Anställningsformer

I lagen om anställningsskydd, LAS, finns tre olika former av anställning: tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning och provanställning.

LAS gäller alla arbetstagare utom de i företagsledande ställning och anställda som tillhör arbetsgivarens familj. Också beredskapsarbete, skyddat arbete och arbete i ungdomslag är undantagna från LAS.

Tillsvidareanställning

Tillsvidareanställning är grundregeln enligt LAS. Kallas ofta fast anställning. Det finns inget i förväg bestämt datum för när en tillsvidareanställning ska upphöra. Först efter uppsägning från dig eller din arbetsgivare upphör anställningen.

Uppsägningstiden, tiden från uppsägning tills anställningen avslutas, regleras i ditt anställningsavtal eller i arbetsplatsens kollektivavtal. Saknas kollektivavtal gäller uppsägningstid enligt LAS. Den kan vara mellan en och sex månader, beroende på hur länge du varit anställd.

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller under en begränsad tidsperiod till ett på förhand överenskommet datum. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas för

  • allmän visstidsanställning,
  • vikariat,
  • säsongsarbete och
  • när arbetstagaren fyllt 67 år.

Om inte annat avtalats går en tidsbegränsad anställning inte att säga upp. Visstidsanställning och vikariat som ingåtts efter 31 december 2007 övergår till tillsvidareanställning om de varat i mer än två år. Många kollektivavtal innehåller andra former av tidsbegränsade anställningar.

Provanställning

Provanställningen är en anställning som efter en prövotid övergår i en tillsvidareanställning. En provanställning får vara högst sex månader men kan avbrytas tidigare. Det krävs inga skäl för att avbryta en provanställning. Många kollektivavtal har regler om när provanställning kan träffas. Vissa kollektivavtal har även regler som under särskilda omständigheter medger längre provanställning än sex månader.