Sjukpenning

Här kan du läsa mer om vad som gäller angående sjukersättning beroende på hur länge du är sjuk.

Om du är sjuk i mindre än tre månader

Du har rätt till lagstadgad sjuklön från arbetsgivaren upp till 14 dagar i varje sjukperiod. Under den tiden får du ersättning för de dagar du normalt skulle ha arbetat. Första sjukdagen är karensdag då du inte får någon ersättning alls. Sjuklönen för de första 14 dagarna är 80 procent av lönen.

Från dag 15 får du sjukpenning från försäkringskassan och (om du omfattas av kollektivavtal) kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren. Ersättning utgår per dag, även för arbetsfria vardagar och helgdagar.

Sjukpenningen är 80 procent av SGI, den sjukpenninggrundande inkomsten. Den kollektivavtalade sjuklönen kompletterar upp till 80 procent av lönen inom offentliga sektorn, upp till 90 procent av lönen inom privata sektorn.

Har du varit sjuk vid flera tillfällen under ett år, har du rätt till kollektivavtalad sjuklön under sammanlagt 105 dagar. Har du varit anställd i mindre än ett år, har du rätt till sjuklön under högst 45 dagar. Rätten till kollektivavtalad sjuklön följer med din anställning och upphör om du slutar.

Läkarintyg 

Från och med dag 8 måste du lämna läkarintyg till arbetsgivaren. I vissa fall kan du dock, om arbetsgivaren skriftligen begär det, vara tvungen att visa läkarintyg från en tidigare dag. Ett exempel på en sådan situation är när en person har många korta sjukdomsfall under en begränsad tid utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att han/hon lider av någon kronisk sjukdom eller liknande.

Läkarintyget behöver inte visa vilken sjukdom det gäller. Varar sjukskrivningen längre än 14 dagar ska arbetsgivaren anmäla det till försäkringskassan. På arbetsplatsen kan man dock komma överens om att den anställde själv gör anmälan dit.

Försäkringskassan kräver läkarintyg och försäkran från och med den 15:e sjukdagen. För att få rätt sjukpenning anmäler du själv din aktuella lön till försäkringskassan i samband med att du ansöker om ersättning. Försäkringskassan kan begära att du ger in ett intyg om dina möjligheter att återkomma till arbetsplatsen. Utlåtandet ska avges av din arbetsgivare, men lämpligen göras i samråd med dig.

 

Om du är sjuk 3 månader eller längre

Efter tre månaders sjukdom bortfaller rätten till kollektivavtalad sjuklön på den privata sektorn och ersätts av ITPs sjukpension. Inom den offentliga sektorn utges kollektivavtalad sjuklön hela den tid sjukpenning utges.

Sjukpenning ges med 80 procent av den sjukpenninggrundade inkomsten (SGI) under 364 dagar. Efter ansökan till försäkringskassan kan förlängd sjukpenning till 75 procent av SGI utges ytterligare 550 dagar. 

Den som är allvarligt sjuk kan efter ansökan hos försäkringskassan få behålla sjukpenning till 80 procentnivån utan tidsgräns. Detta kommer enbart beviljas i undantagsfall, vid mycket allvarliga sjukdomar.

Rätten till tidsbegränsad sjukersättning togs bort den 1 juli 2008 för nya sjukskrivningsfall. Den som dessförinnan hade tidsbegränsad sjukersättning kan få den förlängd totalt 18 månader, men längst till och med december 2012. Om sjukdomen blir långvarig och bestående kan du få sjukersättning i stället för sjukpenning. Sjukersättning ges bara om rehabiliteringen är slutförd och du helt saknar arbetsförmåga.

Du som arbetar på ett privat företag med kollektivavtal kan få ITP:s sjukpension som en komplettering till sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Sjukpension betalas ut av Alecta.