Den fackliga världen

Den svenska modellen bygger på att arbetsgivare och fackliga företrädare samverkar i frågor som rör verksamheten. Överenskommelser mellan parterna bekräftas i kollektivavtal mellan de anställdas fackförbund och arbetsgivarnas organisationer. Det är grunden för det man brukar kalla den svenska modellen.

Den svenska modellen

I Sverige tar fackförbunden och arbetsgivarna ett gemensamt ansvar för att utveckla och komma överens om de regler som ska gälla i arbetslivet. Många villkor regleras i kollektivavtal som anpassas till bransch och arbetsplats.


Vi är en del av Saco

Sveriges Ingenjörer är en del av Saco – Centralorganisationen för Sveriges alla akademikerförbund. Tillsammans är vi en stark part både på arbetsmarknaden i stort och ute på arbetsplatserna. Vi samverkar inom Saco lokalt såväl som på central nivå. I vissa branscher och på vissa arbetsplatser samarbetar vi även med förbund från de andra centralorganisationerna TCO och LO.