Medlemskap Anställning Aktuellt Förtroendevald

Coronaviruset - frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om Corona inom vårt arbetsområde.

Due to illness

Most common questions and answers about sick-leave, vab,

The government has decided that the qualifying period for sick leave is to be suspended for the period 11 March to 11 May. You may therefore apply for reimbursement from the state retroactively for the first day of absence from work due to illness. The application is to be made retroactively to Försäkringskassan, the Social Insurance Office. Your employer will make any qualifying day deduction as usual, and it will be your responsibility to seek compensation yourself.

You can only take temporary parental leave to take care of a child (VAB) if your child is ill. If you need to be at home because the preschool/school is closed, you should contact your immediate manager to discuss the possibility of working from home. If it is not possible for you to work from home, you and your immediate manager need to agree that you can take holiday leave, reduce your working time or take leave without pay. Municipalities have an obligation to provide childcare, so contact your municipality for more information on how this will be arranged where you live.

If your employer says that you must stay at home for two weeks without pay to minimize the risk of spreading the coronavirus, you must notify the employer clearly that you are at the employer's disposal and able to carry out your work and at the same time make it clear that you are entitled to salary during the specified period.

In addition to contacting the health care service, you need to report sick leave according to the normal rules that apply at your workplace. You are then entitled to sick pay.

No, that is a decision that must be made in consultation with your employer.

Disease carrier’s allowance can be paid to you if you are able to work but are not allowed to do so because of the risk of infecting others. If you cannot work, you may be entitled to sick pay from your employer or sickness benefit from Försäkringskassan, the Social Insurance Office. In order to be entitled to disease carrier’s allowance, you need a medical certificate that shows that you are not allowed to work because of the risk of spreading infection. You can apply for disease carrier’s allowance through the Social Insurance Office.

Yes, that is the employer's decision. Many employers follow the recommendations of the Public Health Agency and encourage employees who feel ill not to come to the workplace.

No, an employer can never force you to do any bodily tests. However, an infectious disease doctor may do so.

It has been proposed that the state temporarily take the full cost of all sick pay in April and May. Self-employed people will also receive compensation by receiving a standardized sickness benefit for sick-leave days 1-14.

At present, you are obliged to go to work. We recommend, however, that you and your employer discuss how to resolve the situation in a way that is good for both you and your employer. We find that many employers take their employees' concerns seriously and try to find solutions.

The government has temporarily decided to suspend the requirement for medical certificates in order to receive sick pay.

If a medical doctor considers that a healthy employee is a potential transmitter of infection, disease carrier’s allowance may be payable. If you are entitled to disease carrier’s allowance, your employer is not obliged to pay salary or sick pay. In some collective agreements, you may be entitled to receive supplementary compensation if you receive disease carrier's allowance.

Man kan träffa avtal om hälsotester i kollektivavtal eller i enskilda anställningsavtal. Om det finns ett sådant avtal och den anställde vägrar testa sig kan det vara avtalsbrott som kan leda till arbetsrättsliga åtgärder.  
Om det inte finns ett sådant avtal så har arbetsgivaren ett arbetsmiljöansvar som innefattar att skydda de anställda för smitta och då måste en intresseavvägning göras mot den skyldigheten d v s arbetsgivarens intresse att upprätthålla en smittfri arbetsmiljö gentemot de anställdas integritet. Som läget är nu med Corona/covid-19 kan det vara motiverat med mer ingripande åtgärder än normalt men samtidigt måste ett febertest vara proportionerligt i förhållande till det man vill uppnå med testet. Om arbetstagaren, vägrar testa sig och därmed, efter att denna intresseavvägning gjorts, inte kan utföra arbete från arbetsplatsen t ex så kan det också medföra arbetsrättsliga åtgärder och ytterst en grund för uppsägning.  

Vid resa

Frågor och svar om resor, utlandsvistelse

Om du känner sig sjuk efter en resa ska du sjukanmäla sig enligt gängse regler och kontakta sjukvården. En arbetstagare som är sjuk har rätt till sjuklön. 

