Nyheter 4 december 2018

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har beslutat att bestämmelserna om karensdag ska ersättas av ett karensavdrag. Avdraget börjar gälla från den 1 januari 2019. Inom offentlig sektor pågår förhandlingar kring de nya reglerna.

Karensavdraget som ersätter karensdagen från årsskiftet, kommer i princip att motsvara samma belopp som karensdagen. Avdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Skälen till att ändringen görs är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk för den anställda vid sjukfrånvaro. Karensdagen har lett till relativt höga avdrag för de som har en mer koncentrerad arbetstid med långa arbetspass och oregelbundna arbetstider, jämfört med de som arbetar mer jämnt under en vecka.

För att systemet ska vara rättvist utgår de nya regler från att den enskilda anställda inte ska kunna påverka sin egen självrisk genom att sjukanmäla sig relativt sent på arbetsdagen. Med karensavdraget blir avdraget detsamma oavsett när under arbetsdagen som sjukfrånvaron inträffar.

Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller lagen (1991:1047) om sjuklön och i socialförsäkringsbalken.

Läs mer om riksdagens beslut om karensavdraget.

Förhandling pågår inom offentlig sektor

Inom offentlig sektor pågår förhandlingar för att se över beräkningsgrunden och säkerställa att anställda inte förlorar på den nya regleringen. Förhandlingarna förs inom staten mellan Saco-S och Arbetsgivarverket och inom kommun- och landstingssektorn mellan AkademikerAlliansen och arbetsgivarorganisationen Sobona. Mer information om reglerna för offentlig sektor kommer.