Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö betyder mycket för både effektivitet och trivsel på alla arbetsplatser. Vår uppgift är att skapa möjlighet till ett utvecklande och tryggt arbetsliv för ingenjörerna genom att förhandla fram bra kollektivavtal om till exempel arbetsvillkor, utveckling, föräldraledighet och pension.

Hos vem ligger ansvaret?

Arbetsmiljö berör alla. Men det är arbetsgivaren och arbetsgivarens representanter – cheferna – som har ansvaret för arbetsmiljön. Också medarbetarnas kunskaper ska tas tillvara. Deras erfarenheter och synpunkter ska tas med i besluten.

Alla anställda måste veta vilken chef de ska vända sig till när de upptäcker en brist eller risk i arbetsmiljön. Medarbetarnas delaktighet ska vara en naturlig del i arbetsmiljöarbetet. Man har skyldighet att medverka i åtgärder för arbetsmiljön, och att rapportera brister och risker.

Din arbetsmiljö regleras av Arbetsmiljölagen (1977:1160). Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att uppnå en god arbetsmiljö.

Ladda ner Sveriges Ingenjörers rapport om det gränslösa arbetslivets utmaningar och möjligheter.

Ur ett flertal vinklar speglar rapporten arbetslivet i ett mer gränslöst och flexibelt landskap. Vilka utmaningar och möjligheter finns för dig? Du, din arbetsgivare och förtroendevalda väljer bland konkreta tips. Allt för att du ska nå ett hälsosamt arbetsliv.

Vad gör Sveriges Ingenjörer?

Förbundet arbetar aktivt med att öka kompetensen på arbetsmiljöområdet. En viktig resurs är skyddsombuden. Förbundet har kurser för förtroendemän, skyddsombud och chefer i arbetsmiljöfrågor.

Sveriges Ingenjörer är en del av Prevent (privat sektor genom PTK), Suntarbetsliv (kommuner och regioner genom Akademikeralliansen) och AFA Försäkring. Det innebär bland annat att förbundet är med och bidrar till den information som de olika organen producerar.

Hjälp i specifika ärenden

Har du frågor om ett specifikt ärende bör du i första hand kontakta vår rådgivning. Vi står redo att hjälpa dig i ärenden rörande rehabilitering, arbetsmiljö, kränkande särbehandling och många andra områden. 

Kontakta rådgivningen

Chefens roll i arbetsmiljöarbetet

Chefen har en nyckelroll i arbetet för en god arbetsmiljö, framförallt ur ett mänskligt perspektiv men också ur ett ekonomiskt. Hälsofrämjande åtgärder bör ses som investeringar och inte som kostnader. Du kan läsa mer om hur chefer kan agera för att främja en god arbetsmiljö genom att klicka nedan.

Läs mer om arbetsmiljöarbete för chefer här.

Skyddsombud/Arbetsmiljöombud

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud/arbetsmiljöombud, som utses av den lokala akademikerföreningen. Finns det ingen sådan ska arbetstagarna själva utse sitt skyddsombud. Skyddsombudet är arbetstagarnas representant och enligt arbetsmiljölagen deras företrädare i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet har behörighet att samverka med arbetsgivaren och att vända sig till Arbetsmiljöverket. Ytterst kan skyddsombudet stoppa ett arbete.  

Begreppet arbetsmiljöombud är sedan den 1 januari 2010 infört i arbetsmiljölagen. Det innebär att arbetsmiljöombud och skyddsombud har samma juridiska rättigheter och befogenheter.

Regionalt skyddsombud

Inom privat sektor har tre förbund inom Saco (Akavia, Naturvetarna samt Sveriges Ingenjörer) utsett fyra regionala skyddsombud (RSO), då arbetsmiljön är en viktig fråga för våra medlemmar. 

De regionala skyddsombuden verkar i Stockholms län, Uppsala län, Skåne län, samt i Västra Götalands län. 

De regionala skyddsombuden arbetar främst med att aktivera och underlätta samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatser där det saknas kollektivavtal.

Du hittar mer information på regionaltskyddsombud.se.

Koordinator för verksamheten är ombudsman Mats Rosén Mats.rosen@sverigesingenjorer.se

Företagshälsovård

När företaget saknar egen kompetens inom arbetsmiljöfrågor eller om arbetsförhållandena kräver det, ska arbetsgivaren anlita experthjälp. I de flesta fall är det företagshälsovård. Företagshälsovården är ett stöd för både arbetsgivare och arbetstagare.

Information och verktyg om arbetsmiljö

Prevent

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper arbetsgivare att förbättra arbetsmiljön.

Prevent - Balansguiden

Det gränslösa arbetslivet. Behöver du hitta en struktur i ett flexibelt arbetsliv ger Balansguiden dig stöd.

Prevent - OSA-enkäten

Ta reda på hur ni trivs. OSA-enkäten hjälper till med att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Prevent - IT och stress

IT-stress. Digitala verktyg kan stressa. För att förebygga negativ belastning, ta hjälp av IT-stressguiden.  

Prevent - Inför rätt IT

Hjälp i form av tips och checklistor – både för dig som ska köpa in eller utveckla nya IT-system och för dig som har befintliga IT-system som du vill utveckla och förbättra.

Prevent - kontorsförändring

Kontorsförändring. Kontoret ska få ny funktion. Vad är bäst för dig? Verktyget Forma kontoret ger er förutsättningar att välja det alternativ på kontorslösning som passar er bäst.

Partsrådet - Hot på jobbet

Det kan finnas situationer där du blir hotat på jobbet. Här finns information om vad du och din arbetsplats ska göra när du blir hotad. 

Suntarbetsliv - bättre möten

Vi mår alla bättre av att ha en bra dialog. Hur får ni till bättre möten? Ta hjälp av verktyget Bättre möten. 

Afaförsäkring - IA-systemet

Öka kvaliteten i företagets arbetsmiljöarbete. Tipsa din arbetsgivare att använda IA-systemet.

Afaförsäkring - Arbetslivsforskning

För att minska antal arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro finns här forskning som du kan ta del av.

Senast uppdaterad 2019-11-21
Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.