Varsel och uppsägning

Skulle du bli varslad, uppsagd eller avskedad är det viktigt att du kontaktar din lokala fackliga kontaktperson eller den lokala klubben/akademikerföreningen. Saknar du lokal facklig representant, kontakta vår Rådgivning.

Blir du uppsagd utan förhandling ska du kontakta oss direkt. Att ogiltigförklara en uppsägning måste göras inom 14 dagar.

Varsel om uppsägning

Skulle företaget du jobbar på varsla om uppsägningar har du vissa rättigheter och uppsägningsprocessen ska genomföras på rätt sätt.

Är du medlem bevakar dina lokala förtroendemän dina intressen och kan ge dig information. Förtroendemannen kan svara på frågor och sköter kontakterna med förbundets kansli. Har du ingen lokal förtroendemän vänder du dig direkt till förbundets rådgivning.

Varsel förhandlas alltid

Arbetsgivaren är skyldig att informera om hur det går för företaget. Ett eventuellt varsel ska därför inte behöva komma oväntat.

Det finns två anledningar till uppsägning, personliga skäl eller arbetsbrist. När det gäller arbetsbrist fattar arbetsgivaren beslut om vilka som ska sägas upp efter förhandlingar med facket.

Arbetsbrist 

Arbetsbrist är ett juridiskt begrepp som innefattar alla situationer där en arbetsgivare väljer att säga upp personal när det inte handlar om uppsägningar av personliga skäl.

Företaget behöver inte vara i ekonomisk kris. Eftersom arbetsgivaren bestämmer hur verksamheten ska organiseras kan en företagsledning välja att lägga ner eller sälja lönsamma verksamhetsgrenar, vilket då kan leda till uppsägningar.

En person som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist ska omplaceras om det är möjligt. Däremot kan man bara erbjudas fortsatt anställning om kvalifikationerna räcker.

Förhandlingsskyldighet 

Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist finns en rad lagar och bestämmelser. Din arbetsgivare har förhandlingsskyldighet gentemot den lokala klubben/akademikerföreningen. Finns ingen sådan är arbetsgivaren enligt lag skyldig att förhandla med Sveriges Ingenjörer centralt.

Turordningsregeln

Om anställda sägs upp på grund av arbetsbrist gäller en viss turordning. Den innebär att den som har längre anställningstid har företräde framför en anställd med kortare arbetstid. 

Läs mer om hur det fungerar här.

Uppsägning

Man kan bli uppsagd av två anledningar: arbetsbrist eller personliga skäl. Vid arbetsbrist beslutar arbetsgivaren vilka som ska sägas upp efter förhandlingar med facket. Uppsägning på grund av personliga skäl måste bygga på sakliga grunder.

Uppsägningsvillkor – dina rättigheter vid uppsägning

Om ett varsel slutar med att du är en av de som sägs upp finns det regler som måste följas. De gäller även på företag som inte har kollektivavtal.

Skriftlig uppsägning

Uppsägningen ska vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas med rekommenderat brev. Om du har semester när uppsägningsbeskedet kommer ska uppsägning anses ha skett tidigast dagen efter att semestern upphörde. Det gäller även om du under semestern skulle ha fått del av uppsägningsbeskedet.

Föräldraledig

För det fall uppsägning meddelas en anställd under dennes föräldraledighet börjar uppsägningstiden att löpa när den anställde helt eller delvis återupptar arbetet (11 §, sista stycket, LAS, lagen om anställningsskydd).

Intjänade förmåner

Sparade semesterdagar och övertidsersättning är intjänade förmåner att jämföra med en fordran på arbetsgivaren. Outtagen betald semester ersätts kontant senast en månad efter det att anställningen har upphört. Detsamma gäller övertids- och restidsersättning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan du inte bli återbetalningspliktig om du tagit ut förskottssemester.

