Nyheter i avtalen inom industrin

Vi har i avtalsförhandlingarna drivit frågor som rör lön, jämställhet och arbetsmiljö som är klassiska och viktiga frågor i arbetslivet. Här kan du läsa mer om vad de nya avtalen inom industrin omfattar.

Lön

Märket är avtalat till 5,4 % inklusive en avsättning till deltidspension om 0,4 %. Lönenivåerna är fördelade på 2,8% vid första revisionen den 1 november 2020 och 2,2% vid andra revisionen 1 april 2022.

Märket är avtalat till 5,4 % inklusive en avsättning till deltidspension om 0,4 %. Lönenivåerna är fördelade på 2,8% vid första revisionen den 1 november 2020 och 2,2% vid andra revisionen 1 april 2022.

Nu tar de lokala förhandlingarna vid där det exakta löneutrymmet förhandlas fram med hänsyn till lokala förutsättningar. Därefter genomförs lönesamtal där lönen sätts utifrån den enskildes prestation, ansvar, kompetens och erfarenhet.

Det nya avtalet ger 0,4 % i avsättning till deltidspension. Hela värdet sätts av 1 november 2020.

Deltidspension är en kollektivavtalad förmån som är både en kompletterande avsättning till tjänstepensionen samt en förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid från 60-62 års ålder, beroende på avtalsområde.

Jämställdhet

Parterna har en gemensam uppfattning om vikten av att reglerna kring att anställda inte ska missgynnas till följd av föräldraledighet efterlevs i alla avseenden. I de nya avtalen ingår därför att en partsgemensam arbetsgrupp ska ta fram en handledning rörande föräldraledighet. Dessutom har vi genomfört justeringar av ett antal åldersbestämmelser.

En partsgemensam arbetsgrupp har upprättats för att ta fram en handledning där det kartläggs vilka åtgärder som måste göras för att den som varit föräldraledig inte missgynnas i sin karriär- eller löneutveckling.

En viktig förändring i avtalen är korrigering av vissa åldersbestämmelser. Vi har förstärkt villkoren för dem som närmar sig pensionsålder. Det handlar bland annat om rätten att kvarstå i anställning och om sjuklön.

Arbetsmiljö

Inom arbetsmiljöområdet kommer vi tillsammans med övriga parter att arbeta vidare med åtgärder som berör arbetsanpassning och rehabilitering, samt säkerhetskultur för att förebygga ohälsa.

En partsgemensam arbetsgrupp ska tillsättas för att arbeta med arbetsanpassning och rehabilitering.

Gruppen ska dels lämna förslag på åtgärder för att arbetsanpassning bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt och dels sprida information om nya arbetsmiljöföreskifter och hur dessa kan tillämpas för industrin och dess anställda.

En partsgemensam grupp ska undersöka och lämna förslag på åtgärder inom följande prioriterade områden:

  • Introduktion om arbetsmiljörisker, rutiner samt arbetsmiljöpolicies ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller återkomst efter en tids frånvaro.
  • Den enskilde arbetstagarens ansvar för säkerhetskulturen.
Senast uppdaterad 2021-09-24
Till toppen