Varsel och uppsägning

Skulle din arbetsgivare behöva genomföra uppsägningar har du vissa rättigheter enligt lag. Uppsägningsprocessen ska genomföras på rätt sätt och involvera de fackliga organisationerna.  

Är du medlem bevakar dina lokala förtroendevalda dina intressen och kan ge dig information. De kan svara på frågor och sköter kontakterna med förbundets kansli. Finns ingen förtroendevald på arbetsplatsen vänder du dig direkt till förbundets rådgivning. 

Blir du uppsagd utan förhandling ska du kontakta oss direkt. Att ogiltigförklara en uppsägning måste göras inom 14 dagar från den dag du fick beskedet. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Är det "sist in, först ut" som gäller vid arbetsbrist?

Frida Elfving, ombudsman på Sveriges Ingenjörer, förklarar turordningsreglerna och deras förutsättningar. Hur stor betydelse har kompetens vid arbetsbrist, och vad ska du göra om det går rykten om arbetsbrist? Vad gäller vid uppsägningar på grund av arbetsbrist?

Saklig grund för uppsägning – arbetsbrist/personliga skäl

För att en arbetsgivare ska kunna säga upp anställda så måste det finnas saklig grund. Det finns två skäl till saklig grund, antingen något som hänför sig till den anställde personligen (t ex misskötsamhet) eller så är det arbetsbrist. Vi fokuserar nedan på hur processen går till och vilka regler som gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

När Sveriges Ingenjörer får reda på att ett företag ska göra en neddragning och uppsägning, hör vi alltid av oss till medlemmarna som är berörda. Men om du inte vill eller kan vänta kan du kontakta oss istället. Vi påbörjar en förhandling med arbetsgivaren och håller i den kontakten, det ska inte individen själv sköta. Och skriv absolut inte under någon typ av överenskommelse eller paketlösning innan vi har varit inblandade.

Arbetsbrist  

Arbetsbrist är ett juridiskt begrepp som innefattar alla situationer där en arbetsgivare väljer att säga upp personal när personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen.  

Uppsägningar på grund av arbetsbrist kan bero på att det går ekonomiskt dåligt, att företaget omorganiserar eller behöver en mindre personalstyrka. I slutändan bestämmer arbetsgivaren hur företaget ska vara organiserat. Bestämmer exempelvis en arbetsgivare att ekonomiavdelningen i framtiden ska läggas i ett annat land så uppstår arbetsbrist för de befattningarna som finns på ekonomiavdelningen.

Läs mer om Turordningsregeln.

Varsel

I samband med att uppsägningar på grund av arbetsbrist aktualiseras hos en arbetsgivare, hör man ofta talas om varsel. Varsel innebär en skyldighet för arbetsgivaren att informera Arbetsförmedlingen om en driftsinskränkning, förutsatt att minst fem anställda berörs. Det är en åtgärd för att ställa om samhälleliga resurser och det är vanligt att arbetsgivare varslar fler än som sedan sägs upp och ibland dras varsel helt tillbaka. 

Ett varsel ska innehålla uppgift om skälen till de planerade uppsägningarna, antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och under vilken tidsperiod uppsägningarna planeras ske. De förtroendevalda på arbetsplatsen har rätt att få en kopia av varslet till Arbetsförmedlingen.

Organisationsförändring

När en arbetsgivare bestämt sig för att förändra sin organisation på så sätt att en eller flera befattningar inte längre ska finnas kvar så blir de anställda som innehar dessa befattningar övertaliga och arbetsbrist uppstår. Denna förändring är arbetsgivaren skyldig att förhandla enligt reglerna i Medbestämmandelagen. Det betyder dock inte att det är dessa personer som i slutändan får gå.

Förhandlingar

Har arbetsgivaren kollektivavtal så ska den lokala Akademikerföreningen/kontaktpersonen kontaktas och förhandlingarna föras med dem och de kommer då också ta tillvara dina intressen som medlem. Akademikerföreningen/kontaktpersonen har i sin tur stöd från förbundets ombudsmän. Finns ingen förtroendevald på arbetsplatsen så vänder du dig direkt till förbundets rådgivning via telefon eller mailar till oss. Inga uppsägningar kan ske innan förhandlingarna med facket är avslutade.

Har din arbetsgivare inte kollektivavtal så måste denne ändå förhandla med den fackliga organisationen innan arbetsgivaren säger upp en medlem pga arbetsbrist. Det innebär att arbetsgivaren måste kontakta oss och förhandla enligt reglerna i Medbestämmandelagen innan uppsägning sker. I dessa fall så tar den ombudsman som får ärendet reda på vilka medlemmar som finns hos arbetsgivaren och kontaktar dig och ser till att tillvarata dina intressen.

