Aktuellt 16 december 2019

Inspel till kommande forskningsproposition

I slutet av 2020 väntas regeringen lägga fram en ny forskningsproposition som sätter ramarna för Sveriges forskning och utveckling de kommande åren. Här är Sveriges Ingenjörers synpunkter till regeringen.

Vårt huvudbudskap är att utbildning och kunskap utgör grunden för all forskning, innovation och i slutändan hela vårt välstånd.

Satsningar på utbildning, forskning och utveckling behövs i ett land som är byggt på kunskap – och som ska fortsätta bygga på kunskap framöver. Det är ingenjörernas arbete och idéer som är grunden för förnyelse.

Vårt förslag i korthet

  • Resursurholkningen av ingenjörsutbildningarna måste stoppas.
  • Minska andelen visstidsanställningar inom högskolan.
  • Nyttogörande av forskningen kräver att samverkan premieras inom högskolan.
  • Öka det livslånga lärandet med konceptet Study Friday.
  • Inför ett kompetensutvecklingsavdrag för arbetsgivare som satsar på kompetens.
  • Effektivisera den statliga forskningsfinansieringen och ta bort kraven på samfinansiering.
  • Öka lärosätenas flexibilitet och underlätta profilering.
  • Industriforskningsinstituten behöver ökade resurser.
  • Mer strategiskt arbete behövs för att skydda immateriella tillgångar.
  • Behåll lärarundantaget – det har tjänat Sverige väl.

Bra utbildning behövs

Resursurholkningen av ingenjörsutbildningarna som har pågått under flera årtionden måste stoppas. Kvalitet i utbildningen behöver prioriteras framför antal studenter.

Här spelar också bra och trygga villkor för högskoleanställda lärare en viktig roll. De många visstidsanställningarna som finns inom högskolesektorn skapar problem i verksamheten och avskräcker ingenjörer från att arbeta inom högskolesektorn. Nära var tredje person (29 %) bland den forskande och undervisade personalen är visstidsanställd. Det är inte hållbart och måste förändras.

Lärare som bidrar med bra undervisning behöver också premieras betydligt mer än idag.

Förutsättningar för livslångt lärande

Eftersom den tekniska utvecklingen sker snabbt i samhället, behöver kunskap och kompetens hos ingenjörerna fortsätta att fyllas på under hela yrkeslivet.

Samhället behöver arbeta mer strukturerat med kompetensutveckling för att få till ett livslångt lärande. Arbetsgivarna behöver planera bättre för sitt kompetensbehov. Regeringen å sin sida behöver skapa förutsättningar för att universitet och högskolor ska kunna bidra med fler flexibla och relevanta kurser för redan yrkesverksamma ingenjörer.

Tillsammans med ett antal större lärosäten, arbetsgivarorganisationer och branschorganisationer har Sveriges Ingenjörer tagit fram ett nytt koncept, Study Friday.

Det innebär att studier bedrivs på en viss överenskommen tid, vilket ökar tillgängligheten, samtidigt som planering och samarbete mellan arbetsgivare och lärosäten underlättas. Genom att etablera en viss utbildningstid påminns alla om att lärande är en viktig del av arbetslivet.


Läs hela inspelet här.