Behandling av personuppgifter

Sveriges Ingenjörer är personuppgiftsansvarig, det vill säga ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid medlemsansökan och vid senare ändringsanmälningar. Det gäller uppgifter om namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, arbetsplats och arbetslöshetskassa.

Uppgifterna behövs för att vi ska kunna tillvarata dina intressen i frågor som gäller anställningsvillkor och arbetsrätt samt för att fullgöra övriga åtaganden som enligt stadgar och fullmäktigebeslut åvilar oss gentemot dig som medlem.

Utlämnande till annan
Personuppgifterna kan för samma ändamål som anges ovan, förutom av Sveriges Ingenjörer, komma att behandlas av andra föreningar, bolag eller myndigheter för att vi ska kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller andra författningar. Det kan också gälla administration av medlemsförmåner såsom tidningar, försäkringar, marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera tjänster och produkter.

Inhämtande av uppgifter
Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som medlem men kan också komma att inhämtas från din arbetsgivare eller liknande. För adresser utnyttjar vi SPAR, det statliga personadressregistret. Därmed behöver du inte själv göra adressändring om du flyttar. Vi får uppgift från SPAR om din nya folkbokföringsadress cirka tio dagar efter att den registrerats hos Skatteverket. Om du har anmält en så kallad särskild postadress vid sidan av folkbokföringsadressen, skickar SPAR i stället uppgift om den särskilda adressen. Automatisk adressuppdatering gäller inte om du flyttar utomlands, du måste då själv meddela oss din nya adress.

Det är av största vikt för Sveriges Ingenjörer att de personuppgifter som behandlas om dig är korrekta. Icke korrekta uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar förbundet alla förändringar som kan påverka din medlemsstatus såsom byte av arbetsgivare eller liknande. Du kan också, via Sveriges Ingenjörers hemsida, logga in på din medlemssida och själv göra ändringar avseende dina personuppgifter.

Genom att ansöka om medlemskap i Sveriges Ingenjörer samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig i enlighet med vad som anges ovan.

Aktuella uppgifter

Glöm inte att uppdatera dina uppgifter om du:

  • byter arbetsgivare
  • startar eget
  • blir chef
  • går på föräldraledighet
  • skulle bli arbetslös