Covid19

Coronaviruset - frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Corona inom vårt arbetsområde.

FAQ Vaccinering

Stora grupper på arbetsmarknaden erbjuds vaccinering mot Covid-19. Men vilka regler styr egentligen vad arbetsgivaren kan kräva av den enskilde, vad händer om jag inte vill vaccinera mig och påverkar det min anställning?

Vi tvingas att konstatera att det i dagsläget inte finns något enkelt, helt säkert eller enhetligt svar på frågeställningarna gällande Covid-19-vaccinering. Lagreglering saknas. Någon rättspraxis finns av naturliga skäl inte heller. Det är inte heller känt vad myndighetsrekommendationerna för vaccinering blir framöver och eventuella rekommendationer kan dessutom komma att förändras.

Men, ingen kan tvingas att vaccinera sig mot sin vilja. Vaccination utgör ett betydande ingrepp i den kroppsliga integriteten. Den enskildes integritet väger tungt och de åtgärder som vidtas på arbetsplatser för att minska smittspridning får aldrig vara oproportionerliga. Det ska alltså alltid övervägas om arbetsgivaren kan minska risken för smittspridning på mindre ingripande sätt än genom att ställa krav på vaccinering. Sådana åtgärder kan exempelvis vara fortsatt social distansering, fortsatt hemarbete, att tillhandahålla skyddsutrustning och handsprit eller intensifierade städrutiner.

Det är trots allt så att bedömningen i dessa situationer måste ske utifrån respektive verksamhets unika förutsättningar. Det kan alltså inte uteslutas att det i undantagsfall kan vara så, att arbetstagare inom vissa områden av arbetsmarknaden som inte vill vaccinera sig behöver omplaceras till annat arbete.

Om du har frågor om vaccinering på din arbetsplats, tveka inte att kontakta Sveriges Ingenjörers rådgivning.

FAQ Lönegaranti

Här hittar du allmän information om lönegaranti och vad som händer om din arbetsgivare inte kan betala ut din lön.

Om din arbetsgivare gått i konkurs eller går igenom en företagsrekonstruktion och inte kan betala din lön kan du ha rätt till statlig lönegaranti.

Lönegarantin innebär att du kan få ersättning från staten för den lön eller liknande som din arbetsgivare är skyldig dig. Det är konkursförvaltaren eller rekonstruktören som avgör om du har rätt till lönegaranti och vilket belopp du i så fall kan erhålla. Konkursförvaltare och rekonstruktör utses av tingsrätten.

Om du har rätt till lönegaranti är det Länsstyrelsen som betalar ut din lön.

Maxbeloppet för lönegaranti är fyra prisbasbelopp. Du kan få lönegaranti i högst åtta månader. Hur länge du kan få lönegaranti beror därför alltså på hur mycket du tjänar.

För att du ska kunna få lönegaranti måste ett konkursbeslut fattas av tingsrätten. Sveriges Ingenjörer kan hjälpa dig med ett konkursansökningsförfarande. Kontakta alltså förbundet om din lön uteblir någon längre tid och tänk på att din fordran inte kommer att omfattas av lönegaranti om den är intjänad tidigare än tre månader innan en konkursansökan ges in till tingsrätten.

För att ett konkursförfarande ska inledas krävs det att din lön uteblivit på grund av din arbetsgivares betalningsoförmåga och inte av någon annan orsak. Fråga alltså din arbetsgivare varför din lön dröjer. Skulle arbetsgivaren av något skäl anse att du inte har rätt till den lön du kräver föreligger en tvist som måste lösas innan ett konkursförfarande kan bli aktuellt. Du kan kontakta Sveriges Ingenjörer om du vill ha hjälp att reda ut tvisten.

Innan en konkursansökan kan ges in måste din arbetsgivare normalt delges en betalningsuppmaning och därefter erhålla en veckas betalningsfrist. För att underlätta och påskynda hanteringen är det därför bra om du redan innan du kontaktar förbundet tar fram en kopia av ditt anställningsavtal samt en kopia av din senast erhållna lönespecifikation. Du måste även kunna precisera vilka lönesummor arbetsgivaren är skyldig dig och när dessa rätteligen skulle ha betalats så sätt gärna samman ett mejl eller annan skriftlig redogörelse innan du kontaktar oss där du har preciserat dessa olika poster.

