Löneprocessen i kommun och region

Kommuner och regioner - löneöversyn

Arbetet med lön är en process som pågår hela året. Löneöversynen regleras i det centrala löneavtalet som ingår i HÖK-T.

Förutsättningar

Löneavtalet är ditt stöd. Avtalet syftar till att skapa en process där medlemmens uppnådda resultat och löneutveckling knyts samman i ett positivt samband lön – motivation – resultat. Tillämpningen av avtalet förutsätter att du som företrädare för Sveriges Ingenjörer och arbetsgivaren, delar de centrala parternas syn på individuell lönesättning. Läs särskilt § 1 och bilaga 5 i Löneavtalet. Intentionen i löneavtalet är att lönesättning ska skötas av de som är direkt berörda av lönesättningen (Dialogmodellen). Dialogen i utvecklingssamtalet och i det lönesättande samtalet, mellan chef och medlem är nyckeln – utan dialog går det inte att tillämpa avtalet. Arbetsgivaren har stort ansvar för lönebildningen.Dina förberedelser Utgå från de lönepolitiska riktlinjerna som finns hos din arbetsgivare. Väg in lokala erfarenheter från föregående löneöversyner. Inventera och analysera löneläget och sätt mål för löneöversynen.  

Gemensamma överläggningar 

Överläggningar med arbetsgivaren inleder löneöversynen. Arbetsgivaren ska kalla dig till överläggning och redovisa planerade åtgärder och motiv. Tillsammans bestämmer ni vilken förhandlingsmodell som ska tillämpas för löneöversynen. 

Avstämning och rapportering

Gemensam avstämning där du och arbetsgivaren analyserar löneöversynsprocessen. Arbetsgivaren ska meddela dig sitt samlade förslag till nya löner. Avstämningen ska ske senast två veckor efter det.
 

Plotta lönestrukturen för kommun och region

Här kan du som förtroendevald lägga in löneuppgifter för att sedan plotta lönestrukturen.