Aktuellt 31 oktober 2021

Alla arbetsplatser måste rapportera exponering för coronaviruset

När allt fler går tillbaka till arbetsplatserna gäller det att hitta att fungerande sätt att rapportera om någon exponerats mot coronaviruset. Det är ett krav som även i fortsättningen ställs av Arbetsmiljöverket.

Att vi nu återgår till arbetsplatserna är en följd av att Folkhälsomyndighetens restriktioner upphör. Det finns en risk att coronaviruset åter sprids på kontoret när Sveriges Ingenjörers medlemmar ska återvända till ett arbetsliv där kontoret är huvudarbetsplatsen.

Arbetsmiljöverkets regler och riktlinjer har inte ändrats och gäller även nu när Folkhälsomyndighetens restriktioner upphör.

Arbetsgivaren måste anmäla till Arbetsmiljöverket alla fall när arbetstagaren har exponerats, eller misstänkts ha exponerats, för coronaviruset i samband med arbete. Arbetsgivaren ska vid varje anmälan utreda smittans spridning och smittvägen på arbetsplatsen. Sveriges Ingenjörers råd är att hitta ett bra sätt att samarbeta mellan fack och arbetsgivare om hur utredningen av smitta och smittvägar sker på arbetsplatsen. Inte minst handlar det om gemensamt överenskomna åtgärder som kan förebygga smitta så att tillbuden aldrig uppkommer.

Några utgångspunkter för förtroendevalda

IA-systemet

Ett system framtaget av parterna på arbetsmarknaden och som förvaltas av AFA-Försäkring. 

Så använder du IA-systemet för att rapportera tillbud

Exempel på hur IA-systemet kan användas. 

Förebygg smittspridning

Så kan du jobba för att förhindra smitta på arbetsplatsen

Arbetsgivarens skyldighet att rapportera

Dessa krav kvarstår: krav på anmälan enligt 3 kap. 3a § AML kopplat till SARS-coronavirus-2 och kravet på dokumentation enligt 11§ föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) kopplat till SARS-coronavirus-2.

Till toppen