För att du ska ha rätt till lönegaranti måste din fordran ha förmånsrätt.

Förmånsrätt gäller för lönefordringar som du tjänat in tre månader innan en konkursansökan lämnades in till tingsrätten.

Förmånsrätt gäller även för lönefordringar som tjänats in i tiden mellan konkursansökan och tingsrättens beslut om konkurs samt även för lön och uppsägningslön för den första månaden efter konkursbeslutet.

Normalt säger konkursförvaltaren upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist i och med konkursen och arbetstagaren blir arbetsbefriad efter den inledande månaden av konkursen. Eventuellt ytterligare uppsägningslön omfattas i denna situation av lönegaranti som längst för uppsägningstid som beräknats enligt 11 § lagen om anställningsskydd. Du måste vara aktivt arbetssökande och alltså anmäld till arbetsförmedlingen för att ha rätt till lönegaranti under arbetsbefriad uppsägningstid. Blir du uppsagd bör du alltså omedelbart anmäla dig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen. Du får lönegarantiersättning för fordran på uppsägningslön endast till den del du inte har nya inkomster som täcker din förlust.

Om du under uppsägningstiden, efter den inledande månaden av konkursen, istället fortsätter utföra arbete anses du arbeta för konkursboet och den fordran du då har anses utgöra en så kallad massafordran som ska betalas av konkursboet.

Semesterlön och semesterersättning intjänad före konkursen har förmånsrätt för vad som är innestående för det innevarande och det närmast föregående intjänandeåret. Äldre sparade semesterdagar ersätts alltså inte genom lönegarantin.

 

Varsel, uppsägning, inkomstförsäkring & a-kassa

Tillfälligt ändrade regler för a-kassa

Regeringen har föreslagit att tillfälligt sänka kraven för att få ersättning från a-kassa. Det är en del i regeringens krispaket för att mildra effekterna av Coronakrisen. Förslaget innebär att

Kvalifikationstiden för a-kassa sänks tillfälligt från 12 till 3 månader.
Arbetsvillkoret sänks från 80 h/mån till 60 h/mån de senaste 6 månaderna.
Taket i försäkringen höjs tillfälligt från 910 kr per dag till 1 200 kr per dag, de 100 första ersättningsdagarna.

Ta kontakt med Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa om du har frågor kring detta eller om du ännu inte är medlem i a-kassan men vill ansöka om medlemskap hos a-kassan.

Inkomstförsäkringen

Några förändringar i Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring har inte gjorts utan alltjämt gäller att du måste vara med i både a-kassan och ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader för att kunna få ersättning ur Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Skulle du bli varslad, uppsagd eller avskedad är det viktigt att du kontaktar din lokala fackliga kontaktperson eller den lokala klubben/akademikerföreningen. Saknar du lokal facklig representant, kontakta vår Rådgivning. Läs mer om varsel och uppsägning.

Du kan kontrollera om du är medlem i Akademikernas a-kassa genom att logga in på akademikernasakassa.se/minasidor 

För att bli medlem i Akademikernas a-kassa

Du ansöker om medlemskap i Akademikernas a-kassa här

A-kassan är grunden för att få ut vår inkomstförsäkring – utan ett medlemskap i Akademikernas a-kassa gäller inte inkomstförsäkringen. Du betalar med stor sannolikhet a-kasseavgiften direkt till oss på Sveriges ingenjörer. Kontrollera hur länge du har varit med i a-kassan på akademikernasakassa.se/minasidor Om du inte är medlem – bli det direkt på akademikernasakassa.se/medlemsansokan

Fler frågor och svar om varsel, uppsägning, inkomstförsäkring och a-kassa

Mer information hittar du i vår ordinarie FAQ.

Vid sjukdom

Frågor och svar om sjukdom, sjuklön, VAB, smittbärarpenning

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för karens från och med 11 mars 2020. Om du är anställd och har fått karensavdrag på din sjuklön eller om du är egenföretagare och har karens i sjukperiodens början kan du ansöka om denna ersättning hos Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

Den tillfälliga ersättningens storlek för karens för anställda är 700 kronor före skatt. Från den 1 juni höjs ersättningen till 804 kronor före skatt.

