Skogsindustrierna

Två olika branschområden, med separata avtal: Massa- och pappersindustrin respektive Sågverksindustrin.

Bland företagen som är anslutna till Skogsindustrierna finns Södra Skogsägarna, Iggesund, SmurfitKappa, BillerudKorsnäs, Stora Enso och Holmen.

Avtal om korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtalssamlingen i länken nedan innehåller regler som endast gäller tjänstemännen inom avtalsområdet Masssa och papper

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Avtalsperiod 2017-04-01 - 2020-03-31

Massa och papper

En anställd som är föräldraledig med rätt till föräldrapenning har rätt till föräldraersättning från arbetsgivaren under sammanlagt sex månader att fördelas under 24 månader räknat från barnets födsel eller vid erhållande av vårdnad i samband med adoption.

Föräldraersättning utges genom att för en anställd med en årslön om högst 10 prisbasbelopp görs ett tillägg till månadslönen för varje frånvarotimme med 10 % gånger (*) månadslönen genom 175 för lönedelar upp t.o.m. 10 prisbasbelopp och 90 % gånger (*) månadslönen genom 175 för lönedelar över 10 prisbasbelopp vid 40 timmars arbetsvecka och vid annan arbetstid i proportion därtill.

Om föräldraledigheten skulle bli kortare än sex månader utges föräldraersättning inte för längre tid än ledigheten omfattar. Föräldraersättning utbetalas i samband med tjänstledigheten. Se mer nedan, Överenskommelse- Massa och papper bilaga E.

 

Pensionspremie eller lön. Arbetstidskonto.
Utöver löneökningarna avsätts ett utrymme om 0,2 procent av månadslönen varje år till pensionspremie eller lön. Är man lokalt överens om att föra över dessa medel till arbetstidskontot ser vi inget hinder i detta.

Naturligtvis ligger tidigare överenskommelser om avsättning till arbetstidskontot kvar. Utöver utfallet i löneförhandlingen och avsättningen till pensionspremie/kontant ersättning förfogar varje individ således över en summa av 2,0 procent (motsvarande 36 timmar eller 4,5 dagars ledighet) av det egna årliga löneunderlaget och att välja uttag i endera, eller kombination, av tid, pengar och pension.

För att stimulera avsättning till pension ökar arbetsgivaren den delen med 20 procent, i så fall 2,4 procent, för den tjänsteman som helt väljer pension.

Se ovan dokument Avtalssamling sid 46.

Industrisirius

Sirius är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och fackförbunden Svenska Pappersindustriarbetareförbundet (Pappers), Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen.
Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin.
Här kan du läsa mer

 

Tidningen Sirius

Här kan du läsa mer om tidningen Sirius och prenumerera på den.
Tidningen Sirius

Stiftelsen Centralfonden

Stiftelsen Centralfonden verkar för ett hållbart arbetsliv för anställda inom skogsbruk och skogsindustri.
Fokus ligger på rehabilitering och friskvård.
Det finns möjlighet att ansöka om stöd och man kan läsa mera om detta lokalt här:
Centralfonden

Sågverk

Pensionspremie eller lön. Arbetstidskonto.
Utöver löneökningarna avsätts ett utrymme om 0,2 procent av månadslönen varje år till pensionspremie eller lön. Är man lokalt överens om att föra över dessa medel till arbetstidskontot ser vi inget hinder i detta.

Naturligtvis ligger tidigare överenskommelser om avsättning till arbetstidskontot kvar. Utöver utfallet i löneförhandlingen och avsättningen till pensionspremie/kontant ersättning förfogar varje individ således över en summa av 2,0 procent (motsvarande 36 timmar eller 4,5 dagars ledighet) av det egna årliga löneunderlaget och att välja uttag i endera, eller kombination, av

  • Tid
  • Pengar
  • Pension
  • Avtalsdokument se längst ned

 

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Mikael Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2019-04-04