Sveriges Kommuner och Regioner, SKR & Sobona

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, är arbetsgivarorganisation för landets kommuner och regioner. Sobona samlar kommunalförbund och kommunala företag.

Kommuner och regioner har tillsvidareavtal, men förhandlingarna kring villkor med Sveriges Kommuner och Regioner är pausade. Samtidigt arbetar parterna intensivt med att slutföra det nya omställningsavtalet KOM-KR som ersätter KOM-KL.

Avtalen med Sobona, som är motparten i de kommunala företagen, har fått avtalen prolongerade. Förhandlingar pågår dock om nya branschavtal; ett resultat av ett tidigare beslut att minska antalet branschavtal när Sobona bildades.

På det kommunala området representeras Sveriges Ingenjörer av förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, med 17 olika Sacoförbund. AkademikerAlliansen har träffat avtalen, och avtalet är gemensamma för flertalet akademiker i kommuner och landsting.

Löneavtalet på kommunal sektor är ett tillsvidareavtal med möjlighet till uppsägning senast den 31 oktober varje år. Det är ett processavtal, utan centralt avtalade siffror. Sveriges Ingenjörer har egen, lokal partsställning. 

Pausade förhandlingar kring Allmänna Bestämmelser

Det pågående arbetet med förhandlingar kring Allmänna Bestämmelser pausas för att återuppta detta arbete vid ett senare tillfälle. AkademikerAlliansen arbetar vidare med de andra fackliga parterna inom avtalsområdet och SKR för att färdigställa ett nytt kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) som skall ersätta det nuvarande avtalet, KOM-KL.

Prolongering av Sobona-avtalen

AkademikerAlliansen har beslutat att prolongera de gällande branschavtalen till oktober 2020. Utöver det pågår förhandlingar om ett centralt avtal för korttidspermittering.

Karensdag blir karensavdrag

Den 1 januari 2019 trädde regler om ett karensavdrag i sjuklönelagen i kraft. Det ersätter den tidigare karensdagen, avdraget ska motsvara 20 procent av en genomsnittlig veckas sjuklön. För detta avtalsområde har parterna kommit överens om att avdraget görs enligt följande formel: Kalenderdagslön x 1,4 x 80 %

Kalenderdagslönen beräknas utifrån antalet kalenderdagar aktuell månad har. Principen med den så kallade 1,4-regeln är att varje ledighet utan lön får bära sin del av lön under fridagar som infaller under veckan, d v s lördag och söndag. Ingår beredskap under sjukperioden, så ingår den ersättningen i karensavdraget och beräknas endast på första dagen i sjukperioden.

Krislägesavtal

Mot bakgrund av bränderna 2018 har Sveriges Ingenjörer genom AkademikerAlliansen tecknat ett krislägesavtal med arbetsgivarparterna SKR och Sobona.

Avtalsdokument

Kontakt

Ansvariga ombudsmän kommuner och landsting:

Benkt Hedling
Jerker Ambjörn
Johnny Cvetkovski
Sam Najafian
Niklas Bolin Djanaleff
Johanna Bång
Irina Suomala
Alexander Bergfriedt

Kontakt via e-post

Senast uppdaterad 2019-04-03