Sacos roll och värderingar

Sacoförbunden organiserar Sveriges akademiker. Förbundens roll är att företräda medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden. Sacoförbunden samlar 670 000 svenska akademiker i 23 förbund. Förbunden är självständiga, men samverkar både på central och på lokal nivå för att vara en stark part på arbetsmarknaden såväl som på arbetsplatserna.

Sacos grundläggande värderingar

Utgångspunkten för Sacos politik och fackliga förhållningssätt är att akademiker tillför svenska arbetsgivare stora värden genom att bidra till goda ekonomiska resultat och utveckling av verksamheterna. Frågor kring betydelsen av forskning och utbildning för samhället är andra exempel på frågor som Saco driver.

Mer om Saco

Samverkan på lokal nivå

Sacoförbunden samverkar för att skapa goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för alla akademiker som är medlemmar. Genom att lyfta fram akademikernas betydelse för arbetsgivarnas utveckling och lönsamhet lägger vi grunden för varje enskild medlems möjlighet till inflytande över sin löne- och kompetensutveckling liksom sin karriär på längre sikt.

På arbetsplatser med få akademiker kan det vara ha svårt att ha respektive förbunds "egna" förtroendevalda representerade. Därför samarbetar vi som akademikergrupp och en förtroendevald från någon av förbundet representerar alla akademiker på arbetsplatsen. På så vis blir medlemmarna representerade som akademiker och vi blir fler och starkare gentemot arbetsgivaren. Samarbetet ger akademikermedlemmarna inflytande. 

Samarbete mellan Sacoförbunden