Aktuellt 19 november 2019

Ingenjörerna antar nytt näringspolitiskt program

Förbättrade skatteregler för personaloptioner, fokus på hållbar utveckling samt stärkta förutsättningar för innovatörer och entreprenörskap. Det är bärande delar i den näringspolitik som beslutades vid Sveriges Ingenjörers årliga fullmäktigemöte på tisdagen.

–  Attraktiva villkor är helt avgörande om svenska företag ska locka till sig ingenjörer. Optioner med möjlighet till delägarskap är ett sånt verktyg, framförallt för mindre företag. Dagens skatteregler behöver vässas ytterligare för att detta ska bli verkligt slagkraftigt, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Det nyantagna programmet slår även fast att näringslivets konkurrenskraft kräver fokus på hållbar utveckling.

Ingenjörerna bidrar starkt till förnyelse, tekniksprång och lönsamhet. Det är därför viktigt att de får mandat i företagen att agera intraprenörer och ges tid att omsätta idéer till innovationer. På så sätt kan Sverige få fram nya hållbara produkter och tjänster.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Det näringspolitiska programmet som klubbades innehåller bland annat delar om:

  • Fler företag behöver investera i att skydda immaterialrättsligavärden, t ex genom patent
  • Svenska företag behöver i ökad grad medverka i EU:s olika forsknings- och innovationsprogram
  • Svenska företags konkurrenskraft kräver fokus på hållbar utveckling - företagen behöver ge utrymme för ingenjörernas innovationsförmåga för att skapa hållbara produkter och tjänster
  • Ingenjörerna måste ges mandat att agera internt som intraprenörer och ges tid att omsätta idéer till innovationer
  • Fler företag behöver tydligare strategier för hur idéer utanför kärnverksamheten ska tillvaratas
  • De gemensamt finansierade trygghetssystemen måste även inkludera de individer som väljer att starta nya företag
  • Det ska vara möjligt att vara anställd, bedriva företagande och att utveckla företag i hela Sverige – genom fungerande finansieringsmodeller för samarbeten mellan lärosäten och regionala näringsliv samt satsningar på hållbara kommunikationer, IT-infrastruktur och samhällsservice

Vid årets Ingenjörsfullmäktige, som avslutades på tisdagen, valdes även en ny ledamot in i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse. Philip Engström, är yrkesverksam i Linköping, på Nationellt forensiskt centrum som är en nationell avdelning vid Polismyndigheten.  

Här är hela förbundsstyrelsen:

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand, McNeil AB
1:e vice ordförande Per Norlander, Ericsson AB
2:e vice ordförande Sara Magnusson, LegiLexi Stiftelse
Mikael Andersson, Luleå kommun
Philip Engström, Polismyndigheten
Sofia Johannesson, Astra Zeneca
Therese Koggdal, AB Volvo
Joachim Pettersson, Boliden minerals
Philip Stankovski, Auranest Holding
Marcus Suurküla, FMV
Arezou Taghizadeh, PTK
Peter Tönnäng, Advectas
Helene Åhsberg, SKB, Svensk kärnbränslehantering
Tobias Åresten, Linköpings universitet
Henri Mellin, Mälardalens högskola