Uppfinningar

Intellektuella prestationer har inom den del av juridiken som benämns immaterialrätt ett rättsskydd. Rättsområdet täcker litteratur och konst, vetenskap och teknik, industriell utformning och design, varumärken och andra kännetecken.

___________________________________________________

Nytt Uppfinnaravtal 2015

PTK, där Sveriges Ingenjörer ingår, har i mitten av 2015 tecknat ett nytt uppfinnaravtal efter att ha sagt upp det tidigare gällande uppfinnaravtalet. Ändringarna har skett på det sättet att parterna utformat en ny fullständig avtalstext. Avtalet ersätter den tidigare överenskommelsen från 1994, mellan SAF (numera Svenskt Näringsliv) och PTK angående rätten till arbetstagares uppfinningar. De främsta ändringarna i avtalet är att de schablonberäknade ersättningsbeloppen har höjts och indexerats och att den tidsfrist som gäller för att väcka talan om ersättning för en uppfinning nu börjar löpa från det att patentansökan gjorts.

Parterna är överens om följande övergångsregler. Uppfinning för vilken anmälan till arbetsgivaren gjorts före den 1 december 2015 ska prövas enligt överenskommelsen från 1994 angående rätten till arbetstagares uppfinningar. Uppfinning för vilken uppfinningsanmälan till arbetsgivaren gjorts den 1 december 2015 eller senare ska prövas enligt det nya avtalet om rätten till arbetstagares uppfinningar.
_____________________________________________________

Intellektuella prestationer är snarare regel än undantag i en anställning och rättsregler beträffande relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren finns inom arbetsrätten.

Det immaterialrättsliga regelsystemet bygger i grunden på principen att upphovsmannen till ett skyddat verk – den intellektuella prestationen – ska ha ensamrätt till verket och att ensamrätten ska respekteras.

Arbetsrätten bygger i grunden på principen att frukterna av det arbete som arbetstagaren utför, även intellektuella prestationer, tillkommer arbetsgivaren. Regelsystemen kommer därför ibland i konflikt med varandra. I de flesta fall har konflikterna uppmärksammats och lett till en särskild reglering.

Inom det område i immaterialrätten som har särskilda beröringspunkter med arbetsrätten brukar man tala om industriellt rättsskydd. I praktiken dominerar frågor om uppfinningar, upphovsrätt till datorprogram enligt upphovsrättslagen och mönsterskydd.

Grundprincipen att frukterna av arbetet tillhör arbetsgivaren genombryts i de fall där den intellektuella prestationen har ett skydd inom immaterialrätten. En idé eller ett förslag som saknar immaterialrättsligt skydd kan som extraordinär prestation ge särskild ersättning men detta kan endast ske ensidigt av arbetsgivaren eller med stöd av kollektivavtal.

Arbetsrättsliga regler

Rättigheter och skyldigheter beträffande arbetstagares uppfinningar finns i både lag och kollektivavtal. Eftersom förhållandena i anställningen antas ha bidragit till uppfinningens tillkomst har det ansetts rimligt att arbetsgivaren har en större eller mindre rätt till uppfinningen beroende på hur stark kopplingen varit mellan arbetstagarens uppgifter och uppfinningen.

Arbetstagaren har en motsvarande rätt till skälig ersättning om uppfinningen bedöms vara patenterbar. Observera att det räcker med att en uppfinning är patenterbar för att frågan om ersättning ska kunna aktualiseras. Det kan finnas skäl för en arbetsgivare att avstå från att söka om patent men detta diskvalificerar inte arbetstagaren från tillämpning av lagen eller kollektivavtalet om arbetstagaruppfinningar.

Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter framgår till en början av lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar. Lagen är dispositiv, det vill säga den kan ersättas med kollektivavtal. Så har skett inom den privata sektorn och i de affärsdrivande verken. Inom stat och kommun gäller lagen.

Kollektivavtal och rätten till ersättning

Som anställd har du rätt till skälig ersättning för din uppfinning. Rätten till ersättning finns både i uppfinnaravtalet och i lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar .

Uppfinnaravtalet gäller dig som är anställd inom privat sektor och arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal. Är du anställd inom stat och kommun gäller alltså inte Uppfinnaravtalet.   

Stat och kommun

Inom huvuddelen av de statliga och kommunala arbetsmarknads-sektorerna finns inga avtal som reglerar arbetstagarens rätt till ersättning för uppfinningar. Där gäller istället lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar.

Enligt den lagen äger arbetstagaren alltid rätten till sin uppfinning, men arbetsgivaren får överta den i större eller mindre omfattning beroende på till vilken kategori den hör.

När det gäller forskningsuppfinningar har arbetsgivaren rätt att ta över all rätt till uppfinningen. Övriga tjänsteuppfinningar , så kallade "tre-tvåor", kan han bara kräva att själv få använda i sin näringsutövning. En så kallad enkel licens har företräde att framför annan förvärva en större rätt till uppfinningen. Om arbetsgivaren inte utnyttjar denna rätt får arbetstagaren fritt förfoga över uppfinningen.

Andra uppfinningar, "tre-treor",  har arbetsgivaren bara en företrädesrätt till, innan uppfinnaren erbjuder den till andra.

Om du gör en uppfinning som faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde är du skyldig att utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren om detta. Underrättelsen ska vara så utformad att arbetsgivaren med ledning av den kan bedöma uppfinningens karaktär och betydelse.

Det ligger i sakens natur att underrättelsen görs skriftligen även om lagen inte kräver detta. Arbetsgivaren bör också på något sätt lämna kvitto på fullgjord underrättelseskyldighet eftersom det kan vara viktigt för dig att bevisa när underrättelsen skedde.

Vill arbetsgivaren förvärva rätten till uppfinningen i en eller annan omfattning måste han meddela det inom fyra månader från underrättelsen om uppfinningen. Under fyramånadersfristen får du inte förfoga över din uppfinning på annat sätt än att söka patent i Sverige.

Lagen gäller inte för lärare vid universitet, högskolor eller andra inrättningar som tillhör undervisningsväsendet. Dessa behöver således inte anmäla sina eventuella uppfinningar till arbetsgivaren utan kan fritt förfoga över dessa. Lagen omfattar dock lärare vid Försvarsmaktens skolor som är yrkesofficerare.

De statliga affärsdrivande verken

För dessa finns ett avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar. Enligt avtalet har arbetsgivaren rätt att överta rätten till arbetstagares uppfinning om den faller inom arbetsgivarens verksamhetsområde. För de bolagiserade statliga verken gäller avtalet om arbetstagares uppfinningar mellan Sven-PTK (1994-08-16). Dessutom kan det finnas lokala avtal på dessa arbetsplatser.

Om arbetsgivaren vill ha full rätt till uppfinningen ska han vid rättsövertagandet betala uppfinnaren 3/4 basbelopp. Om svenskt patent beviljas ska ytterligare 1/4 basbelopp betalas ut. Om utlandspatent beviljas ska ytterligare ersättning utgå.

Arbetsgivaren ska vidare erbjuda uppfinnaren slutlig ersättning tre år efter rättsövertagandet.