För egenföretagare är ersättningen 804 kronor före skatt.

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk för att ha rätt till ersättning. De första 14 dagarna vid sjukdom har du rätt till sjuklön från din arbetsgivare. Nu har regeringen föreslagit att de kostnaderna ska tas över av staten. Om du är fortsatt sjuk efter det har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan och först 21 dagar efter att sjukskrivningen påbörjades behöver du komma in med ett läkarintyg.

Regeringen har beslutat att karensavdraget ska slopas under perioden 11 mars till 31 maj. Du får i efterhand söka ersättning från staten för den första dagen vid sjukdom. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Din arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt, det är ditt ansvar att själv söka ersättningen.

Du kan bara ta ut VAB om ditt barn är sjukt. Du som behöver vara hemma på grund av att förskola/skola stänger ska ta kontakt med din närmaste chef för dialog kring möjligheten att arbeta hemifrån. Om det inte finns möjlighet för dig att jobba hemifrån behöver du och din närmaste chef komma överens om att du kan ta ut semester, arbetstidsförkortning eller tjänstledighet utan lön. Kommunerna har en skyldighet att tillgodose barnomsorg, kontakta din kommun för mer information om hur det löses där du bor.

Om en arbetsgivare hävdar att du ska vara hemma två veckor utan lön för att minimera risken för spridning av coronaviruset, ska du på ett tydligt sätt meddela arbetsgivaren att du står till arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete och samtidigt vara tydlig med att du har rätt till lön under perioden.

Förutom att ta kontakt med vården så behöver du sjukanmäla dig enligt de regler som gäller på din arbetsplats. Då har du rätt till sjuklön.

Nej, det är ett beslut som måste tas i samråd med din arbetsgivare.

Smittbärarpenning kan utbetalas till dig som kan arbeta, men som inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Kan du inte arbeta kan du ha rätt till sjuklön från din arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan. För att ha rätt till smittbärarpenning behöver du ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta med anledning av risken för smitta. Smittbärarpenning söker du via Försäkringskassan.

Ja, det är arbetsgivarens beslut. Många arbetsgivare följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och uppmanar anställda som känner sig sjuka att inte komma till arbetet.

Arbetsgivare har enligt arbetsmiljölagen ett ansvar för arbetsmiljön på arbetsplatsen och det innefattar även smitta och smittspridning. Arbetsgivaren kan inte tvångsvis utsätta de anställda för olika slags medicinska tester utan det bygger på frivillighet men överenskommelser om tester kan ingås genom enskilda avtal eller kollektivavtal. Om det finns en sådan överenskommelse som en anställd bryter mot genom att vägra testa sig så kan det avtalsbrottet få arbetsrättsliga konsekvenser.

Även om det saknas ett avtal om febertest eller annat typ av Coronatest så ska en intresseavvägning göras mellan arbetstagarens integritet och arbetsgivarens intresse att hindra smitta och ohälsa på arbetsplatsen. Förutsatt att testerna som görs inte är oproportionerliga så kan det vara motiverat med mer ingripande tester för att förhindra just covid19/Corona och då kan en vägran att medverka i testningen utgöra saklig grund för uppsägning. Innan testning införs ska frågan förhandlas med arbetstagarorganisationen.

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

I dagsläget måste du gå till jobbet, däremot rekommenderar vi att du och din arbetsgivare tar en dialog om hur ni ska lösa situationen på ett bra sätt för både dig och din arbetsgivare. Vi märker att många arbetsgivare tar sina anställdas oro på allvar och försöker hitta lösningar. 

Regeringen har temporärt beslutat slopa kravet på läkarintyg vid sjukdom för sjuklön.  

Om en läkare bedömer att en frisk arbetstagare riskerar att smitta, kan smittbärarpenning komma ifråga. Om det finns rätt till smittbärarpenning är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön eller sjuklön. I vissa kollektivavtal finns möjlighet att du kan få kompletterande ersättning när du får smittbärarpenning.

