Kommunala Företagens Samorganisation, KFS

KFS är arbetsgivarorganisationen för kommunnära företag. Företagen är både stora och små, och finns över hela landet. Medlemsföretagen ägs av kommuner och landsting, eller är helt eller delvis privatägda.

KFS samgående med Pacta 2018-05-25

Avtalsändringar 2017

Sveriges Ingenjörer har träffat överenskommelse om förändringar i kollektivavtal med KFS, Kommunala Företagens Samorganisation. Avtalen gäller tillsvidare men undantag för Besöksnäringsavtalet som sträcker sig till den 31 mars 2020.

Löneprocessen är oförändrad från i tidigare tillsvidareavtal vilket innebär att lönerevisioner sker 1 april varje år utan något centralt fastställt löneutrymme. Överenskommelse har träffats om ett antal ändringar i allmänna anställningsvillkor:

  • Flexpension: extra pensionsavsättningar om 0,5% i Energiavtalet samt skrivning om delpension i samtliga avtal.
  • Arbetsgivare och arbetstagare kan växla semestertillägget mot extra lediga dagar, efter skriftlig enskild överenskommelse.
  • Återförande av övertid om högst 50 timmar om den anställde tagit ut motsvarande tid i kompledigt under året.
  • Krav på lokal förhandling före beordrande av extra övertid
  • Kompletterande sjukpenning kvarstår med 80% av lönebortfallet tills KFS Trygghetsfond omfattar arbetstagare som sagts upp på grund av sjukdom, då den kommer att utgå med 77,6 % av lönebortfallet.
  • Ersättning när sjukpenning upphör kommer att ersättas av en försäkring, AGS-KL
  • Läkarundersökning ska erbjudas vart tredje år till anställda som går treskift, endast Energiavtalet
  • Höjning av de särskilda ersättningarna med 2,3% (2,0% Energiavtalet) 2017-05-01, 2,2% (2,0% Energiavtalet) 2018-05-01 och 2,0% 2019-0501
  • Parterna har även enats om en arbetsgrupp för hälsofrämjande arbete i syfte att skapa friska hälsosamma arbetsplatser, samt en arbetsgrupp reglering av de särskilda ersättningarna.

Energiavtalet revideringar 2017

Krislägesavtal

Mot bakgrund av bränderna 2018 har Sveriges Ingenjörer genom AkademikerAlliansen tecknat ett krislägesavtal med arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

Samtliga KFS-avtal

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Sam Najafian

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-03