Regler som aktualiseras i en arbetsbristförhandling

Omplaceringsskyldighet 

För att arbetsgivaren ska kunna säga upp en anställd på grund av arbetsbrist så måste arbetsgivaren först se om det finns lediga tjänster på företaget och om så är fallet erbjuda den anställde en sådan ledig tjänst under förutsättning att denne har tillräckliga kvalifikationer. Detta måste ske innan reglerna om turordning börjar diskuteras. Har arbetsgivaren presenterat ett skäligt omplaceringserbjudande och den anställde tackar nej så har arbetsgivaren saklig grund för att säga upp. Det finns ingen garanti för att man i detta läge alltid får behålla lönen, är omplaceringserbjudandet skäligt så kan det bli fråga om en lönesänkning.

Turordningsregler 

Visar omplaceringsutredningen att det inte finns några lediga tjänster som den anställde har tillräckliga kvalifikationer för eller att det inte alls finns några lediga tjänster så ska arbetsgivaren tillämpa reglerna om turordning. Dessa innebär att den som har längre anställningstid har företräde framför en anställd med kortare arbetstid s k sist in först ut. En förutsättning för att kunna göra anspråk på en tjänst som ska finnas kvar efter nedskärningen är dock att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för arbetet. Om den övertaliga anställde saknar tillräckliga kvalifikationer för någon av de befattningar som innehas av anställda med kortare anställningstid, innebär det att den övertaliga kan bli uppsagd i enlighet med turordningsreglerna.  

Tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren har de allmänna kvalifikationer som normalt ställs på den som söker det arbete det är fråga om. Arbetsgivaren kan alltså inte fritt välja den som han eller hon anser har bäst kvalifikationer.    

Akademikerföreningen/kontaktpersonen eller den ombudsmannen som fått ärendet tilldelat sig, kommer att gå igenom dessa regler med den drabbade medlemmen och bevaka att dessa regler tillämpas på ett juridiskt korrekt sätt i förhandlingen.

Uppsägningstid 

En tillsvidareanställning, vanligen kallad fast anställning, avslutas genom uppsägning. Uppsägningstiden är tiden från det att anställningen sägs upp till dess att den avslutas. Din uppsägningstid regleras i första hand i ditt enskilda anställningsavtal. Om uppsägningstid inte anges i anställningsavtalet gäller uppsägningstid enligt arbetsgivarens kollektivavtal och saknas kollektivavtal gäller LAS. 

Både den anställde och arbetsgivaren är bundna av uppsägningstiden. Under uppsägningstid har man rätt till lön och förmåner precis som vanligt. Man har också samma skyldigheter som vanligt och förutsätts arbeta hela din uppsägningstid om ni inte kommer överens om något annat. 

Föräldraledig och uppsagd 

För det fallet uppsägning meddelas en anställd under dennes heltidsföräldraledighet börjar uppsägningstiden att löpa när den anställde helt eller delvis skulle ha återupptagit arbete enligt den då liggande föräldraledighetsansökan.

Skriftlig uppsägning 

Uppsägningen ska vara skriftlig och överlämnas personligen eller skickas med rekommenderat brev. Om du har semester när uppsägningsbeskedet kommer ska uppsägning anses ha skett tidigast dagen efter att semestern upphörde. Det gäller även om du under semestern skulle ha fått del av uppsägningsbeskedet.  

Rätt till återanställning 

Om du varit anställd på företaget mer än tolv månader under de senaste tre åren (inklusive uppsägningstid) har du företrädesrätt till återanställning. Det innebär att du har förtur vid nyanställning hos företaget. Företrädesrätten gäller under hela uppsägningstiden plus nio månader från den dagen anställningen upphörde, men du måste ha de kvalifikationer som krävs för den nya anställningen. Anmälan om företrädesrätt ska göras skriftligen till arbetsgivaren, lämpligen direkt när du får uppsägningsbeskedet. 

Intjänade förmåner 

Intjänade förmåner såsom sparade semesterdagar och övertidsersättning samt även outtagen betald semester ersätts kontant senast en månad efter det att anställningen har upphört. Detsamma gäller övertids- och restidsersättning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan du inte bli återbetalningspliktig om du tagit ut förskottssemester. 

Tips vid uppsägning på grund av arbetsbrist

  • Lägg inte för stor vikt vid rykten. Innan du har fått något bekräftat bör du sitta lugnt i båten och avvakta ytterligare information.
  • Är du orolig? Kontakta de förtroendevalda på arbetsplatsen. Om någonting är på gång har de förmodligen kännedom om det.
  • Se till att ditt CV är uppdaterat. Om du har varit länge på en arbetsplats är det vanligt att uppgifter om till exempel vidareutbildningar eller andra meriter inte finns med.
  • Får du en enskild överenskommelse att skriva på? Se till att det är skäligt. Ska du jobba under uppsägningstiden? Får du ta andra anställningar? Alla sådana detaljer är viktiga att ha koll på, och experterna på Sveriges Ingenjörer kan hjälpa dig med det. OBS: Att din anställning upphör på grund av arbetsbrist måste framgå i avtalet, annars kan det leda till strul med a-kassan och din inkomstförsäkring.
  • Du kan tacka nej. Att teckna en enskild överenskommelse om att du ska sluta är frivilligt, vilket är viktigt att komma ihåg.
  • Hör alltid av dig till dina fackliga ombud om du har frågor.