Man kan träffa avtal om hälsotester i kollektivavtal eller i enskilda anställningsavtal. Om det finns ett sådant avtal och den anställde vägrar testa sig kan det vara avtalsbrott som kan leda till arbetsrättsliga åtgärder.  
Om det inte finns ett sådant avtal så har arbetsgivaren ett arbetsmiljöansvar som innefattar att skydda de anställda för smitta och då måste en intresseavvägning göras mot den skyldigheten d v s arbetsgivarens intresse att upprätthålla en smittfri arbetsmiljö gentemot de anställdas integritet. Som läget är nu med Corona/covid-19 kan det vara motiverat med mer ingripande åtgärder än normalt men samtidigt måste ett febertest vara proportionerligt i förhållande till det man vill uppnå med testet. Om arbetstagaren, vägrar testa sig och därmed, efter att denna intresseavvägning gjorts, inte kan utföra arbete från arbetsplatsen t ex så kan det också medföra arbetsrättsliga åtgärder och ytterst en grund för uppsägning.  

Om du redan omfattas av korttidsarbete gäller den nya lägre permitteringslönen och det är alltså på denna lön din sjuklön kommer att beräknas. Din sjukpenning från Försäkringskassan lämnas dock oförändrad förutsatt att du gått ned i lön och arbetstid i enlighet med reglerna om stöd vid korttidsarbete. Du rekommenderas ändå att kontakta Försäkringskassan för att se hur din ersättning kan påverkas av korttidsarbete.

En arbetsgivaren kan inte få stöd för arbetstagare som är helt sjukskrivna. Statligt stöd utgår nämligen inte för tid under vilken arbetstagaren är frånvarande. Sveriges Ingenjörers bedömning är att det då saknas förutsättningar för den som är helt sjukskriven någon längre tid att omfattas av avtal om korttidsarbete. Din ersättning bör alltså förbli oförändrad och beräknas på din ordinarie lön.

Om du är sjukskriven på deltid under korttidsarbetet så kan du omfattas av korttidsarbete och din lön kan då sättas ned. Din sjukpenning från Försäkringskassan ska dock förbli oförändrad. Du rekommenderas ändå att kontakta Försäkringskassan för att se hur din ersättning kan påverkas av korttidsarbete.

Vid resa

Frågor och svar om resor, utlandsvistelse

Om du känner sig sjuk efter en resa ska du sjukanmäla sig enligt gängse regler och kontakta sjukvården. En arbetstagare som är sjuk har rätt till sjuklön. 

Enligt Smittskyddslagen är du skyldig att omgående kontakta läkare om misstanke om smitta finns. Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

UD avråder under perioden 14 mars - 14 april från alla icke nödvändiga resor. Om du bryter mot UDs reserekommendationer kan du anses bryta mot denna skyldighet och därmed inte ha rätt till lön efter hemkomst om du nekas att komma till arbetsplatsen av smittoriskskäl. Detta förutsatt att arbetsgivaren tydligt kommunicerat ut detta före avresan.  En arbetsgivare kan i det skedet istället för löneavdrag bevilja semester efter överenskommelse med dig.

Om det däremot inte är tydliggjort för dig innan avresa att detta kan ske är Sveriges Ingenjörers bedömning, mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset inte smittar under inkubationstiden, att du ska anses stå till din arbetsgivarens förfogande med rätt till lön även om arbetsgivaren inte tillåter arbetstagaren att arbeta på arbetsplatsen på grund av risk för smitta.  

Under perioden 14 mars - 14 april avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Det innebär att om du ändå reser kan anses som att du bryter mot de rekommendationerna och din skyldighet att verka för att inte sprida smittan. Därmed har du inte rätt till lön efter hemkomst om du nekas komma till arbetsplatsen pga smittoriskskäl. Detta förutsatt att arbetsgivaren tydligt kommunicerat detta innan avresan. Din arbetsgivare kan i det skedet istället för löneavdrag bevilja semester efter överenskommelse med dig. 

Vid UDs avrådan gäller att man kan ha rätt till att få ersättning för resor som är betalda men samtidigt gäller inte försäkringsskyddet typiskt sett om man reser i strid med UDs avrådan. 

