Byggnära (Installatörerna)

Föreningen Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Plåtslageriernas Riksförbund.

Avtalsperiod 1 december 2020 – 30 april 2023

  • Lönerevisioner
    Lönerevision sker 1 december  2020 och 1 april 2022 om parterna inte skriftligen kommer överens om annat.
  • Avsättning till deltidspension
    0,4 % den 1 december 2020. Den sammanlagda avsättningen under avtalsperioden är 1,6% av lönen.
  • Åldersbestämmelser - uppsägning
    Rätt att kvarstå i anställningen till 68 år, och till 69 år från 2023.
  • Åldersbestämmelser - rätt till sjuklönVid fyllda 65 år (ITP:s pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag 15 om man överenskommer med arbetsgivare.

Utförligare information om förändringarna finns i dokumentet Byggnära förändringar i avtalet 2020 under rubriken Avtalsdokument nedan.

Det slutgiltiga avtalsdokumentet publiceras inom kort.

Korttidsarbete med statligt stöd

Med anledning av den allvarliga situation som till följd av coronapandemin har uppstått på den svenska arbetsmarknaden, har en överenskommelse träffats om korttidsarbete.



Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag att karensdagen ska ersättas av ett karensavdrag. Förändringen träder i kraft den 1 januari. Avdraget motsvarar i princip karensdagen beloppmässigt och uppgår till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

Kontakt

Branschansvarig ombudsman:
Björn Granath

Kontakt via e-post: forhandling@sverigesingenjorer.se

Till toppen