Enligt Smittskyddslagen är du skyldig att omgående kontakta läkare om misstanke om smitta finns. Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

UD avråder under perioden 14 mars - 14 april från alla icke nödvändiga resor. Om du bryter mot UDs reserekommendationer kan du anses bryta mot denna skyldighet och därmed inte ha rätt till lön efter hemkomst om du nekas att komma till arbetsplatsen av smittoriskskäl. Detta förutsatt att arbetsgivaren tydligt kommunicerat ut detta före avresan.  En arbetsgivare kan i det skedet istället för löneavdrag bevilja semester efter överenskommelse med dig.

Om det däremot inte är tydliggjort för dig innan avresa att detta kan ske är Sveriges Ingenjörers bedömning, mot bakgrund av att Folkhälsomyndigheten bedömer att viruset inte smittar under inkubationstiden, att du ska anses stå till din arbetsgivarens förfogande med rätt till lön även om arbetsgivaren inte tillåter arbetstagaren att arbeta på arbetsplatsen på grund av risk för smitta.  

Under perioden 14 mars - 14 april avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. Det innebär att om du ändå reser kan anses som att du bryter mot de rekommendationerna och din skyldighet att verka för att inte sprida smittan. Därmed har du inte rätt till lön efter hemkomst om du nekas komma till arbetsplatsen pga smittoriskskäl. Detta förutsatt att arbetsgivaren tydligt kommunicerat detta innan avresan. Din arbetsgivare kan i det skedet istället för löneavdrag bevilja semester efter överenskommelse med dig. 

Vid UDs avrådan gäller att man kan ha rätt till att få ersättning för resor som är betalda men samtidigt gäller inte försäkringsskyddet typiskt sett om man reser i strid med UDs avrådan. 

Om du har en bokad resa och arbetsgivaren tänker förändra semesterförläggningen för att därigenom indirekt åstadkomma att du inte kan åka, ska du på ett tydligt sätt meddela arbetsgivaren att du lider ekonomisk skada om arbetsgivaren förändrar semesterförläggningen. Vi rekommenderar dock att du följer arbetsgivarens förändrade semesterförläggning, om sådan sker.

Åka iväg till från hemmet är självklart ok men som anställd så behöver du veta vilka inställelsetider till arbetet man kommit överens om. Har fackföreningen och arbetsgivaren kommit överens om kort inställelsetid till arbetet är du bunden av denna.

Följ också FHM's rekommendationer kring resor.

UD avråder under perioden 14 mars – 14 april från icke nödvändiga resor till alla länder.  Vid UDs avrådan gäller att man kan ha rätt till att få ersättning för resor som är betalda men samtidigt gäller inte försäkringsskyddet typiskt sett om man reser i strid med UDs avrådan. 

Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att undersöka hur du kan söka ersättning. Tänk också på att om du reser i strid med med UD's rekommendationer och sedan nekas komma tillbaka till jobbet pga smittrisk kan du, om du inte kan jobba hemfrån, riskera stå utan lön under perioden du sitter i karantän.

Arbetstid och arbetsrätt

Frågor och svar om korttidsarbete, lön, semester, a-kassa

I syfte att rädda svenska jobb inför regeringen korttidspermittering från 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Det liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Detta tillämpas från och med 16 mars men träder i kraft den 7 april och ska gälla hela 2020.

Fördelningen av kostnader för korttidspermittering exemplifierar Regeringen på följande sätt: ”Förslaget innebär att en arbetstagare med en månadslön på 32 700 kronor som minskar sin arbetstid till 40 procent kommer få behålla 92,5 procent av sin lön, det vill säga 30 200 kronor. Samtidigt minskar arbetsgivarens kostnader för arbetstagaren till 47,5 procent, från 43 000 för lön och arbetsgivaravgifter till 20 425 kronor. Staten står för resterande del av kostnaden, det vill säga 19 350 kronor som motsvarar 75 procent av den totala kostnaden för arbetstidsminskningen.”

Nej, lojalitetsplikten mot arbetsgivaren består. Det betyder att man inte har rätt att ta annat jobb under tiden med korttidsarbete med statligt stöd om man inte särskilt kommer överens med arbetsgivaren om detta.

Syftet med korttidsavtalen har ursprungligen varit att även ge tid för kompetensutveckling. Du kan alltså, och bör rentav, kompetensutveckla dig under korttidsarbetet.

