens fortsatta utveckling. Distrikten är mycket positiva till att bygget startar.

Följande skriver de i yttrandet:

För att projektet ska ha goda möjligheter att hålla kostnader nere under byggfasen och få ut så tidiga nyttor som möjligt vill vi dock att regeringen i sitt beslut tydliggör att hela Norrbotniabanan ska byggas så att planeringen kan fortgå ända till Luleå. Detta medan bygget, till att börja med, genomförs mellan Umeå och Skellefteå med en tidigarelagd byggstart.  Målet bör vara ett färdigställande av hela banan till år 2030.

I norra Sverige arbetspendlar vi kortare sträckor i jämförelse med övriga Sverige, pga. den bristande infrastrukturen och de långa avstånden. Samtidigt som arbetspendlingen är låg får också företagen svårt att klara kompetensförsörjningen och de boende får en mindre arbetsmarknad att vända sig till. I förlängningen slår detta mot konkurrenskraften och individens egna möjligheter till val av arbete och bostadsort. För våra yrkesgrupper ökar Norrbotniabanan möjligheten för en högt specialiserad ingenjör att erbjuda sin kompetens till företag inom ett större område. Det gör det möjligt för en större bredd hos ingenjörernas arbetsmarknad, både geografiskt och kompetensmässigt.

Norrbotniabanan knyter samman regionens tre universitet (inklusive dess campus i Skellefteå och Piteå), attraktiva orter och ett starkt näringsliv. Banan kan dessutom knyta samman universiteten i norra Sverige med universiteten i norra Finland. Detta kan öka möjligheten till än mer framgångsrik forskning.  Möjligheten till dagspendling förenklar även för vidareutbildning av yrkesverksamma ingenjörer, genom att regionens alla utbildningar blir tillgängligare även för de som bor på en annan ort. Detta kan vara särskilt viktigt för att göra det möjligt för ingenjörer att kunna hålla sig anställningsbara i en föränderlig arbetsmarknad.

Norrbotniabanan skulle även bidra stort till utvecklingen av storskalig och miljövänlig basindustri i norra Sverige. Det skulle också kunna ge regionens ingenjörer en bättre möjlighet att bidra till miljöarbetet genom att de kan verka i ett större geografiskt område. Norrbotniabanan ligger väl i linje med Sveriges Ingenjörers Miljöpolitiska program.

Läs remissyttrandet 

Senaste nyheterna

Höjd pensionsålder bara halva lösningen

2017-12-14

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand ser positivt på Pensionsgruppens förslag om utökade möjligheter för ett längre arbetsliv. Ett hållbart pensionssystem är samtidigt beroende av att flera olika delar faller på plats.

Teknikkvinnor och Sveriges Ingenjörer i nytt samarbete

2017-12-14

Vi är stolta över att inleda samarbete med Teknikkvinnor; en framtidsinriktad grupp med över 18 000 medlemmar på Facebook.

Industridagen och Industrins jämställdhetspris

2017-12-13

För att möjliggöra en industri i världsklass är ett målinriktat och strategiskt arbete med jämställdhet en viktig faktor. Nu mer än någonsin är jämställdhet på arbetsplatsen en aktuell fråga.

Maria Ågrens avskedande prövas av Arbetsdomstolen

2017-12-11

Sveriges Ingenjörer har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen för prövning av Regeringskansliets avskedande av Maria Ågren.

Vi får ett nytt utseende

2017-12-11

Idag tog vi första steget mot att lansera en helt ny version av vår webbplats. Lanseringen kommer ske i etapper och resultatet av den nya webbplatsen kommer du under utvecklingstiden hitta under adressen beta.sverigesingenjorer.se.