Aktuellt

"Mer inflytande och mer diskussion"

Mer inflytande och mer engagemang är målet med de förändringar av Sveriges Ingenjörers demokratiska organisation som nu föreslås av den medlemsledda Demokratiöversynen.

Från vänster: Anders Tikhan (ställföreträdande förbundsdirektör), Theresia Silander Hagström, Per Henriksson (processledare), Henri Mellin, Lotta Ljungqvist (kansliresurs), Göran Engström, Mikael Goldberg och Elisabeth Arbin (chef för demokratienheten, förbundssekreterare).

För att stärka förutsättningarna för engagemang och öka medlemmarnas inflytande beslutade förbundsstyrelsen att tillsätta en medlemsledd Demokratiöversyn i slutet av 2017. Uppdraget var att se över Sveriges Ingenjörers demokratiska processer för att utveckla medlemsdemokratin, hitta nya möjligheter till att styra organisationen samt att förbättra samspelet mellan den medlemsstyrda delen av organisationen och kansliet.

Nu har Demokratiöversynen lämnat sitt förslag, som medlemmar och grupperingar inom förbundet kan tycka till om fram till den 20 mars 2019.

– Det är ju det unika med vårt förbund att vi kan profilera oss som ingenjörer. Vi borde använda medlemmarnas kompetens bredare och lyfta fram medlemmar som kan uttala sig, vara rådgivare till förbundet eller vara med i en grupp.
Göran Engström
Sammankallande för Demokratiöversynen till Ingenjören.se

Kort om förslagen

I en intervju med medlemstidningen Ingenjören.se beskriver Göran Engström, sammankallande för Demokratiöversynen förslagen i korthet. Det består av tre delar och bygger på att Ingenjörsfullmäktige i stället för att hållas varje år ska omvandlas till en treårig cykel.

  • Ingenjörsforum – ”Ingenjörernas Davos” – det första året, ett möte som är öppet för alla, med inspiration för den enskilda ingenjören och nya impulser till förbundet.
  • Förbundsråd det andra året, med fördjupad diskussion om strategiska frågor, omvärldshändelser och hur beslut från föregående fullmäktige hanterats.
  • Ingenjörsfullmäktige det tredje året – där själva besluten om förbundets mål och vision, medlemsavgift, politiska program, personval, motioner med mera fattas.

Uppdelningen är ett sätt att renodla beslutsprocessen i Ingenjörsfullmäktige. Med Ingenjörsforum kan man samla fler, bjuda in medlemmar att engagera sig och ha externa föredragshållare. Arbetsgruppen menar att det i dagens Ingenjörsfullmäktige är för lite diskussion, därför föreslås de tre stegen och med fokus på beslutsfattandet slutet av treårscykeln.

Dessutom föreslås tre modeller för hur medlemmarna ska välja sina ledamöter till Ingenjörsfullmäktige. Dessa kan medlemmarna också ta ställning till fram till den 20 mars. Idag sker det genom elektroniska listval var fjärde år. Valdeltagandet har minskat de senaste åren, därför föreslås alternativa valmodeller som utgår från region eller bransch. Dock finns direktval kvar som en av modellerna.

Senast uppdaterad 2019-02-19