Aktuellt 20 december 2019

Fortsatta löneökningar och ökad jämställdhet

IF Metall, Unionen och Sveriges ingenjörer har idag överlämnat sina avtalskrav till Teknikföretagen.

Gemensamma avtalskrav

Löner

Förbundens gemensamma krav är löneökningar på 3,0 procent. Det är långsiktigt hållbart och garanterar fortsatta reallöneökningar, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning. Individgaranti på minst 530 kronor per månad.

Avsättning till deltidspension/flexpension

Vi kräver fortsatta avsättningar till systemet för deltidspension/flexpension.

Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering

Vi kräver vi att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller efter en tids frånvaro. Vi kräver också att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas. 

Åtgärder för att främja jämställdheten

Vi kräver arbetsgivarna ska upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra att anställda som varit föräldralediga missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling.

Förbundsspecifika krav

Utöver de gemensamma avtalskraven har förbunden även förbundsspecifika krav på teknikavtalets område. Några exempel:

IF Metall

En lönepott skapas för IF Metall på varje arbetsplats genom att varje anställd bidrar med 3,0 procent, dock lägst 783 kronor per månad.  

IF Metall kräver också minskat antal timmar som arbetsgivaren har möjlighet att beordra anställda att arbeta övertid.

Unionen och Sveriges Ingenjörer

De tjänstemän som jobbar på obekväma arbetstider ska förutom ekonomiskt ersättas med ledig tid. Detta för att kunna förena arbetsliv och privatliv samt få tid för återhämtning.

För att öka möjligheten till ett mer jämställt arbetsliv ska löneutfyllnad betalas vid tillfällig föräldrapenning vid vård av barn.

Tidsplan

Efter helgerna inleds avtalsförhandlingarna. Målet är att träffa avtal senast 31 mars 2020.

Mer information om avtalskraven finns på förbundens respektive hemsidor: ifmetall.se, unionen.se och sverigesingenjorer.se/avtal2020/

Presskontakter

IF Metall: Jesper Pettersson, 0720-58 37 30

Unionen: Tora Heckscher, 0724-653569

Sveriges Ingenjörer: Alexander Orlinge, 0709-624733