Kollektivavtal Avtalsrörelse 20 mars 2020

Vad innebär förlängningen av avtalen?

Med hänsyn till de effekter som den pågående Coronapandemin har för samhället har partnerna accepterat en hemställan om att förhandlingarna inom industrin ajourneras till den 1 oktober 2020 samt att de kollektivavtal som gäller idag förlängs till och med 31 oktober 2020. Den 1 oktober återupptas förhandlingarna under Opartiska Ordförandens ledning. 

Detta innebär att det lokalt inte kommer att förhandlas om nya löner förrän vi har ett nytt avtal i oktober. Det kommer inte heller ske några förändringar i kollektivavtalen eller arbeten i några arbetsgrupper.

Vad händer med avtalen inom privat sektor som inte ingår i industriavtalet?

Avtalen för privat sektor som inte ingår i industriavtalet kommer att förlängas i 7 månader från utlöpstiden, dvs avtal som går ut 30 april förlängs till 30 nov.

Vad händer med avtalen inom den offentliga sektorn?

Den statliga sektorn har tillsvidareavtal och har ännu inte inlett sina förhandlingar. I kommuner och regioner ser det olika ut: vissa är klara med årets förhandlingar medan andra inte har kommit igång. Förhandlingar har startat med SKR om Allmänna Bestämmelser (AB).

Vad betyder det för ingenjörer i tjänstesektorn?

Överenskommelsen får konsekvenser även för tjänstesektorn. De centrala avtalen förlängs i sju månader på samma sätt som i industrin och förhandlingarna kommer nu att ajourneras. Tjänstesektorns branschavtal löper ut vid olika tidpunkter, från den 31 mars och ända fram till sommaren och vi kommer tillsammans med våra motparter att bestämma när det är lämpligt att återuppta de förhandlingarna för att avtalen ska kunna bli klara när de förlängda avtalen löpt ut.

Inte heller i tjänstesektorn kommer några förändringar att ske förrän nya avtal träffats. De lokala löneförhandlingarna kommer också att skjutas upp till dess att nya löneavtal blir klara.

Frågor och svar om överenskommelsen

Fackförbunden och arbetsgivarna som förhandlar om det nya avtalet inom industrin har beslutat att ajournera förhandlingarna och förlänga giltighetstiden för kollektivavtalen inom industrin till den 31 oktober 2020.

Det betyder att de centralt förhandlade villkor som gäller just nu fortsätter att gälla. Förändringar kan tidigast ske efter den 31 oktober.

Nej, förhandlingarna återupptas den 1 oktober.

De förtroendevalda inleder inga lokala lönerevisioner och ska inte teckna några lokala löneavtal. Dessa skjuts upp till efter den sista oktober. Men andra revideringar av lönen kan ske som vanligt, till exempel om någon byter tjänst eller får nya arbetsuppgifter.

Vår rekommendation är att företagen väntar med lönesamtalen tills det finns ett avtal. Att hålla lönesamtal när den ekonomiska osäkerheten är som störst är inte lämpligt.

Just nu sker ingen höjning. Vad som sker när  vi återupptar förhandlingarna i höst är omöjligt att förutspå i dag.

Det nya Coronaviruset och den påföljande pandemin utsätter hela världen för enorma påfrestningar. Påverkan på svenska samhällsfunktioner, industrin och näringslivet i övrigt gör att fack och arbetsgivare inte ser det som rimligt eller ens möjligt att teckna avtal. Sveriges Ingenjörer tar sitt ansvar tillsammans med de andra parterna, vilket vi ser som styrka i den svenska förhandlingsmodellen.

Industriavtalet som förlängs gäller bara ingenjörer i privat sektor. Den statliga sektorn har tillsvidareavtal och har ännu inte inlett sina förhandlingar. I kommuner och regioner ser det olika ut: vissa är klara med årets förhandlingar medan andra inte har kommit igång.

Överenskommelsen inom industrin gäller dem som har kollektivavtal. Om arbetsplatsen saknar det, så påverkas den inte direkt av det förlängda avtalet.