Debatt 27 september 2019

Klimatstrejk räcker inte – nu krävs mer offensiva insatser

Vi antar utmaningen om omställningen till ett klimatsmart samhälle. Nu behöver nästa steg tas och utvecklingen måste accelerera genom ambitiösa mål och tydliga förutsättningar från politiken. Det skriver de tre ordförandena för Sveriges Ingenjörer, Akademikerföreningen på Scania och Teknologrådet på Arbetet Debatt.

De senaste dagarna har ”Fridays for Future” mobiliserat flera miljoner personer i strejk. Förhoppningen är att världens ledare ska hantera klimatkrisen som den nödsituation det är.

Den centrala frågan är inte längre om vi behöver gå ifrån vårt beroende av fossil energi, utan snarare hur det ska gå till. Sveriges Ingenjörer arbetar med miljöfrågor sedan många år. Att teknikutvecklingen ska gagna människa och samhälle är en lika självklar del av vår miljösyn som vår sekelgamla professionsetik.

I en situation där mänskligheten står inför stora utmaningar och stor osäkerhet kring vägval behövs våra medlemmars insatser mer än någonsin.
Ulrika Lindstrand, Lisa Lorentzon & Tobias Åresten
Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, ordförande Akademikerföreningen på Scania & ordförande för Teknologrådet

Även inom Sveriges Ingenjörer har strejk lyfts som en möjlighet till ökat fokus på klimatet. Vi har efter mycket övervägande landat i att det finns andra insatser som bedöms ha större potential. I en situation där mänskligheten står inför stora utmaningar och stor osäkerhet kring vägval behövs våra medlemmars insatser mer än någonsin. Varje dag landets hundratusentals ingenjörer kan fokusera på att staka ut rätt väg räknas och spelar roll. Istället för att ta ut våra medlemmar i strejk menar vi att de gör störst nytta för klimatet på jobbet. Nu är det hög tid att gå till handling. Att samverka för att leverera resultat.

Ett konkret exempel där Sveriges Ingenjörer agerar lokalt är inom transportsektorn. 

Där har den lokala Akademikerföreningen på Scania, uppmanat politiker och kunder att ställa ännu högre miljökrav på industrin. 

Tillsammans har fack och företagsledning satt klimatfrågan högt på agendan, vilket ger resultat.

Scania har nyligen anslutit sig till bolag som baserar sina klimatåtgärder på vetenskaplig grund, genom initiativet The Science Based Targets, med ambitionen är att driva skiftet mot hållbara transporter. 

För att utbilda alla anställda om klimatförändringar och hållbarhet, arrangerades den 20 september också en global klimatdag, Scania Climate Day.

Exemplet visar att det går att göra mycket för klimatomställningen genom att fackförbund och företagsledningar tillsammans tar viktiga initiativ för omställning. 

Regeringen har dock ett stort ansvar genom att driva på hårdare miljökrav, men också ta initiativ till mer offensiva insatser. 

Något som även efterlysts av vd:arna Martin Lundstedt på Volvo och Henrik Henriksson på Scania tillsammans med Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, är en utbyggnadsplan för lastbilsanpassad laddinfrastruktur, i en gemensam debattartikel. 

Detta menar debattörerna ligger i linje med Sveriges uttalade vision att vara ”en permanent världsutställning” för fossilfri teknik.  

Lisa Lorentzon Tobias Åresten och Ulrika Lindstrand Sveriges Ingenjörer

Lisa Lorentzon, Tobias Åresten och Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer.

Vi antar utmaningen om omställningen till ett klimatsmart samhälle. Nu behöver nästa steg tas och utvecklingen måste accelerera
Ulrika Lindstrand, Lisa Lorentzon & Tobias Åresten
Förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, ordförande Akademikerföreningen på Scania & ordförande för Teknologrådet

Nu behöver regeringen skapa förutsättningar för klimatsmarta lösningar genom att:

  • Sätta mål för offentlig upphandling, där miljövänlig teknik kan upphandlas och bidra till nya innovationer och fossilfria lösningar.
  • Öka investeringarna i infrastruktur för klimatsmart energianvändning, där ett exempel är utbyggnad av laddinfrastruktur.
  • Öka kunskapsnivån kring klimatfrågorna hos riksdagsledamöterna och hos allmänheten. Ingenjörer arbetar dagligen med miljöfrågor i samband med utveckling av ny teknik och som ingenjörsorganisation bidrar vi gärna med vår kunskap. 

Vi antar utmaningen om omställningen till ett klimatsmart samhälle. Nu behöver nästa steg tas och utvecklingen måste accelerera. 

Det måste sättas ambitiösa mål och skapas tydliga förutsättningar.

En framgångsfaktor är tydlig samverkan mellan regeringen (samhället), industrin och de fackliga organisationerna. 

Ulrika Lindstrand,
förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Lisa Lorentzon
ordförande Akademikerföreningen Scania

Tobias Åresten
ordförande Teknologrådet/förbundsstyrelseledamot Sveriges Ingenjörer