Rätt till återanställning

Om du varit anställd på företaget mer än tolv månader under de senaste tre åren (inklusive uppsägningstid) har du företrädesrätt till återanställning. Det innebär att du har förtur vid nyanställning hos företaget. Företrädesrätten gäller under hela uppsägningstiden plus nio månader från den dagen anställningen upphörde, men du måste ha de kvalifikationer som krävs för den nya anställningen.

Anmälan om företrädesrätt ska göras skriftligen till arbetsgivaren, lämpligen direkt när du får uppsägningsbeskedet.

Uppsägningstid

En tillsvidareanställning, vanligen kallad fast anställning, avslutas genom uppsägning. Uppsägningstiden är tiden från det att anställningen sägs upp till dess att den avslutas.

Din uppsägningstid regleras i första hand i ditt enskilda anställningsavtal. Om uppsägningstid inte anges där gäller uppsägningstid enligt arbetsplatsens kollektivavtal. Saknas kollektivavtal gäller LAS.

Både du och arbetsgivaren är bundna av uppsägningstiden. Hur lång den är varierar med din ålder, anställningstid och när du började anställningen.

Din uppsägningstid

Arbetar du på ett företag utan kollektivavtal har du enligt LAS en månads uppsägningstid, oavsett när anställningen skedde.

Om uppsägningstiden regleras i anställningsavtalet gäller det före både LAS och kollektivavtalet. Vill arbetsgivaren att din uppsägningstid ska vara längre än enligt LAS, så kom ihåg att det ska kompenseras åt andra hållet också – det vill säga om arbetsgivaren vill säga upp dig.

Arbetsgivarens uppsägningstid

Du kan bli uppsagd av din arbetsgivare av två skäl: arbetsbrist eller av personliga skäl. För uppsägning på grund av arbetsbrist gäller de särskilda regler du kunde läsa om i avsnittet om Varsel..

För att bli uppsagd av personliga skäl krävs att en anställd har brutit mot eller misslyckats med att uppfylla en väsentlig del i anställningsavtalet och varit medveten om att arbetsgivaren ansett den delen som väsentlig.

Uppsägningen ska vara skriftlig och överlämnas personligen.

En muntlig uppsägning gäller, även om den är formellt felaktig.
I uppsägningsbeskedet ska det stå hur du ska göra om du anser att uppsägningen är felaktig. Om du har företrädesrätt till återanställning eller inte ska också finnas med.

Att bli arbetslös

Att förlora sitt jobb eller att inte få chansen att komma in på arbetsmarknaden är inga önskvärda situationer. Många med erfarenhet av att vara arbetslös menar dock att även en sådan jobbig upplevelse kan föra något gott med sig. Det gäller att man håller i gång, jobbar en hel del med sig själv och inte fastnar i hopplöshet. Vi stödjer och stöttar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Stöd vid arbetslöshet

Om du blir arbetslös har du säkert många frågor. Mest akut är oftast ekonomin. Som medlem i Sveriges Ingenjörer och i Akademikernas a-kassa kan du ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen. Och när du söker nytt jobb kan du använda dina medlemsförmåner och tjänster som ingår i ditt medlemskap.

Se tips och förmåner för dig som söker nytt jobb.

Ekonomiskt stöd

Inkomstförsäkring

För dig som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Försäkringen kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor/mån brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Läs mer om villkoren och räkna ut din ersättning på inkomstförsäkringens egen webbplats.


Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen

Är din arbetsgivare ansluten till ett kollektivavtal har du möjlighet till rådgivning och ekonomisk hjälp även via Trygghetsrådet (för dig som jobbar inom privat sektor) eller Trygghetsstiftelsen (för dig som jobbar inom kommunal- eller statlig sektor).

Reducerad avgift

Om din bruttoinkomst är max 19 000 kronor per månad i minst tre månader har du rätt till reducerad medlemsavgift. Du ansöker om reducerad avgift med blanketten du hittar längst ned på denna sida.

Kostnadsfria kurser och seminarier

I samarbete med vårt dotterbolag STF Ingenjörsutbildning erbjuds du som arbetslös gratis kursdagar på STF.

