Avtalsrörelsen 2017

Under 2017 omförhandlades villkoren för majoriteten av Sveriges Ingenjörers medlemmar. För privat och kommunal sektor skedde förhandlingar under våren. Avtalet som omfattade statligt anställda ingenjörer omförhandlades under hösten. Här hittar du kraven vi hade inför avtalsrörelsen 2017.

Våra krav inom staten

Inom staten förhandlade Sveriges Ingenjörer med motparten Arbetsgivarverket genom förhandlingsorganisationen Saco-S. Under höstens avtalsrörelse låg fokus på villkoren i avtalet, då lönedelarna regleras av löneavtalet RALS-T, som gäller tillsvidare. Förhandlingarna inleddes i mitten av augusti och var avslutade den 30 september 2017.

Vår inriktning i avtalsförhandlingarna:

  • Balansen mellan verksamhetens behov och individens önskemål och möjlighet att förena arbetsliv och privatliv behöver uppmärksammas. Detta kan exempelvis ske genom enskilda överenskommelser inom ramen för kollektivavtalet.
  • Restid ska anses som arbetstid. Bestämmelser kring detta behöver införas i det centrala avtalet med möjlighet till lokal anpassning.
  • De kompletterande ersättningarna för den som uppbär sjukpenning för förebyggande behandling eller rehabiliteringspenning behöver förstärkas.
  • Ett skriftligt anställningsavtal mellan arbetsgivare och arbetstagare ska alltid upprättas vid anställning. Av detta avtal ska bl.a. den geografiska arbetsskyldigheten framgå.
  • Visstidsanställningar ska behandlas restriktivt och som undantag från huvudregeln om tillsvidareanställning. Bestämmelser om när provanställning ska kunna tillämpas behöver införas.
  • Ersättningarna vid uttag av tillfällig föräldrapenning behöver förstärks både över och under taket.
  • Kravet på 14 dagars sjukskrivning vid arbetsolycksfall bör avskaffas. Detsamma gäller den särskilda prövningen av vållande vid arbetssjukdom.
  • Parterna bör gemensamt utreda förutsättningarna för att ta tillvara de olika partsgemensamma resurser som finns inom det statliga avtalsområdet som ett led i att skapa nya möjligheter att sänka sjuktalen.

Våra krav i privat sektor

Löneökningar på 2,8 procent

Sveriges Ingenjörer yrkar att ett löneutrymme om 2,8 procent skapas inom varje avtalsområde.

Därför att

Vi anser att lönebestämmelserna i kollektivavtalen ska bidra till ökad reallön för enskilda medlemmar och för ingenjörskåren i stort. Företagens lönestrukturer måste stötta ingenjörernas kontinuerliga utveckling av kompetens och arbetsuppgifter. Det ska löna sig att ta på sig mer ansvar och mer kvalificerade uppgifter.

Läs mer om lön

Arbetstidsförkortning – flexpension

Sveriges Ingenjörer yrkar att ytterligare avsättningar ska göras till de system för arbetstidsförkortning-flexpension som vi redan kommit överens om med arbetsgivarna. Storleken på avsättningen preciseras i förhandlingarna.

Därför att

Flexpension, också kallat deltidspension, innebär en kompletterande avsättning till tjänstepensionen och en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder, beroende på avtalsområde. Flexpension ökar ingenjörernas ekonomiska trygghet och inflytande över pensionen.

Läs mer om flexpension

Föräldralön och jämställdhet

Sveriges Ingenjörer yrkar på införandet av VAB-lön, löneutfyllnad vid vård av barn. Det innebär att upp till 90 procent av lönen betalas ut vid vård av barn, upp till 5 dagar per år. Du har redan idag löneutfyllnad när du själv är sjuk eller föräldraledig. Vi yrkar även på att föräldralön ska kunna tas ut under flera perioder.

Därför att

Genom att minska ekonomiska hinder för att stanna hemma med sjuka barn och öka flexibiliteten i uttaget av föräldralön, vill vi skapa goda förutsättningar för ingenjörer att kombinera föräldraskap och karriär.

Läs mer om föräldraledighet och VAB

Balans mellan arbetstid och fritid

Sveriges Ingenjörer yrkar på bättre villkor vid förskjuten arbetstid, jourtid och beredskap. De ska ersättas både ekonomiskt och med ledig tid för att säkerställa balansen mellan arbete och ostörd fritid. Dessutom behöver ersättningarna höjas. Vi yrkar även på en översyn av tillämpningen av villkoren för ingenjörer som har avtalat bort bl a övertidskompensation eller restidsersättning.

Därför att

Ingenjörer står som så många andra yrkesgrupper inför utmaningen att skapa en god balans mellan arbetstid och fritid. Den teknik vi har att tillgå i arbetslivet ger stora möjligheter, men omprövar också var gränserna går.

Läs mer om arbetstid

Flexpension i tjänstepension

Sedan februari 2017 är Sveriges Ingenjörer, Unionen och Almega överens om flexpension i tjänsteföretag och andra avtalsändringar. 

Om överenskommelsen

Senast uppdaterad 2019-09-16