Den svenska modellen

Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadernas parter, det vill säga fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna, gemensamt tar ansvar för att utveckla de regler som ska gälla på arbetsmarknaden. Överenskommelser bekräftas i kollektivavtal.

Kollektivavtal per bransch och arbetsplats

Svensk arbetsmarknad grundas på arbetsrättslig lagstiftning som kompletteras med fler och bättre villkor tack vare kollektivavtal. Dessa avtal är fackförbundens och arbetsgivarnas sätt att reglera villkor utifrån behov och önskemål per bransch och per arbetsplats.

Fördelar med kollektivavtal

Jämfört med lagstiftning sker diskussionen om vad som ska gälla i kollektivavtalen regelbundet i avtalsrörelsen med inflytande av dem som berörs.Besluten kommer på så sätt närmare respektive bransch- och arbetsplats. Dessutom regleras vissa frågor i kollektivavtal och inte i lagen, som till exempel extra semesterdagar eller övertidsersättning. 

Fackförbundens organisation

De flesta fackförbund är med i någon av de tre stora centralorganisationerna Saco, TCO eller LO. Sveriges Ingenjörer ingår i Saco. 

Sacoförbunden utgår från medlemmarnas utbildningsbakgrund. Det innebär att det inte spelar någon roll var medlemmarna arbetar. För förbunden inom LO och TCO bygger medlemskapet på branschtillhörighet.

Läs mer om samarbetet inom Saco 

Arbetsgivarnas organisation

Inom den privata sektorn finns i princip en arbetsgivarorganisation per bransch. De flesta, närmare bestämt 50 stycken, är medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Inom kommun och landstingssektorn finns arbetsgivarorganisationerna Pacta och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare inom statlig sektor är medlemmar i Arbetsgivarverket.

Din roll som förtroendevald

Som förtroendevald är du en viktig del i den svenska modellen. Genom att finnas på plats på arbetsplatsen kan du fånga upp medlemmarnas intressen och driva frågor lokalt. Dessutom kan du verka för att de villkor som specificerats i kollektivavtalet tillämpas på er arbetsplats. 

Mer om ditt uppdrag som förtroendevald