Opinion 8 februari 2019

Välkomna förslag för högskolor

En friare användning av universitets och högskolors medel kan avhjälpa en del av problemet med resursbrist inom ingenjörsutbildningarna, säger Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand i en kommentar till en utredning om resurser och styrning på lärosäten i Sverige.

Regeringsutredaren Pam Fredman har haft i uppdrag att ge förslag till nya sätt att styra och tilldela resurser till Sveriges universitet och högskolor. Utredningen, som går under namnet STRUT, har nu presenterats.  

I utredningen lyfts bland annat vikten av att högskolan bedriver sin verksamhet tillsammans med det omgivande samhället och man föreslår en bredare formulering av högskolornas uppgift i högskolelagen, vilket välkomnas av Sveriges Ingenjörer.

– Vi är nöjda över att vår syn äntligen fått ordentligt genomslag. Högskolan ska producera relevant forskning och välrustade studenter. För att hänga med i samhällsutvecklingen behövs utvecklade kontakter och utbyten med resten av samhället, inte minst med alla verksamheter där ingenjörer finns, säger förbundsordförande Ulrika Lindstrand.

Ett mål med utredningen är att skapa mer långsiktiga förutsättningar för forskning och utbildning. Utredningen föreslår att lärosätena ska ges en större självständighet och själva få råda över sina resurser. Istället för nuvarande styrning föreslås fyraåriga överenskommelser mellan regeringen och lärosätena. Ökad frihet för lärosätena att använda sina resurser kan öka möjligheten att välja kvalitet före kvantitet. Sveriges Ingenjörers förhoppning är att en friare användning av medlen kan avhjälpa en del av problemet med resursbrist inom ingenjörsutbildningarna.

– Lärosätena ska fokusera på kvaliteten i utbildningarna. Ur ett ingenjörsperspektiv är de laborativa inslagen viktiga att värna. Utbildningar inom helt nya teknikområden måste också kunna utvecklas. Utbildning måste få kosta, säger Ulrika Lindstrand.

Teknikutvecklingen går fort framåt. Sex av tio ingenjörer anser att de behöver mer kompetensutveckling för att matcha efterfrågan på kompetens, och högskolan har en central roll att spela genom att erbjuda utbildning även för yrkesverksamma ingenjörer. Utredarens förslag till lösning är att det tydliggörs i lag att fortbildning och vidareutbildning är en del i högskolornas utbildningsuppdrag. Diskussionen behöver påbörjas om hur detta ska kunna komma till stånd i praktiken. Sveriges Ingenjörer är redan igång med arbetet att samla aktörer för att understödja fler relevanta och tillgängliga kurser för yrkesverksamma ingenjörer.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan