Kvinnliga nätverk ger nya kontakter

Som kvinna och ingenjör på en ofta mansdominerad arbetsplats fyller ett kvinnligt nätverk en viktig funktion. Nätverket kan vara en ventil, ett stöd och forum för utveckling. Våra kvinnliga ingenjörsnätverk finns på många orter i landet.

Vad gör nätverken?

Nätverken bidrar till kontakt, lärande och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar. Aktiviteterna inom nätverken kan handla om att träffas för att diskutera specifika teman, utbyta idéer eller vara av mer social karaktär. Att dela erfarenheter inom gruppen är det centrala. Varje nätverk sätter ramarna för den egna verksamheten och ansvarar för att driva den framåt.

Aktiviteter och ekonomiskt stöd 

Vänd dig gärna med dina idéer och tankar till förbundet då vi kan bidra med inspiration, kontakter och expertis inom flera områden. Kvinnliga nätverk kan söka ekonomiskt stöd för sina aktiviteter, det kan exempelvis handla om bidrag till föreläsare på tema arbetsliv och karriär. Vid dyrare aktiviteter är det en god idé att söka ytterligare samarbeten för finansiering, till exempel med andra kvinnliga nätverk eller med något av Sveriges Ingenjörers distrikt. Vanligtvis utgår inget stöd till lokalhyror eller förtäring vid nätverksträffar.

Om du vill söka bidrag för en aktivitet, kontakta Lisa Johansson.

Hur går jag med i ett nätverk?

Finns det inte plats för nya medlemmar så kontakta Lisa Johansson för eventuell start av ytterligare nätverk i regionen. 

Bli medlem i en yrkesförening

Kontakta yrkesföreningen direkt eller någon på Sveriges Ingenjörers kansli så guidar vi dig rätt!