PTK säger ja till avtalet om moderniserad arbetsrätt

PTK, där Sveriges Ingenjörer ingår, har länge velat förhandla för att stärka anställningstryggheten för tjänstemännen i PTK:s förbund. Den 16 oktober 2020, avslutades förhandlingarna om en moderniserad arbetsrätt mellan PTK, LO och Svenskt Näringsliv (parterna). Svenskt Näringsliv och PTK har båda ställt sig bakom förhandlingsförslaget. 

Vårt ja till överenskommelsen står fast och är inte beroende av LO:s ställningstagande. Vår utgångspunkt är att parternas överenskommelse bara är villkorad av att regeringen verkställer det som ingår i principöverenskommelsen. Alltså att staten genomför de lagändringar och andra åtaganden som ligger till grund för att parternas överenskommelse ska bli möjlig. Om inte detta görs gäller inte överenskommelsen. 

Vi har i givande förhandlingar tagit fram ett historiskt förslag till överenskommelse med lösningar på angelägna frågor som ökad trygghet på arbetsmarknaden och en utökad rätt till kontinuerlig kompetensutveckling.
Camilla Frankelius
Förhandlingschef Sveriges Ingenjörer

Parternas förslag till moderniserad arbetsrätt  

Överenskommelsen innehåller ett nytt och mer offensivt sätt att skapa trygghet på arbetsmarknaden.  I överenskommelsen finns bland annat följande punkter:  

  • För att säkra det fackliga inflytandet är förtroendevalda med särskild betydelse för det fackliga arbetet på arbetsplatsen undantagna från regeln och anställning/lön kvarstår vid tvist med arbetsgivaren. 
  • Ett helt nytt Kompetensstöd som riktar sig till de som är etablerade på arbetsmarknaden med rätt till både ledighet och ekonomiskt stöd för kompetensutveckling. 
  • Lösningen omfattar även anställda utan kollektivavtal. 
  • En uppsägning från arbetsgivarens sida ska grunda sig på sakliga skäl. Reglerna för sakliga skäl förtydligas. 
  • Turordningen finns kvar men företagen får en större möjlighet att själva undanta specifik kompetens för framtiden i samband med arbetsbrist. Reglerna anpassas även efter företagens storlek. 
  • Vid tvist mellan arbetsgivare och anställd om en uppsägning får den anställde rätt till ekonomiskt skydd genom en kollektivavtalad försäkringslösning istället för att lön betalas ut som i dag. 

Vad är egentligen anställningstrygghet?

Anställningstrygghet står på fyra ben – och de behövs allihop.

  1. Tillgång till kompetensutveckling
  2. Stöd i omställning
  3. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet
  4. Starkt anställningsskydd genom lag och avtal

Vi anser att överenskommelsen skapar en acceptabel balans mellan parterna samtidigt som det stärker individens möjligheter att själv bestämma hur den vill lägga upp sitt livslånga lärande och därmed vara kontinuerligt attraktiv på arbetsmarknaden. Det ger rätt form av flexibilitet både för individen och företagen och därmed är det en förutsättning för att stärka Sveriges konkurrenskraft nu och i framtiden. 

Camilla Frankelius Sveriges Ingenjörer
Tillgång till rätt ingenjörskompetens är en nyckelfråga för Sveriges konkurrenskraft, men det är också en bärande del i tjänstemännens trygghet. Därför är det en av våra prioriterade frågor.
Camilla Frankelius
Förhandlingschef, Sveriges Ingenjörer