Avtalsrörelsen 2020 – våra krav

Den 20 december 2019 överlämnades våra krav till arbetsgivarna i industrin. Under början av 2020 fortsätter kravväxlingarna inom övriga sektorer och förhandlingar om nya kollektivavtal startar.

Kraven till arbetsgivarna i industrin är tongivande för hela avtalsrörelsen. De presenterades av Sveriges Ingenjörer, Unionen och IF Metall på en gemensam presskonferens i december 2019.

Vi står fast vid kravet på 3,0 procents löneökningar och dessutom kräver alla 530 kronor i månaden i garanterad löneökning för den enskilde. Det är första gången Sveriges Ingenjörer ställer detta krav, som enbart gäller Teknikavtalet.

– En orimligt stor del av våra medlemmar får ingen eller mycket liten löneökning. Genom en individgaranti kan vi se till att det värde som våra medlemmar skapar kommer dem själva till del, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Ett viktigt jämställdhetskrav som Sveriges Ingenjörer ställer på arbetsgivaren i årets avtalsrörelse är insatser för att komma till rätta med osakliga löneskillnader, som kan ha samband med kön.

Sveriges Ingenjörer kräver att arbetsgivarna sätter av särskilda medel för att komma tillrätta med dessa löneskillnader, för att de inte ska tas från pengarna till lönerevisionen. Bland Sveriges Ingenjörers medlemmar finns oförklarade löneskillnader på 4-5 procent.

Det är hög tid för verklig jämställdhet i arbetet och arbetsgivarna måste ta itu med osakliga löneskillnader. Vi tror att vårt krav kan sporra en sådan utveckling.
Ulrika Lindstrand
Förbundsordförande, Sveriges Ingenjörer

Våra krav för privat sektor

I december 2019 växlades krav med arbetsgivare på 16 olika avtalsområden inom industrin. I början på januari 2020 överlämnade vi även våra krav för tjänstesektorn.

I den här listan kan du läsa mer om våra prioriterade krav. Beroende på hur kollektivavtalen ser ut på respektive område kan kraven skilja sig åt något, men huvuddragen är desamma. Kraven kring introduktion till säkerhetsarbete, samt anpassning och rehab gäller endast för industrin.

3 procent är långsiktigt hållbart och garanterar fortsatta reallöneökningar, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning.

Arbetsgivare ska för föräldralediga som återgår i tjänst upprätta en handlingsplan för att säkerställa att den föräldraledige inte missgynnas i sin yrkes-, lön- och karriärutveckling. I handlingsplanen ska det kartläggas om det finns behov av introduktion eller utbildning med anledning av förändrade arbetsuppgifter eller arbetssätt. Handlingsplan och kartläggning ska upprättas i samråd med den föräldraledige.

Vi behöver arbeta högre upp i åldrarna och våra pensioner ska räcka till under många fler år efter arbetslivets slut. Vi ser deltidspension eller flexpension som en del av lösningen. Det är en tvådelad kollektivavtalad förmån som är en kompletterande avsättning till tjänstepensionen samt en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder, beroende på avtalsområde.

Löneutfyllnad med upp till 90 procent av lönen ska utgå vid uttag av tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn med upp till fem dagar per kalenderår och anställd.

Justering av lön för att åtgärda osakliga löneskillnader enligt diskrimineringslagens krav ska göras av arbetsgivaren med medel (pengar) utöver lönerevisionen. 

Eftersom det gränslösa arbetet är något som skapar nya utmaningar för det moderna arbetslivet krävs nya lösningar för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att fullgöra sitt arbetsmiljöansvar och sina skyldigheter.  Vi kräver därför att det måste finnas en lokal överenskommelse mellan lokal Akademikerförening och arbetsgivare för att undantas från skyddsreglerna vad gäller vila och återhämtning.

Vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller återkomst efter en tids frånvaro ska introduktion till arbetsmiljörisker och rutiner samt arbetsmiljöpolicys ges. Introduktionen ska syfta till att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall, främja god arbetsmiljö samt stärka företagens säkerhetskultur och sker lämpligen i partssamverkan.

Det här kravet gäller endast för industrisektorn.

Arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering, såväl proaktivt som reaktivt, brister på arbetsplatserna. Insatser är bristfälliga och för sena, vilket leder till längre sjukskrivningar och svårare fall. I syfte att arbetsgivaren ska vidta arbetslivsinriktade insatser för arbetsanpassning och rehabilitering, med hänsyn till såväl arbetsgivarens och arbetstagarens förhållanden, ska lokala parter i samråd skriftligen ange mål och utarbeta rutiner för verksamheten med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetet ska ske utan dröjsmål. Mål och rutiner ska vara föremål för årlig översyn.

Det här kravet gäller endast för industrisektorn.

Våra krav för kommuner och regioner

Den 9 januari överlämnade den fackliga sammanslutningen AkademikerAlliansen, där Sveriges Ingenjörer totalt sett är största förbund, sina krav till arbetsgivarsidan.

Akademikerförbunden vill se bättre arbetsvillkor, stärkta förutsättningar för chefer och attraktivare lösningar för individen. Några av kraven till arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona är:

  • att en tidsbegränsning bör finnas för enskilda överenskommelser gällande att avtala bort övertidsersättning
  • att tillsvidareanställning för chefer alltid ska vara grunden
  • att arbetstidslösningar skapas som återspeglar och tar om hand de nya förhållandena med alltmer helg- och nattarbeten samt att betald
  • återhämtning införs efter fullgjord jour och beredskap
  • att kvalifikationstiden för föräldrapenningtillägget ska tas bort
  • att en kompletteringsersättning införs vid vård av barn

Läs AkademikerAlliansens krav i sin helhet här.

Di.se/Nyhetsbyrån Direkt 22/1: Kommer trend med fler sifferlösa avtal att vända?

Andelen sifferlösa löneavtal på den svenska arbetsmarknaden har ökat på 2010-talet, men kanske kommer trenden att vända nu när Sveriges Ingenjörer på flera avtalsområden har krävt olika former av siffror. 

Teknikdygnet.se 17/1: Avtalskrav presenteras för den innovativa tjänstesektorn – Förhandlingarna börjar omedelbart

Sveriges Ingenjörer vill lämna det sifferlösa löneavtalet, införa bättre kontroll av arbetstiden och förbättra föräldralönen. Det är några av avtalskraven som den 15 januari lämnades över till arbetsgivarna Innovationsföretagen.

Computer Sweden 15/1: Nu bestäms lönenivån för it-proffsen – avtalsrörelsen igång

Löneförhandlingarna för it- och telekombranschen har börjat. Facken kräver högre löner, tydligare reglering av arbetstiden och fler åtgärder för ökad jämställdhet. Sveriges Ingenjörer och Akavia –skriver under avtalet gemensamt. 

Omni 20/12: Industrifacken står fast vid lönekrav

”Det går i grunden bra för svensk industri. Den avmattning vi ser är från höga nivåer", sa Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand.

TT/Svt.se 20/12: Nu börjar lönematchen för svensk arbetsmarknad

Avtalet fungerar dåligt, för många blir utan påslag, menar Sveriges Ingenjörers Ulrika Lindstrand. "Det tycker vi är helt orimligt", säger hon.

Arbetet 20/12: Individgaranti kan bli het avtalsfråga för industrin

För första gången i modern tid kräver Sveriges Ingenjörer en så kallad individgaranti (teknikavtalet).

Senast uppdaterad 2020-01-22