Nyheter 22 oktober 2018

Höjd kompetens dämpar effekt av kommande lågkonjunktur

När de stora svenska industriföretagen nu presenterar sina delårsrapporter syns de första tecknen på att konjunkturen har nått sin topp. I ett sådant läge finns det stora framtida vinster i att satsa på att utveckla sina anställda och ge dem bra villkor. Det är ett av de bästa sätten att minska risken att tappa i konkurrenskraft.

I Sveriges Ingenjörers nygjorda enkät, som besvarades av fackliga ordföranden på 401 företag i sex olika branscher, svarar 87 procent svarar att ekonomin är god. Men många företag har slagit i taket för sin kapacitet.

De genomgående bekymren är bristen på kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Företagen själva satsar allt mindre på kompetensutveckling.

Bristen på kompetens förklaras i enkäten av fyra orsaker:

• företagen betalar inte sina ingenjörer lön i relation till deras bidrag till företagens utveckling och lönsamhet

• brist på kompetensutveckling

• många företag saknar en långsiktig plan på att säkerställa att företagen har rätt teknisk kompetens

• karriärvägar saknas för dem som inte vill bli chefer

– Det går bra för industrin och behovet av kvalificerad arbetskraft är stor, samtidigt som löneutvecklingen är högst blygsam. Det är inte en hållbar kombination för att locka till sig högpresterande ingenjörer och andra eftertraktade yrkesgrupper, konstaterar Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Dessutom arbetar alldeles för många alldeles för mycket. Nära 60 procent av de svarande anser att de anställda jobbar för mycket.

– Det är inte långsiktigt hållbart att låta de anställda ha en sådan hög arbetsbelastning, inte minst av hälsoskäl. De gynnar heller inte företagets utveckling att slita ut sina medarbetare, säger Camilla Frankelius.

Staffan Bjurulf, näringslivsexpert på Sveriges Ingenjörer och den som ställt samman enkäten, menar att företagen måste tänka bortom kvartalsredovisningarna i ett läge då vinsterna fortfarande är höga och se vad som ger dem konkurrenskraft i nästa uppgång.

– När efterfrågan minskar hårdnar konkurrensen och det är i det läget som det behövs hög kompetens för att utveckla nya produkter och tjänster. Konkurrensen kräver att företagen satsar mer på kompetensutveckling av ingenjörer för att klara en lågkonjunktur, säger Staffan Bjurulf.

Sveriges Ingenjörer genomför två gånger per år medlemsundersökningar över innovations- och konjunkturläget på landets ingenjörstäta företag. Enkätsvaren ligger till grund för två rapporter som utkommer på våren och hösten.

Höstens undersökning utgår ifrån 92 000 ingenjörsmedlemmar i det svenska näringslivet som representeras av fackligt förtroendevalda på företagens lokala akademikerföreningar. Totalt har förtroendevalda i 670 små, medelstora och stora högteknologiska och kunskapsintensiva företag fått enkäten och svarsfrekvensen ligger på 60 procent. De sex branscher som undersökts organiseras av Innovations- och kemiindustrierna, Skogsindustrierna, Teknikföretagen, Jernkontoret, Svenska Teknik & Designföretagen och IT&Telekomföretagen.

Kontakta rådgivningen om du behöver stöd

Vi kommer att fortsätta uppmärksamma och diskutera frågan om kompetensförsörjning och löneläget med arbetsgivarna. Behöver du som medlem stöd och vill prata lön och kompetensutveckling? Kontakta  rådgivningen på 08-613 80 00 eller mejla forhandling@sverigesingenjorer.se