Sveriges Ingenjörer om #metoo

Sveriges Ingenjörer välkomnar uppmärksamheten kring de senaste årens upprop om sexuella trakasserier. Det här är en grundläggande facklig fråga och vi arbetar aktivt med målsättningen om ett arbetsliv fritt från alla typer av trakasserier, kränkningar och diskriminerande handlingar.

Arbetsgivarna är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete, för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter. Fackförbunden å sin sida, som Sveriges Ingenjörer, har en viktig uppgift i att stödja medlemmar, och påtala brister samt agera om arbetsgivaren inte uppfyller sina lagstadgade skyldigheter. 

För många av Sveriges Ingenjörers medlemmar ligger jämställdhetsfrågorna högt på agendan. De vittnesmål som kommit fram i samband med bland annat #metoo, #teknisktfel och #sistaspikenikistan gör det viktigt att alla medlemmar känner till vilket stöd de kan få och hur förbundet arbetar med att angripa orsakerna till detta strukturella samhällsproblem. Sveriges Ingenjörer ser ett stort värde i att fler kvinnor vill och vågar dela med sig av sina upplevelser, för att accelerera det förändringsarbete som måste ske.

Vad säger Sveriges Ingenjörer?

Förbundsordförande Ulrika Lindstrand uttalade sig efter rapporteringen kring #teknisktfel:

- Det är viktiga berättelser om helt vedervärdiga övergrepp och trakasserier. Bevisligen finns det mycket att kvar göra för att få bort den typen av oacceptabla beteenden från de ofta mansdominerande arbetsplatser där våra medlemmar finns, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Vad gör Sveriges Ingenjörer?

Förbundet har hittills inte haft några större mängder av inkommande ärenden av det slag som redovisas i uppropet. Därför är det sannolikt att mörkertalet är stort. Samtidigt visar berättelserna i uppropet att hanteringen ifrån arbetsgivarnas sida ofta brister, trots att det finns ett lagstadgat ansvar för dem att aktivt jobba med frågorna.

Sveriges Ingenjörer utbildar förtroendevalda om arbetsmiljö och diskriminering, där frågor som sexuella trakasserier och kränkningar ingår. Från förbundets sida finns såväl ambition som avsikt att öka insatserna på området. Förbundet kommer också erbjuda fler seminarier som adresserar problemen, samt fokusera ännu tydligare på att driva opinion kring de bakomliggande orsakerna till diskriminering, sexuella trakasserier och ojämställdhet på de tekniska utbildningarna och arbetsmarknaden för ingenjörer.

Förbundet delar även ut ett pris inom ramen för Industrirådet, Industrins jämställdhetspris. Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet, där Sveriges Ingenjörer ingår, ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet.

Till toppen