Avtalsprocessen

Avtalsprocessen är cyklisk. Olika aktiviteter gällande kollektivavtalen pågår kontinuerligt inom förbundet.

Innan yrkanden ska överlämnas till motparterna arbetar förbundet med att konkret formulera inriktningen, som baseras på medlemmarnas önskemål och förslag via enkäter och rådslag med de förtroendevalda. Avtalsyrkanden fastställs per bransch och avtalsområde innan de centrala förhandlingarna sätter igång. När ett nytt centralt avtal är klart och undertecknat startar de lokala förhandlingarna.

Planläggning

Förberedelser inför en central avtalsrörelse påbörjas när den föregående avslutas. Förbundets arbete med inriktning för en avtalsrörelse konkretiseras normalt cirka ett år innan yrkandena överlämnas.

Insamling av önskemål och förslag till förbättring

 • Enkäter
  Samtliga förtroendevalda får möjlighet att delta i en enkät. Enkätsvaren utgör underlag för förbundets inriktning av avtalsrörelsen.
 • Rådslag
  Återkoppling av enkätsvaren sker skriftligt till samtliga förtroendevalda.
 • Utvärdering
  Förbättringsförslag som kommit fram i utvärderingen av föregående avtalsrörelse diskuteras och värderas.
 • Dialog Erfarenheter/förbättringsförslag, som centrala förhandlare/ombudsmän fått i sina kontakter med förtroendevalda och medlemmar, påverkar också de avtalsyrkanden som tas fram.

Inriktning

Samtliga förslag bearbetas och sammanställs i ett inriktningsdokument för kommande avtalsrörelse. Dokumentet gäller samtliga branscher/avtalsområden, dvs samtliga medlemmar, och är allmänt hållet. Dokumentet diskuteras i och fastställs av förbundsstyrelsen. Inriktningen anpassas sedan per bransch/avtalsområde.

Yrkanden

 • Privat sektor
  Inriktningen anpassas till behov och förutsättningar inom respektive bransch och yrkanden utarbetas samt fastställs. Arbetet utförs i förhandlingsdelegationer. Saknas förhandlingsdelegation gör förbundets centrala förhandlare/avtalsansvariga ombudsmän detta. En delegation består av förtroendevalda och utses av förbundsstyrelsen.
 • Offentlig sektor
  Avtalsförhandlingar sker i samverkan med andra akademikerförbund, inom Saco-S för det statliga området och inom AkademikerAlliansen inom det kommunala/landstings-kommunala området. Yrkandena fastställs i Saco-S respektive AkademikerAlliansens representantskap som är högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegation för respektive område. Dessa är rådgivande till förbundets olika ombud i respektive representantskap

Centrala avtalsförhandlingar

 • Privat sektor
  Förhandlingar inom respektive avtalsområde sker mellan förbundet och motparterna, dvs de centrala arbetsgivarorganisationerna. Inleds med att parterna växlar yrkanden.
  Förhandlingar sker därefter fram till dess att parterna är överens. Under förhandlingarna är förhandlingsdelegationerna referensgrupper till förhandlingsledarna/kansliet.
  Förbundets centrala förhandlare ansvarar för förhandlingsarbetet inom avtalsområdet. Förhandlingarna kan följas i förhandlingsdagböcker.
  Delegationen antar eller förkastar avtalsförslag. Saknas förhandlingsdelegation gör förbundets centrala förhandlare detta arbete.
 • Statliga området
  Förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och Saco-S styrelsens förhandlingsledning. Avtalsförslag antas eller förkastas av representantskapet.
 • Kommunala området
  Förhandlingarna förs mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och AkademikerAlliansens utsedda förhandlare. Avtalsförslag antas eller förkastas av representantskapet.
 • Nytt avtal
  När det nya centrala kollektivavtalet undertecknats utarbetar förbundet avtalskommentarer, som stöd för de förtroendevaldas lokala arbete med att genomföra det nya avtalet.

Lokala löneförhandlingar - lönerevision

Lokal lönerevision kan påbörjas när ett nytt centralt kollektivavtal undertecknats. Som stöd i de lokala förhandlingarna har en förtroendevald det centrala kollektivavtalet, förbundets modell för lokal lönebildning samt kansliets personal. Årligen ordnas även kurser i löneförhandling. När en lokal lönerevision avslutats rapporterar förtroendevalda förhandlingsresultaten till kansliet.

Uppföljning/utvärdering

Arbetet i avtalsrörelsen följs upp branschvis. Skriftliga rapporter lämnas av förhandlingsdelegationerna samt av de centrala förhandlarna. Utvärdering av en avtalsrörelse – processen och arbetet – sker genom dessa rapporter. Resultat av de lokala förhandlingarna/lönerevisionerna följs upp genom en årlig löneenkät bland de yrkesverksamma medlemmarna för att få information om bl a löneutveckling samt om lönesamtal genomförts i enlighet med det centrala kollektivavtalet.