Grafiska Företagens Förbund, GFF

GFF är bransch- och arbetsgivarorganisation för den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Runt 750 företag är medlemmar.

Inom branschen finns många mindre företag. Några av de större är Amcor Flexibles, Å&R Carton, Elanders och TetraPak.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 med pott 2,3% resp 1,7% plus löneöversyn
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6% av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023
 • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
  Vid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.

Utförligare information om förändringarna i avtalet finns i dokumentet Grafiska företagen förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Screening inom grafiska branschen

Sveriges Ingenjörer är ett av de fackförbund som är medlem i Grafiska Miljörådet, GMR. GMRs uppgift är att vara ett forum för diskussion i arbetsmiljöfrågor och verka för en positiv utveckling av arbetsmiljön inom den grafiska branschen och tidningsbranschen.

Arbetsmiljöverket har informerat GMR om att man med start hösten 2010 särskilt kommer att inspektera den grafiska branschen, så kallad screening. Det innebär att alla företag med anställda inom näringsgren 18 kommer att få besök av en inspektör från Arbetsmiljöverket.

Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Markus Evers

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-11-10
Till toppen