Skogsindustrierna

Två olika branschområden, med separata avtal: Massa- och pappersindustrin respektive Sågverksindustrin.

Bland företagen som är anslutna till Skogsindustrierna finns Södra Skogsägarna, Iggesund, SmurfitKappa, BillerudKorsnäs, Stora Enso och Holmen.

Massa och Papper: Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  1 november 2020 med en lönepott om 2,3 % och 1 april 2022 med 1,7 %. Löneöversynen tillkommer, beräknas ge minst 0,5 % vid respektive revisionstillfälle.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020 Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6 % av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.

Utförligare information om förändringarna i avtalet finns i dokumentet Massa och Papper förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Sågverk: Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

Förändringar i avtalet:

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022 med pott 2,3% resp 1,7% plus löneöversyn
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6% av lönen.
 • Åldersbestämmelser - uppsägning
  Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023
 • Föräldralön – ny kvalifikationsregel
  En föräldraledig tjänsteman har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om denne har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Sågverk förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

För förtroendevalda

Med anledning av de nytecknade kollektivavtalen har ett antal digitala avtalskonferenser genomförts för privat sektor. Logga in som förtroendevald för att se de inspelade konferenserna och få tillgång till allt material.

Material för förtroendevalda

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.Avtalssamlingen i länken nedan innehåller regler som endast gäller tjänstemännen inom avtalsområdet Masssa och papper

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Industrisirius

Sirius är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och fackförbunden Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers), Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin.

Här kan du läsa mer

Stiftelsen Centralfonden

Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri. Fokus ligger på rehabilitering och friskvård.

Det finns möjlighet att ansöka om stöd och man kan läsa mera om detta lokalt här:

Centralfonden

Kontakt

Branschansvarig ombudsman Massa Papper: Mikael Brandt

Biträdande branschansvarig ombudsman Massa Papper: Sanna Johansson

 


Branschansvarig ombudsman Sågverk: Uno Borg

Biträdande ansvarig ombudsman Sågverk: Martina Franke

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2021-08-11
Till toppen