Jämställdhet

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det råder en strukturell skillnad mellan män och kvinnor. Inom arbetslivet återfinns män och kvinnor inom olika branscher, sektorer och positioner.

Arbeta systematiskt med jämställdhet

Genom att arbeta systematiskt och långsiktigt med jämställdhet går det att uppnå förändringar. Det är avgörande att ledningen på arbetsplatsen tycker att det är viktigt med jämställdhet för att verksamheten ska genomsyras av kunskapen att kön spelar roll, och att vi undermedvetet kan premiera eller missgynna en person utifrån deras kön. 

Aktiva åtgärder för jämställdhet

Att verka för jämställdhet på arbetsplatsen är en del av diskrimineringslagens krav. Risker för att diskriminering eller repressalier kan förekomma eller hinder för enskildas rättigheter och möjligheter ska undersökas. Orsaken till upptäckta risker och hinder ska analyseras och nödvändiga åtgärder ska vidtas. Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras för arbetsgivare med minst 25 anställda. Arbetet ska sedan följas upp och utvärderas. 

Jämn könsfördelning 

Arbetsgivaren är ansvarig för att genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn könsfördelning. Det gäller inom olika arbeten och även på ledande positioner. Det är ett lagkrav, och arbetet ska ske i samverkan med förtroendevalda. Det finns även krav på att arbetsgivaren ska följa upp, utvärdera och vidta åtgärder. Var uppmärksam på att det arbetet sker.

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Det är oacceptabelt om lönen påverkas av ingenjörens kön. Tyvärr visar förbundets lönestatistik och rapporten Rön om lön och kön att det finns oförklarliga löneskillnad på 5 procent mellan kvinnliga och manliga ingenjörer med hänsyn tagen till ålder, befattning och antal yrkesverksamma år.

Lönekartläggning

Arbetsgivaren är skyldig att genomföra lönekartläggning årligen. Löneskillnad som upptäckts ska analyseras och förklaras. Skillnader som inte kan förklaras ska justeras. Skriftlig dokumentation av arbetet med lönekartläggning gäller arbetsgivare med minst 10 arbetstagare.

Ingenjör och lön - guide till lönekartläggning