PA 16 – för dig inom staten

Du som är anställd inom staten har en statlig tjänstepension. Tjänstepensionsavtalet kallas för PA 16 och består av två pensionsplaner:

  • avdelning I som gäller för dig som är född 1988 eller senare
  • avdelning II som gäller för dig som är född 1987 eller tidigare (motsvarar tidigare avtal PA 03).

Båda pensionsplanerna innehåller mer än bara ålderspension. Det ingår också sjukpension och efterlevandepension, vilket betyder att du eller din familj kan få pengar om du till exempel blir sjuk eller dör.

Tjänstepension avdelning I – för dig född 1988 eller senare

Ålderspensionen i avdelning I är helt premiebestämd. Det innebär att din arbetsgivare betalar en viss procentsats av din lön som går till din ålderspension. 

Ålderspensionen består av tre delar:

  • ålderspension valbar, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
  • ålderspension obligatorisk, som förvaltas av Kåpan pensioner
  • ålderspension flex. 


Ålderspension flex kan tas ut på så kort tid som ett år. Den kan användas att kompensera inkomstbortfall om du väljer att gå ner i tid i slutet av arbetslivet. Om du inte gör det fyller flexpensionen på din vanliga ålderspension. Storleken på din helt premiebestämda ålderspension beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Läs mer om PA 16 avdelning I hos SPV.

Tjänstepension avdelning II – för dig född innan 1988

Ålderspensionen i avdelning II innehåller både premiumbestämd och förmånsbestämd pension.

Ålderspensionen består av följande tre delar:

  • förmånsbestämd ålderspension, för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp (taket i det allmänna pensionssystemet)
  • individuell ålderspension som är premiebestämd, där du själv får välja vem som ska förvalta ditt pensionskapital
  • kompletterande ålderspension som är premiebestämd och förvaltas av Kåpan pensioner

Storleken på den förmånsbestämda ålderspensionen beror på din lön de sista åren före pension, hur många år du varit anställd samt vilket år du är född. Storleken på den premiebestämda individuella ålderspensionen och den kompletterande ålderspensionen beror på din lön under hela yrkeslivet samt avkastningen på ditt pensionskapital. 

Du som omfattas av avdelning II i pensionsavtalet har möjligheten att från 61 års ålder ansöka om avtalad deltidspension och fortsätta arbeta deltid på minst 50 procent av heltid. Det är din arbetsgivare som beslutar om deltidspension efter att ha prövat det enskilda fallet. 

Läs mer om PA 16 avdelning II hos SPV.

Frågor och svar om PA16

Sveriges Ingenjörer har som en del i samarbetet inom SACO förhandlat fram PA 16. Här svarar vi på några av de vanligaste frågorna.

Vi har förhandlat fram det bästa premiebestämda avtalet på arbetsmarknaden. Bakgrunden är att samtliga centrala parter inom staten redan i oktober 2013 kom överens om att se över pensionsvillkoren. Syftet var att ta fram ett hållbart och robust premiebestämt system som ger bra och trygga pensioner för den framtida generationen statliga medarbetare. Det har vi lyckats med.

Alla som är födda 1988 eller senare. Det finns också under vissa omständigheter möjligheter för äldre medarbetare att omfattas av de nya bestämmelserna. Då måste man individuellt avtala med arbetsgivaren om detta.

Ja, bestämmelserna i PA03 kommer att fortsätta gälla för de som födda 1987 eller tidigare. Bestämmelserna i PA03 införlivas nu i PA16, och får ett eget kapitel, Avdelning II.

Ja, Delpensionsavtalet kommer fortsätta gälla för de medlemmar som omfattas av bestämmelserna i nuvarande PA03.

De nya bestämmelserna är premiebestämda. Det innebär att arbetsgivaren betalar in en premie, en avgift, på medarbetarens lön varje månad. Avgiften fonderas till dess att medarbetaren går i pension.

Vi har fått igenom att alla tjänar in till sin framtida pension redan från första dagen på jobbet oavsett ålder. I nuvarande PA03, börjar intjänandet först vid 23 års ålder för den premiebestämda delen och först vid 28 år för den förmånsbestämda delen. Den övre åldersgränsen har också flyttats, från 65 år upp till den så kallade LAS-åldern, som nu är 67 år. Man tjänar alltså in tjänstepension från första arbetsdagen till dess man fyller 67 år.

Vi har även fått igenom en ändring i Villkorsavtal-T som innebär att villkorsavtalet gäller för alla, även för de som börjat lyfta ålderspension. Idag är det inte så. Villkorsavtalet kommer därmed att omfatta även de medlemmar som slutat arbeta och som börjat ta ut sin statliga tjänstepension, men som sedan anställs på nytt.

Vi gör även ytterligare en ändring i Villkorsavtal-T. I syfte att möjliggöra ett längre arbetsliv kan arbetsgivare bevilja ledighet för att arbetstagaren ska kunna minska sin arbetstid.

Premierna på 4,5 procent på lönen under det så kallade taket och 30 procent över taket, är desamma som i avtalen på övriga arbetsmarknaden. (Taket ligger i dag på 36 300 kronor)

Men utöver det kommer arbetsgivaren även att betala in en extra premie på 1,5 procent på hela lönen (både under och över tak). Den extra premien, som i avtalet kallas ålderspension flex, kan medarbetaren använda för att antingen gå ner i arbetstid i slutet av sitt arbetsliv eller för att höja sin ålderspension.

Precis som PA03 innehåller det nya avtalet förmånsbestämd sjukpension och efterlevandepension.

Ålderspension flex ger medarbetare möjlighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet eller tjäna ihop till en högre ålderspension. - Akademiker i staten kan också genom enskilda överenskommelser med sin arbetsgivare göra extra premieavsättningar till den framtida pensionen.

Vi tror också att de nya bestämmelserna kan göra det enklare att byta arbetsgivare. - I de nya bestämmelserna finns ingen uttalad pensionsålder vid 65 år. Ålderspensionen betalas ut vid den tidpunkt som individen själv väljer från 61 år och uppåt.

I premiebestämda pensionsavtal beräknas premien på lönen under hela anställningstiden. Hur stor den framtida pensionen blir beror bland annat på hur länge man har jobbat, vilken lön man har haft och hur väl pensionskapitalet förvaltas. 

Dagens pensionsavtal är förmånsbestämt, där är pensionen är en viss procent av slutlönen. Den förmånsbestämda pensionen beror bland annat på antal tjänsteår och på vilken lön man har de sista åren i arbetslivet. Om man byter avtalsområde under karriären sker det ingen samordning mellan olika pensionsplaner och det gör att pensionen blir lägre.

Sjuka och föräldralediga gynnas av de nya bestämmelserna totalt sett när man ser till hela arbetslivet. Premien på 4,5 procent och premien på 30 procent räknas fram som om personen inte hade varit sjuk eller föräldraledig.

När det gäller ålderspension flex kommer föräldralediga och sjuka tjäna in den enbart på sjuklön, sjukpenningtillägg och föräldrapenningtillägg. Vi hade önskat att premien hade beräknats på samma sätt som premierna 4,5 respektive 30 procent, men vi kom inte längre i förhandlingen. Vi gjorde bedömningen att helheten var så bra att vi kunde acceptera det

Avtal och ytterligare läsning

Avtal

Ytterligare läsning