Utveckling och Tjänster

I Almega Tjänsteförbunden Utveckling och Tjänster ingår Provning, Forskning och Utveckling, Tjänster & Service samt Tjänsteföretag.

Bland de anslutna företagen finns Rymdaktiebolaget, Svensk Bilprovning, Sveriges Provnings- & Forskningsinstitut.

Avtalsperiod 1 november 2020 – 31 mars 2023

 • Lönerevisioner
  Lönerevision sker 1 december 2020 med en pott om 2.9 % och 1 maj 2022 med en pott om 1.8 % om inte lokala parterna enas om annat.
 • Avsättning till flexpension
  0,3 % den 1 december 2020 och 0,4 % den 1 maj 2022. Den sammanlagda avsättningen efter avtalsperioden kommer att vara 1,1 % av lönen.
 • Arbetstid
  Tydliggörande att bortavtalad övertidsersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått, samt förbättrade skrivningar om arbetstid och övertidskompensation.
 • Åldersbestämmelser
  Skrivning om ömsesidig uppsägningstid om en månad efter fyllda 67 år tas bort. Även tidigare inskränkning om rätt till sjuklön efter dag 14 tas bort för samma grupp.
 • Tjänstgöring utomlands
  Reglerna i kollektivavtalet ska gälla då tjänsteman på arbetsgivarens uppdrag tjänstgör utomlands.
 • Kompetensutveckling
  Förbättrade skrivningar i avtalet gällande kompetensutveckling i företag.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Utveckling och Tjänster förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.

Avtal finns under rubriken Avtalsdokument nedan.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Anders Brandt

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Senast uppdaterad 2020-12-11
Till toppen