Aktuellt 26 juli 2019

Ingenjörer och miljöfrågan

Miljön är en oerhört angelägen fråga där ingenjörer gör stor skillnad. Sveriges Ingenjörer har ett mångårigt och starkt miljöengagemang som vi jobbar för att utveckla ytterligare. Samtidigt bedömer förbundet att strejkvapnet inte är tillämpbart för allmänna politiska påtryckningar. 

Teknik är en av de viktigaste pusselbitarna för att åstadkomma ett hållbart samhälle samtidigt som det också krävs ändrade beteenden och modiga politiska beslut.

Ingenjörer är nyckelaktörer för att kunna lösa klimatutmaningen. Ett av Sveriges Ingenjörers viktigaste uppdrag är att verka för att våra medlemmar ges goda förutsättningar för att driva den tekniska utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Förbundet har dessutom ett mångårigt engagemang på området, bland annat genom stöd till svensk miljö- och klimatforskning.    

En av de saker vi arbetar med är att ta fram ett stödjande material för lokalavdelningar som vill driva miljöfrågor inom ramen för det fackliga uppdraget. En del kan göras den vägen men man måste också se vilka frågor som är möjliga att ta upp inom ramen för partsrelationen mellan arbetsgivare och fack.

Detta leder över till de uppmaningar som nyligen riktats till svenska fackförbund om att delta i strejk för klimatet. En strejk är den yttersta stridsåtgärden att ta till i händelse av en konflikt mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Vi avråder även enskilda medlemmar ifrån att ”strejka” då det kan uppfattas som arbetsvägran vilket i sig kan vara saklig grund för uppsägning.
Helène Robson
Chefsjurist, Sveriges Ingenjörer

Vår inställning är att fredsplikt råder mellan fackförbund och arbetsgivare och därmed kan förbundet inte delta i strejk eller uppmana våra medlemmar att delta i någon form av strejk som inte är kopplat till kollektivavtal. Vi avråder även enskilda medlemmar ifrån att ”strejka” då det kan uppfattas som arbetsvägran vilket i sig kan vara saklig grund för uppsägning. En enskild individ som vill delta bör ansöka om tjänstledigt, vilket många arbetsgivare säkert skulle se positivt på. Att manifestera sitt engagemang är utmärkt, men en strejk genom facket är inte ett redskap som är möjligt att ta till i ett sådant fall.

Texten ovan uppdaterades senast 22/8