Om du har en bokad resa och arbetsgivaren tänker förändra semesterförläggningen för att därigenom indirekt åstadkomma att du inte kan åka, ska du på ett tydligt sätt meddela arbetsgivaren att du lider ekonomisk skada om arbetsgivaren förändrar semesterförläggningen. Vi rekommenderar dock att du följer arbetsgivarens förändrade semesterförläggning, om sådan sker.

Åka iväg till från hemmet är självklart ok men som anställd så behöver du veta vilka inställelsetider till arbetet man kommit överens om. Har fackföreningen och arbetsgivaren kommit överens om kort inställelsetid till arbetet är du bunden av denna.

Följ också FHM's rekommendationer kring resor.

UD avråder under perioden 14 mars – 14 april från icke nödvändiga resor till alla länder.  Vid UDs avrådan gäller att man kan ha rätt till att få ersättning för resor som är betalda men samtidigt gäller inte försäkringsskyddet typiskt sett om man reser i strid med UDs avrådan. 

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att undersöka hur du kan söka ersättning. Tänk också på att om du reser i strid med med UD's rekommendationer och sedan nekas komma tillbaka till jobbet pga smittrisk kan du, om du inte kan jobba hemfrån, riskera stå utan lön under perioden du sitter i karantän.

Arbetstid och arbetsrätt

Frågor och svar om korttidsarbete, lön, semester, a-kassa och kollektivavtal

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Reglerna för korttidspermitteringar gäller till juni 2021.

Fördelningen av kostnader för korttidspermittering exemplifierar Regeringen på följande sätt: ”Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.”

Statliga sektorn (Villkorsavtal-T respektive AVA-T) har tillsvidareavtal och planerar att växla yrkanden med Arbetsgivarverket den 17 juni.

Kommuner och regioner har tillsvidareavtal, men förhandlingarna kring villkor med Sveriges Kommuner och Regioner är pausade. Samtidigt arbetar parterna intensivt med att slutföra det nya omställningsavtalet KOM-KR som ersätter KOM-KL.

Avtalen med Sobona, som är motparten i de kommunala företagen, har fått avtalen prolongerade. Förhandlingar pågår dock om nya branschavtal; ett resultat av ett tidigare beslut att minska antalet branschavtal när Sobona bildades.

 

Nej, lojalitetsplikten mot arbetsgivaren består. Det betyder att man inte har rätt att ta annat jobb under tiden med korttidsarbete med statligt stöd om man inte särskilt kommer överens med arbetsgivaren om detta.

Syftet med korttidsavtalen har ursprungligen varit att även ge tid för kompetensutveckling. Du kan alltså, och bör rentav, kompetensutveckla dig under korttidsarbetet.

Utgångspunkten för dig om du blir hemförlovad av din arbetsgivare på grund av att arbetsgivaren gör bedömningen att det finns risk för smitta av det s k coronaviruset efter att du gjort en resa till utlandet är att du ska anses stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren är därmed skyldig att betala lön till dig. Detta gäller oavsett till vilken plats du rest. En arbetsgivare bedöms inte med framgång kunna göra gällande att en arbetstagare, genom att företa en resa, själv försatt sig i en situation där arbetstagaren har satt sig ur stånd att arbeta. 

Om läkare bedömer att du riskerar att smitta, trots att du idag är frisk, kan smittbärarpenning komma ifråga. Smittbärarpenning söker du via Försäkringskassan. Om det finns rätt till smittbärarpenning är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön eller sjuklön. I vissa kollektivavtal finns möjlighet att erhålla kompletterande ersättning vid erhållande av smittbärarpenning.

Ja det har arbetsgivaren rätt att göra. Det faller inom arbetsledningsrätten. Det är upp till din lokala fackliga representant att hålla koll på att det inte blir för mycket kontrollåtgärder eftersom det kan bli en börda rent administrativt för dig. Dessutom blir arbetsmiljön inte så trevlig om man känner sig övervakad.

Man har inte har rätt till a-kassa om minskningen av arbetstid beror på att man deltar i korttidsarbete där arbetsgivaren har rätt till stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Däremot är tiden för korttidsarbete överhoppningsbar om man skulle ansöka om a-kassa efteråt. Och då beräknas a-kasseersättningen på den inkomst du hade före tiden med korttidsarbete.