Utgångspunkten för dig om du blir hemförlovad av din arbetsgivare på grund av att arbetsgivaren gör bedömningen att det finns risk för smitta av det s k coronaviruset efter att du gjort en resa till utlandet är att du ska anses stå till arbetsgivarens förfogande. Arbetsgivaren är därmed skyldig att betala lön till dig. Detta gäller oavsett till vilken plats du rest. En arbetsgivare bedöms inte med framgång kunna göra gällande att en arbetstagare, genom att företa en resa, själv försatt sig i en situation där arbetstagaren har satt sig ur stånd att arbeta. 

Om läkare bedömer att du riskerar att smitta, trots att du idag är frisk, kan smittbärarpenning komma ifråga. Smittbärarpenning söker du via Försäkringskassan. Om det finns rätt till smittbärarpenning är arbetsgivaren inte skyldig att betala lön eller sjuklön. I vissa kollektivavtal finns möjlighet att erhålla kompletterande ersättning vid erhållande av smittbärarpenning.

Ja det har arbetsgivaren rätt att göra. Det faller inom arbetsledningsrätten. Det är upp till din lokala fackliga representant att hålla koll på att det inte blir för mycket kontrollåtgärder eftersom det kan bli en börda rent administrativt för dig. Dessutom blir arbetsmiljön inte så trevlig om man känner sig övervakad.

Man har inte har rätt till a-kassa om minskningen av arbetstid beror på att man deltar i korttidsarbete där arbetsgivaren har rätt till stöd enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Däremot är tiden för korttidsarbete överhoppningsbar om man skulle ansöka om a-kassa efteråt. Och då beräknas a-kasseersättningen på den inkomst du hade före tiden med korttidsarbete.

Det är inte möjligt för arbetsgivaren att ensidigt besluta om att sänka din lön. En lönesänkning kan enbart komma ifråga för det fall du och arbetsgivaren kommer överens om detta. Kan arbetsgivaren inte betala överenskommen lön till sina anställda kan emellertid uppsägningar på grund av arbetsbrist komma att aktualiseras. 


Om du och din arbetsgivare kommer överens om att du ska sänka din lön är det viktigt att du även tänker på att din lön ligger till grund för en mängd andra ersättningar såsom din sjukpenning, dina pensionsavsättningar och din arbetslöshetsersättning. Även storleken på ersättning från Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring och eventuell lönegarantiersättning påverkas av din nya inkomst. Skulle du trots att du gått med på en lönesänkning komma att bli uppsagd kommer din situation alltså vara sämre än om du inte träffat en sådan överenskommelse. Generellt avråder vi därför medlemmar från att träffa individuella överenskommelser om sänkt lön.  


I och med att möjligheten till korttidspermittering nu införs så kommer de arbetsgivare som har kollektivavtal sannolikt inte behöva träffa överenskommelser om sänkt lön med sina anställda utan istället använda sig av denna möjlighet. Läs mer om korttidspermittering här

 Enligt semesterlagen är det ytterst arbetsgivaren som avgör hur semesterledigheten ska förläggas om ni inte kan komma överens. Arbetsgivaren har emellertid en skyldighet att samråda med dig kring utläggning av semester. Arbetstagare har dessutom enligt lagen rätt att få sin huvudsemester förlagd med fyra sammanhängande veckor under perioden från juni till augusti. Därtill måste arbetsgivaren, om ni inte enas om förläggningen, meddela dig när du ska ha semester minst två månader före semesterns början. Föreligger särskilda skäl kan ett sådant meddelande lämnas minst en månad i förväg. Den nu uppkomna situationen utgör enligt vår bedömning dock inte särskilda skäl i semesterlagens mening. Det är alltså inte möjligt för en arbetsgivare att tvinga en arbetstagare att med kort varsel ta ut innestående semester utan att bryta mot semesterlagen.  

Pension

Det beror på vad som tecknats i lokala kollektivavtalet och om arbetsgivaren registrerar in ordinarie pensionsmedförande lön. Kontakta din arbetsgivare för att se hur just de hanterar tjänstepensionen.

Varsel och uppsägning

Skulle du bli varslad, uppsagd eller avskedad är det viktigt att du kontaktar din lokala fackliga kontaktperson eller den lokala klubben/akademikerföreningen. Saknar du lokal facklig representant, kontakta vår Rådgivning. Läs mer om varsel och uppsägning.

Övrigt

Om ni inte får eller vill ha fysiska möten kan ni så klart ha årsmöten, styrelsemöten och medlemsmöten på distans. I fall ni pga de rådande omständigheterna inte lyckas genomföra årsmötet innan den tidsfrist ni har i stadgan, så har Sveriges Ingenjörers styrelse beslutat att ge dispens för att skjuta på årsmötet till senare under året.

