Så fungerar avtalsprocessen

Avtalsprocessen är cyklisk vilket innebär att vi kontinuerligt genomför olika aktiviteter som rör kollektivavtalen för att hela tiden vara väl förberedda.

För att det yrkanden vi lämnar över till våra motparter ska vara i linje med medlemmarnas önskemål, arbetar vi med enkäter och rådslag med våra förtroendevalda för att formulera en konkret inriktning. 

Därefter fastställs avtalsyrkanden per bransch och avtalsområde innan de centrala förhandlingarna sätter igång. Sedan, när ett nytt centralt avtal är klart och undertecknat, startar de lokala förhandlingarna. 

Så går avtalsprocessen till

Planläggning

Förberedelser inför en central avtalsrörelse påbörjas när den föregående avslutas. Förbundets arbete med inriktning för en avtalsrörelse konkretiseras normalt cirka ett år innan yrkandena överlämnas.

Insamling av önskemål och förslag till förbättring

 • Enkäter
  Samtliga förtroendevalda får möjlighet att delta i en enkät. Enkätsvaren utgör underlag för förbundets inriktning av avtalsrörelsen.
 • Rådslag 
  Återkoppling av enkätsvaren sker skriftligt till samtliga förtroendevalda.
 • Utvärdering 
  Förbättringsförslag som kommit fram i utvärderingen av föregående avtalsrörelse diskuteras och värderas.
 • Dialog Erfarenheter/förbättringsförslag, som centrala förhandlare/ombudsmän fått i sina kontakter med förtroendevalda och medlemmar, påverkar också de avtalsyrkanden som tas fram.

Inriktning

Samtliga förslag bearbetas och sammanställs i ett inriktningsdokument för kommande avtalsrörelse. Dokumentet gäller samtliga branscher/avtalsområden, dvs samtliga medlemmar, och är allmänt hållet. Dokumentet diskuteras i och fastställs av förbundsstyrelsen. Inriktningen anpassas sedan per bransch/avtalsområde.

Yrkanden

Privat sektor
Inriktningen anpassas till behov och förutsättningar inom respektive bransch och yrkanden utarbetas samt fastställs. Arbetet utförs i förhandlingsdelegationer. Saknas förhandlingsdelegation gör förbundets centrala förhandlare/avtalsansvariga ombudsmän detta. En delegation består av förtroendevalda och utses av förbundsstyrelsen.


Offentlig sektor 
Avtalsförhandlingar sker i samverkan med andra akademikerförbund, inom Saco-S för det statliga området och inom AkademikerAlliansen inom det kommunala/landstings-kommunala området. Yrkandena fastställs i Saco-S respektive AkademikerAlliansens representantskap som är högsta beslutande organ. Förbundsstyrelsen utser förhandlingsdelegation för respektive område. Dessa är rådgivande till förbundets olika ombud i respektive representantskap


Centrala avtalsförhandlingar

Privat sektor
Förhandlingar inom respektive avtalsområde sker mellan förbundet och motparterna, dvs de centrala arbetsgivarorganisationerna. Inleds med att parterna växlar yrkanden.
Förhandlingar sker därefter fram till dess att parterna är överens. Under förhandlingarna är förhandlingsdelegationerna referensgrupper till förhandlingsledarna/kansliet. 
Förbundets centrala förhandlare ansvarar för förhandlingsarbetet inom avtalsområdet. Förhandlingarna kan följas i förhandlingsdagböcker.
Delegationen antar eller förkastar avtalsförslag. Saknas förhandlingsdelegation gör förbundets centrala förhandlare detta arbete.


Statliga området
Förhandlingar mellan Arbetsgivarverket och Saco-S styrelsens förhandlingsledning. Avtalsförslag antas eller förkastas av representantskapet.


Kommunala området
Förhandlingarna förs mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och AkademikerAlliansens utsedda förhandlare. Avtalsförslag antas eller förkastas av representantskapet.


Nytt avtal
När det nya centrala kollektivavtalet undertecknats utarbetar förbundet avtalskommentarer, som stöd för de förtroendevaldas lokala arbete med att genomföra det nya avtalet.


Lokala löneförhandlingar - lönerevision

Lokal lönerevision kan påbörjas när ett nytt centralt kollektivavtal undertecknats. Som stöd i de lokala förhandlingarna har en förtroendevald det centrala kollektivavtalet, förbundets modell för lokal lönebildning samt kansliets personal. Årligen ordnas även kurser i löneförhandling. När en lokal lönerevision avslutats rapporterar förtroendevalda förhandlingsresultaten till kansliet.

Uppföljning/utvärdering

Arbetet i avtalsrörelsen följs upp branschvis. Skriftliga rapporter lämnas av förhandlingsdelegationerna samt av de centrala förhandlarna. Utvärdering av en avtalsrörelse – processen och arbetet – sker genom dessa rapporter. Resultat av de lokala förhandlingarna/lönerevisionerna följs upp genom en årlig löneenkät bland de yrkesverksamma medlemmarna för att få information om bl a löneutveckling samt om lönesamtal genomförts i enlighet med det centrala kollektivavtalet.

Inför en avtalsrörelse utser förbundsstyrelsen förhandlingsdelegationer samt fastställer deras uppdrag och mandatperioder.

Kansliet bereder förbundsstyrelsens beslut då en delegation ska utses. Det innebär att tillfråga medlemmar/förtroendevalda inom ett avtalsområde och utarbetaett förslag till sammansättning. Delegationens storlek och sammansättning anpassas till avtalsområdet. Förbundsstyrelsen utser samtidigt delegationens ordförande samt den observatör från annat akademikerförbund som eventuellt ska ingå. I en delegation kan ingå en eller flera observatörer från andra Saco-förbund.

En delegations mandatperiod påbörjas inför upptakten till en avtalsrörelse och avslutas i samband med att centralt kollektivavtal undertecknats och en skriftlig rapport lämnats till kansliet.

Förbundsstyrelsen kan uppdra till en förhandlingsdelegation för avtalsområde inom privat sektor att

 • med utgångspunkt i förbundsstyrelsens inriktningsbeslut fastställa förbundets avtalskrav inom avtalsområdet
 • under förhandlingarna vara referensgrupp till på förslag av förhandlingsledare anta eller förkasta avtalsförslag
 • på förslag av förhandlingsledare besluta om förslag till förbundsstyrelsen om konfliktåtgärder
 • senast en månad efter det att centralt kollektivavtal har undertecknats lämna en skriftlig rapport till kansliet som underlag för utvärdering av avtalsrörelsen.

En s.k. liten förhandlingsdelegation får utses av den förhandlingsdelegation som har utsetts för medlemmarna inom branschen Teknikarbetsgivarna. Liten förhandlingsdelegation ska då bestå av förhandlingsledaren och den person delegationen utser.

Förbundsstyrelsen kan uppdra till förhandlingsdelegation för avtalsområde inom offentlig sektor att

 • inför och under central avtalsförhandling vara rådgivande och stödjande i frågor rörande framtida inriktning liksom yrkanden och förändringar inom avtalsområdet
 • vara rådgivande och stödjande till förbundets representanter inom Saco-S respektive AkademikerAlliansen

I frågor om varsel eller användning av konfliktfonden för medlemmar inom privata sektorn är det förbundsstyrelsen som beslutar.

Senast uppdaterad 2019-04-04