Arbetsrätt – så funkar den

Sacoförbunden organiserar Sveriges akademiker. Förbundens roll är att företräda medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden. Sacoförbunden samlar 670 000 svenska akademiker i 23 förbund. Förbunden är självständiga, men samverkar både på central och på lokal nivå för att vara en stark part på arbetsmarknaden såväl som på arbetsplatserna.

Arbetsrätten - olika lagar och avtal

De arbetsrättsliga lagarna utgör grunden för arbetsmarknaden. Några exempel är Lagen om anställningsskydd (LAS), Medbestämmandelagen (MBL), Förtroendemannalagen (FML), Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen. Många eller delar av lagarna är semi-dispositiva, vilket betyder att lagen kan ersättas helt eller delvis genom ett kollektivavtal.

Mer om de arbetsrättsliga lagarna

Centrala kollektivavtal förhandlas fram för varje bransch. Kollektivavtalen kompletterar de arbetsrättsliga lagarna till branschens förutsättningar. Många villkor finns enbart i kollektivavtalen och inte i någon lagstiftning, så som löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom, övertid, kompetensutveckling och tjänstepension.


Lokala kollektivavtal
gäller bara på arbetsplatsen eller (till och med) en viss del av den. De lokala avtalen får som regel inte innehålla villkor som är sämre än det centrala avtalet och kan bara reglera villkor där det framgår i det centrala avtalet att avvikelser kan ske lokalt.

Det enskilda anställningsavtalet kan innehålla ännu fler förmåner. Det enskilda avtalet får inte vara sämre än lag eller kollektivavtal.