Egen uppsägning

Om du själv vill säga upp din anställning hos arbetsgivaren finns det en del saker du behöver tänka på. 

Du bör vara medveten om att trygghetssystem som a-kassa och inkomstförsäkring i huvudsak syftar till att skydda mot ofrivillig arbetslöshet och alltså inte är tänkta för arbetslöshet på grund av egen uppsägning.

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om egen uppsägning.

Att bli arbetslös 

Anmälan till Arbetsförmedlingen

De skyddsnät som finns i samband med uppsägningar förutsätter att du visar att du står till arbetsmarknadens förfogande. Det visar du endast genom att registrera dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Din första arbetslösa dag ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen.se med bank-id. Om du inte gör det riskerar du bland annat att förlora a-kasseersättning och inkomstförsäkring.

Att bli arbetslös 

Att förlora sitt jobb eller att inte få chansen att komma in på arbetsmarknaden är inga önskvärda situationer. Det gäller att man håller i gång, jobbar en hel del med sig själv och inte fastnar i hopplöshet. Vi stödjer och stöttar dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan. 

Stöd vid arbetslöshet 

Om du blir arbetslös har du säkert många frågor. Mest akut är oftast ekonomin. Som medlem i Sveriges Ingenjörer och i Akademikernas a-kassa kan du ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen. Och när du söker nytt jobb kan du använda dina medlemsförmåner och tjänster som ingår i ditt medlemskap. 

Se tips och förmåner för dig som söker nytt jobb

Ekonomiskt stöd 

Inkomstförsäkring

För dig som är yrkesverksam medlem i Sveriges Ingenjörer och Akademikernas a-kassa ingår en förmånlig inkomstförsäkring. Försäkringen kan ge 80 procent av en månadslön på upp till 100 000 kronor/mån brutto i 150 dagar om du blir ofrivilligt arbetslös.

Läs mer om villkoren och räkna ut din ersättning på inkomstförsäkringens egen webbplats.

Trygghetsrådet, Trygghetsstiftelsen 

Är din arbetsgivare ansluten till ett kollektivavtal har du möjlighet till rådgivning och ekonomisk hjälp även via Trygghetsrådet (för dig som jobbar inom privat sektor) eller Trygghetsstiftelsen (för dig som jobbar inom kommunal- eller statlig sektor). 

Reducerad avgift

Om din bruttoinkomst är max 24 000 kronor per månad i minst tre månader har du rätt till reducerad medlemsavgift. Du ansöker om reducerad avgift med blanketten du hittar längst ned på denna sida. 

Uppsagd eller avskedad på grund av personliga skäl

Arbetsgivaren kan säga upp en anställd på grund av skäl som hänför sig till den anställde personligen, t ex, misskötsamhet, inkompetens eller samarbetssvårigheter. Vid avsked har den anställde grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren, t ex bedrivit konkurrerande verksamhet, begått stöld eller varit våldsam.

Blir du avskedad får du lämna anställningen omedelbart och har inte längre rätt till lön och andra anställningsförmåner.

Om du blir uppsagd på grund av personliga skäl behåller du lön och anställningsvillkor under hela uppsägningstiden, men du måste vara beredd att jobba under uppsägningstiden.

Innan arbetsgivaren säger upp en anställd på grund av personliga skäl eller avsked ska han varsla den fackliga organisationen och den anställde. Det är viktigt att du som eventuellt drabbad medlem tar kontakt med förbundet så snart du får ett varsel, eller om du befarar att en din anställning är i fara.

Kostnadsfria kurser, seminarier och karriärhjälp 

Som medlem kan du delta kostnadsfritt på våra egna karriärseminarier och webbinarier. Mer information om dem hittar du i vårt kalendarium. Du kan också se genomförda webbinarier i Sveriges Ingenjörer Play

Coachning och cv-granskning 

Behöver du bolla olika karriär- eller jobbalternativ med en coach? Via Karriär och utveckling har du möjlighet att kostnadsfritt prata med en coach som kan hjälpa dig vidare i ditt jobbsökande. Där hittar du också information om hur du får ditt cv granskat av professionella rekryterare. 

Starta eget 

Är starta eget ett alternativ för dig? Vi hjälper dig på vägen med stöd, service och nätverk för dig som väljer att bli egenföretagare. Även som egenföretagare kan du ha rätt till a-kasseersättning och möjlighet att få inkomstförsäkring. Mer information hittar du på sidan för egenföretagare.
 

Senast uppdaterad 2020-11-02
Bli medlem
Bli medlem och få rådgivning och coachning
Du får rådgivning och coachning för att höja din lön och bygga din karriär.
Till toppen