För dig som studerar och har studiemedel

Regeringen har meddelat att du får behålla ditt studiestöd även om din skola stänger på grund av det nya coronaviruset. Från och med 18 mars rekommenderar Regeringen att alla gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor och högskolor i Sverige ska upphöra med undervisning i skolans lokaler.

Skolorna ska i möjligaste mån gå över till distansundervisning, men även om din skola skulle stänga till följd av det nya coronaviruset får du behålla ditt beviljade studiestöd. CSN kommer att fortsätta betala ut ditt studiestöd som vanligt och du behöver inte kontakta dem eller göra något annat.

Den mest uppdaterade informationen hittar du här hos CSN.

 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smitta och vidta åtgärder om sådan risk förekommer.

Som ett led i försiktighetsåtgärderna förekommer det att arbetsgivaren skickar hem anställda. Vår rådgivning i nuläget är att en arbetstagare som blir förvisad till hemmet ska uppbära lön som vanligt. Arbetstagaren är förstås då skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande genom att utföra, eller vara beredd att utföra, de arbetsuppgifter från hemmet som arbetsgivaren anvisar.

För det fall arbetsgivaren hänvisar till att Coronaviruset sedan den 1 februari 2020 är klassat som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och (i enlighet med vissa kollektivavtal) kräver att tjänsteman (till exempel hemvändande från resa) ska avhålla sig från arbete på grund av risk för överförande av smitta, utan lön, men i stället med så kallad ”smittbärarpenning” från Försäkringskassan, får situationen bedömas i varje enskilt fall.

Utgångspunkten är alltså att arbetsgivaren, i normalfallet, inte kan tvinga någon att vara hemma utan lön.

Om du är drabbad eller har frågor som inte besvaras ovan, kontakta vår rådgivning så hjälper vi dig.

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon: 08-613 80 00

Öppettider:
Måndag-torsdag 8.30-16.30.
Fredag 8.30-16.00.
Lunchstängt 11.30-12.30.

E-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Bakgrund

Coronaviruset

Coronavirus är ett samlingsnamn för ett stort antal virus. I början av 2020 bekräftades ett nytt coronavirus 2019-nCoV i staden Wuhan i Kina.  World Health Organisation (WHO) beslutade att ändra namnet på viruset till SARS-CoV-2 och den av viruset orsakade sjukdomen gavs namnet covid-19.  

Regeringen beslutade på begäran av Folkhälsomyndigheten om en förordning som trädde i kraft den 2 februari 2020 och som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmän- och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på Coronaviruset.

Smittskyddslagen

Smittskyddslagen innebär bland annat en skyldighet för den som vet eller har anledning att misstänka att den bär på en allmänfarlig sjukdom att utan dröjsmål söka läkare (3 kap. 1 § 1 st. smittskyddslagen) och möjlighet för smittskyddsläkaren att besluta om hälsokontroll på platsen för inresa i landet (3 kap. 8 § 1 & 2 st. smittskyddslagen).

Smittskyddsläkaren får också besluta om att en person som har eller kan antas ha varit utsatt för smitta ska hållas i karantän (3 kap. 9  § 1 st. smittskyddslagen). Smittskyddsläkaren har även möjlighet att under vissa förutsättningar besluta om att isolera en smittad person (5 kap. 1 § smittskyddslagen).

Den aktuella lagstiftningen medför inte några rättigheter för en arbetsgivare utan reglerar endast förhållandet mellan den enskilde och det allmänna. Frånvaro från arbetet på grund av beslut om karantän eller isolering enligt denna lag är lovlig frånvaro som inte kan läggas till grund för några arbetsrättsliga åtgärder.

Smittbärarpenning

Smittbärarpenning kan utbetalas till arbetstagare som kan arbeta, men som inte får göra det på grund av risken för att smitta andra. Den som inte kan arbeta kan ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren eller sjukpenning från Försäkringskassan.  Smittbärarersättning regleras i 46 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). För att ha rätt till smittbärarpenning behöver arbetstagaren ha ett läkarintyg som visar att denne inte får arbeta med anledning av risken för smitta. 

Senast uppdaterad 2020-03-24