Nyheter 2 juli 2019

Krislägesavtal tecknat inom landstingskommunala sektorn

Sveriges Ingenjörer har genom AkademikerAlliansen ingått ett nationellt avtal för krissituationer (Krislägesavtalet) med arbetsgivarparterna SKL och Sobona.

Avtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krislägen, exempelvis naturkatastrofer, utbrott av epidemier och terrordåd.

Med krisläge förstås i avtalet en situation som avviker från det normala, innebär allvarliga samhällsstörningar, kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan och som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

Avtalet kan tillämpas både på arbetstagare som anställs i samband med krisläge och på arbetstagare som redan är anställda hos en kommun eller i en region.

Regler för ersättning och arbetstid

  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid. Detta innebär sammantaget en ersättning på 250 procent av lönen per timme.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.

Läs mer

Avtalet i sin helhet finns att läsa i kollektivavtalet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL & Pacta.