Det är inte möjligt för arbetsgivaren att ensidigt besluta om att sänka din lön. En lönesänkning kan enbart komma ifråga för det fall du och arbetsgivaren kommer överens om detta. Kan arbetsgivaren inte betala överenskommen lön till sina anställda kan emellertid uppsägningar på grund av arbetsbrist komma att aktualiseras. 


Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska sänka din lön är det viktigt att du även tänker på att din lön ligger till grund för en mängd andra ersättningar såsom din sjukpenning, dina pensionsavsättningar och din arbetslöshetsersättning. Även storleken på ersättning från Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring och eventuell lönegarantiersättning påverkas av din nya inkomst. Skulle du trots att du gått med på en lönesänkning komma att bli uppsagd kommer din situation alltså vara sämre än om du inte träffat en sådan överenskommelse. Generellt avråder vi därför medlemmar från att träffa individuella överenskommelser om sänkt lön.  


I och med att möjligheten till korttidspermittering nu införs så kommer de arbetsgivare som har kollektivavtal sannolikt inte behöva träffa överenskommelser om sänkt lön med sina anställda utan istället använda sig av denna möjlighet. Läs mer om korttidspermittering här

 Enligt semesterlagen är det ytterst arbetsgivaren som avgör hur semesterledigheten ska förläggas om ni inte kan komma överens. Arbetsgivaren har emellertid en skyldighet att samråda med dig kring utläggning av semester. Arbetstagare har dessutom enligt lagen rätt att få sin huvudsemester förlagd med fyra sammanhängande veckor under perioden från juni till augusti. Därtill måste arbetsgivaren, om ni inte enas om förläggningen, meddela dig när du ska ha semester minst två månader före semesterns början. Föreligger särskilda skäl kan ett sådant meddelande lämnas minst en månad i förväg. Den nu uppkomna situationen utgör enligt vår bedömning dock inte särskilda skäl i semesterlagens mening. Det är alltså inte möjligt för en arbetsgivare att tvinga en arbetstagare att med kort varsel ta ut innestående semester utan att bryta mot semesterlagen.  

Pension

Det beror på vad som tecknats i lokala kollektivavtalet och om arbetsgivaren registrerar in ordinarie pensionsmedförande lön. Kontakta din arbetsgivare för att se hur just de hanterar tjänstepensionen.

Du har två alternativ som vi rekommenderar. Antingen försöker du skjuta på ditt pensionsuttag till efter korttidsarbetet, eller så försöker du se till arbetsgivaren undantar medarbetare som ska gå i pension så att de bibehåller den pensionsmedförande lönen på 100% under tiden man går på korttidsarbete.

I nuläget är det inte klart om hur korttidsarbete påverkar lönen under uppsägningstiden. Därför rekommenderar vi inte att du säger upp dig inför pensionen i dagsläget. I nuläget pågår arbete med att få inskrivet i avtalen om vad som gäller under uppsägningstiden och där är vår rekommendation är att korttidsarbete inte ska gälla under uppsägningstid. Säg alltså inte upp dig förrän det är överenskommet.

Studier och studiemedel

Regeringen har meddelat att du får behålla ditt studiestöd även om din skola stänger på grund av coronaviruset.

Här hittar du mer information för dig som studerar.

Övriga frågor

Om ni inte får eller vill ha fysiska möten kan ni så klart ha årsmöten, styrelsemöten och medlemsmöten på distans. I fall ni pga de rådande omständigheterna inte lyckas genomföra årsmötet innan den tidsfrist ni har i stadgar, så har Sveriges Ingenjörers styrelse beslutat att ge dispens för att skjuta på årsmötet till senare under året.

Det finns en risk att man inte omfattas av arbetsskadeförsäkringen i våra kollektivavtal när man arbetar hemifrån men skadar sig. Till exempel om du skadar dig när du plockar ur diskmaskinen på jobbet omfattas du av försäkringen. Men om du tar en paus hemma och då plockar ur diskmaskinen omfattas du inte. 

Läs mer om kollektivavtalade försäkringar.

Har du fler frågor om detta, kontakta vår rådgivning

Senast uppdaterad 2020-04-28
Till toppen