Läs mer om de olika kurserna som du kan gå på STF:s webbplats

Du kan även delta kostnadsfritt på våra egna karriärseminarier och webbinarier. Mer information om dem hittar du här.

Coachning och cv-granskning

Behöver du bolla olika karriär- eller jobbalternativ med en coach? Via Karriär och utveckling har du möjlighet att kostnadsfritt prata med en coach som kan hjälpa dig vidare i ditt jobbsökande. Där hittar du också information om hur du får ditt cv granskat av professionella rekryterare.

Starta eget

Är starta eget ett alternativ för dig? Vi hjälper dig på vägen med stöd, service och nätverk för dig som väljer att bli egen företagare. Även som egen företagare kan du ha rätt till a-kasseersättning och möjlighet att få inkomstförsäkring. Mer information hittar du på sidan för egenföretagare.

Om företaget där du är anställd skulle gå i konkurs finns regler om lönegaranti med mera.
 

Här följer kort information om reglerna för förmånsrätt och lönegaranti när ett företag går i konkurs.

Förmånsrättsordning

Förmånsrätter är särskilda eller allmänna. De särskilda har företräde. Lönefordringar hör till de allmänna, liksom företagsinteckningar.

De allmänna företrädesrätterna har ordningen:
  • företagsinteckning
  • lönefordringar
  • fordran på framtida pension
  • löneskyddet vid konkurser består av förmånsrätt för lönefordringar samt en lönegaranti

Förmånsrätten

Omfattar fordringar från tiden före konkursbeslutet och inom en månad därefter. Fordringarna får inte ha intjänats eller förfallit till betalning tidigare än tre månader före konkursansökan. För fordringar som ska bestämmas enligt särskild beräkningsgrund gäller enbart det sistnämnda, vilket kan vara ogynnsamt för fordringar av typen arbetstidsbank o d.

Vidare omfattar förmånsrätten fordran på lön inom en månad efter konkursbeslutet. Förmånsrätten för uppsägningslön gäller enbart om man inte utför arbete för konkursgäldenären eller annan, och att man är anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Utför man arbete anses man arbeta för konkursboet och den fordran man då har anses som en s k massafordran som ska betalas av konkursboet.

Fordran på uppsägningslön har förmånsrätt som längst för uppsägningstid beräknad enligt LAS, oavsett om LAS är tillämplig eller inte.

Lönegarantin

Gäller för fordran som har förmånsrätt. Fordran på uppsägningslön omfattas av lönegaranti. Genom att konkursboet svarar för lön för arbete som kommer konkursboet tillgodo gäller lönegarantin:

  • dels för fordran på uppsägningslön för en månad efter konkursbeslutet
  • dels för fordran på ytterligare uppsägningslön beräknad enligt LAS, under förutsättning att arbetstagaren är anmäld som arbetslös på arbetsförmedlingen.

Vid arbete för konkursboet ska fordran på uppsägningslön – utöver den lönegaranterade lönen för den första månaden efter konkursbeslutet – betraktas som en massafordran som betalas av konkursboet.

Lönegaranti utges under högst åtta månader och beloppsgränsen är fyra prisbasbelopp.

Arbetsgivarens uppsägningstider enligt LAS

Anställningstid - Uppsägningstid

0-2 år – 1 månads uppsägningstid.

2-4 år – 2 månaders uppsägningstid.

4-6 år – 3 månaders uppsägningstid.

6-8 år – 4 månaders uppsägningstid.

8-10 år – 5 månaders uppsägningstid.

10 år + – 6 månaders uppsägningstid.

Avskedad

Vid avsked finns ingen uppsägningstid, utan den avskedade går direkt. För att bli avskedad krävs att en anställd gjort sig skyldig till en mycket grov förseelse som omöjligt kan accepteras på en arbetsplats. Dit hör exempelvis misshandel och grovt illojalt beteende som skadar arbetsgivaren.

Senast uppdaterad 2019-04-03