TMF - Trä- och Möbelföretagen

TMF är en bransch- och arbetsgivarorganisation bildad av de tidigare organisationerna Träindustriförbundet, Träindustrins Allmänna Grupp, Stoppmöbelförbundet och Svenska Träskivor.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevision och löneöversyn
  Lönerevision sker 1 november 2020 och 1 april 2022. En lönepott om 2,3 % bildas för 1 november 2020 och 1,7 % 1 april 2022. Löneöversynen beräknas ge minst 0,5 % vid revisionstillfället.
 • Åldersbestämmelser – lönerevision
  Tjänsteman som uppnått pensionsålder enligt LAS (idag 68 år enligt LAS § 32a) eller anställts efter LAS-åldern ska omfattas av lönerevisionen.
 • Avsättning till deltidspension
  0,4 % den 1 november 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6% av lönen.
 • Åldersbestämmelser – rätt till sjuklön
  Tjänsteman som har fyllt 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15.
 • Arbetstidsavtal – återföring av kompensationsledighet
  Det allmänna övertidsutrymmet höjs från 75 till 100 timmar.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet TMF förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari 2019. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Två branschområden:
Stoppmöbelindustrin och Träindustrin

Branschansvarig ombudsman Markus Evers

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-11-11
Till toppen