Avtalsinriktining

Avtalsrörelsen 2020 är i gång – avtalsinriktningen visar vägen.

Nu ska kollektivavtalen omförhandlas med arbetsgivarna och Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse har tagit fram en avtalsinriktning med fyra viktiga områden: Lön, arbetstid, jämställdhet och kompetensutveckling.

Avtalsinriktningen gäller för förbundets samtliga medlemmar och avtalsområden.

Att precisera och konkretisera inriktningen till faktiska yrkande och anpassa avtalsinriktningen till sitt avtal är delegationernas arbete och det arbetet börjar de med nu.

Avtalsinriktning

Lön – ingenjörer skapar lönsamhet och värde, det ska synas i löneutvecklingen

Ingenjörernas bidrag leder till att verksamheten och konkurrenskraften stärks. Genom utveckling av och förnyelse av tekniska lösningar samt nya innovationer skapar ingenjörerna värde. Ingenjörens löneutveckling ska värderas och sättas i relation till värdeskapandet.

Sveriges Ingenjörer anser att lönen ska vara individuell och differentierad, sakligt motiverad och inga osakliga skillnader mellan könen ska finnas. Ingångslönen ska sättas efter utbildningsnivå och ingenjörens kön ska inte påverka utfallet. 

Arbetsmiljö och arbetstid – flexibilitet ska inte medföra en utökning av arbetstiden

Sveriges Ingenjörer anser att villkoren i arbetslivet ska vara goda och ge en rimlig fördelning mellan arbete, vila och rekreation och befrämja en god hälsa.

Individens möjlighet till flexibilitet ska inte medföra en utökning av arbetstiden. Att ständigt vara tillgänglig och flexibel riskerar att leda till stress och skapa en ohållbar arbetssituation. Det kan på sikt leda till ohälsa om det inte finns utrymme för återhämtning och vila.

Jämställdhet och mångfald – främjar innovation och lönsamhet

Jämställda och jämlika arbetsplatser främjar innovation och lönsamhet. Som facklig part verkar vi för att tillvarata kvinnor och mäns prestationer och bidrag till verksamheten. Vi verkar för att arbetsplatserna ska värna människors möjligheter och rättigheter oavsett bakgrund eller kön.

Kompetensutveckling – för god lönsamhet och löneutveckling

Ur ett samhälls- och företagsperspektiv är det nödvändigt och mycket lönsamt med kompetensutveckling av medarbetarna på arbetsplatsen. För att rekrytera och behålla rätt teknisk kompetens krävs att arbetsgivaren skapar karriärvägar, erbjuder kompetensutveckling och bra arbetsvillkor.

För individen är kompetensutveckling både en möjlighet bibehålla sin anställningsbarhet men också en möjlighet till karriär och löneutveckling. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret för kompetensutvecklingen på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska avsätta arbetstid och resurser för att genomföra kompetensutvecklingen.

Senast uppdaterad 2019-09-20