Sveriges Ingenjörer
Debatt 2 februari 2020

Ge parterna tid att hitta hållbara lösningar

Politikerna borde vara rädda om den svenska förhandlingsmodellen, skriver förhandlingschef Camilla Frankelius med PTK:s förhandlingsgruppchef Martin Wästfelt i en debattext om förhandlingarna om arbetsrätten. 

Alternativet till en partslösning är att politikerna ensidigt ändrar lagstiftningen, något som riskerar att göra det svårare för parterna att genom kollektivavtal finna lösningar som gynnar anställda, företag och samhället.

Camilla Frankelius & Martin Wästfelt

PTK:s förhandlingschefsgrupp

I december presenterade PTK, LO och Svenskt Näringsliv ramarna för fortsatta förhandlingar om flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Parterna har tagit viktiga steg mot nya spelregler på arbetsmarknaden och för att utveckla den svenska modellen. Nu behöver parterna arbetsro. 

För ett år sedan offentliggjordes januariavtalet och en utredning om att förändra arbetsrätten tillsattes. Löftet från politikerna var dock att om parterna på arbetsmarknaden kunde enas om en lösning så ska politikerna lagstifta i linje med det. Parallellt med den statliga utredningen om förändrad arbetsrätt har parterna förhandlat och innan årsskiftet enades PTK, LO och Svenskt Näringsliv om att fortsätta efter avtalsrörelsen. Förhandlingarna är svåra och komplicerade. Parterna har olika syn på hur regelverket som styr arbetsmarknaden behöver utvecklas, men står gemensamt bakom principen att parterna ska ta ansvar för hur reglerna ska utformas. Alternativet till en partslösning är att politikerna ensidigt ändrar lagstiftningen, något som riskerar att göra det svårare för parterna att genom kollektivavtal finna lösningar som gynnar anställda, företag och samhället.

Förhandlingarna spänner över ett stort antal frågor, då vi ser att anställningstrygghet och flexibilitet på arbetsmarknaden inte bara handlar om LAS. Anställningsskydd, tillgång till kompetensutveckling, stöd vid omställning och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet är viktiga komponenter som tillsammans med ett åtagande från staten kan skapa en välfungerande arbetsmarknad.

Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Med avsiktsförklaringen har vi tagit viktiga steg för att öka tryggheten för anställda genom kompetensutveckling, både i anställning, under omställning och vid arbetslöshet. En annan central fråga handlar om att stärka anställningstryggheten för de som är visstidsanställda. De fortsatta förhandlingarna tar därför sin utgångspunkt i att omställning ska omfatta alla anställda. Parterna gör nu ett uppehåll under avtalsrörelsen och har tillsatt tre arbetsgrupper. De ska titta närmare på anställningsskyddsreglerna, omställningssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Detta skapar förutsättningar för fortsatta förhandlingar.

Med fyra månader kvar tills den statliga utredningen om framtidens arbetsrätt ska presenteras vill vi uppmana politikerna låta parterna arbeta vidare i lugn och ro för att åstadkomma långsiktiga hållbara lösningar. En politisk debatt med ett högt tonläge och tidspress på parterna riskerar att omöjliggöra överenskommelser som kan hålla över tid. Det komplexa system med många olika komponenter som tillsammans skapar en fungerande arbetsmarknad är känsligt. Även mindre förändringar i lagstiftningen kan få stor påverkan på fack och arbetsgivares möjligheter att komma överens om lösningar som alla tjänar på. Ett sådan lösning är omställningsorganisationerna, som årligen ger stöd till uppsagda till ett värde av drygt 2 miljarder.

Arbetsmarknadens parter har tagit ansvar för regleringen av arbetsmarknaden under en lång tid och det har bland annat lett till en stabil reallöneutveckling, stark konkurrenskraft och få konflikter. Politikerna borde vara rädda om den svenska förhandlingsmodellen. Att i en tid som präglas av politisk instabilitet pressa igenom nya lagregler är ett hot mot en fungerande arbetsmarknad. Därför är det av stor betydelse för framtiden att politikerna håller löftet att låta parterna ta ansvar.

Camilla Frankelius, PTK:s förhandlingschefsgrupp / förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer 

Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp /förhandlingschef Unionen

 

Till toppen