Löneprocessens steg

Löneprocessens fyra steg för dig som är inloggad som förtroendevald.

  • Utgå från löneavtalet RALS och vad Saco-S skrivit om det.
  • Gå igenom RALS med arbetsgivaren. Detta är viktigt. Har arbetsgivaren en policy för lönebildning bör ni också diskutera den med arbetsgivaren.
  • Väg in lokala erfarenheter: Analysera hur lönefrågorna behandlades föregående år och hur lönebilden för medlemmarna ser ut. Ofta finns lokal partsgemensam statistik som båda parter kan använda.

Vanligtvis bildar Saco-S föreningen på arbetsplatsen en löne-förhandlingsdelegation av några styrelsemedlemmar. Delegationen förbereder sig genom att gå igenom argument för löneökningar och vilka motargument man kan få.  Delegationen bör också arbeta fram en tidplan för löneförhandlingarna.

Arbetsgivarens analys

RALS-T förutsätter att arbetsgivaren kartlägger och analyserar lönerna som underlag till överläggning inför löneförhandling. Därutöver kräver jämställdhetslagen lönekartläggning och analys ur jämställdhetssynpunkt.
Lönerelationerna mellan och inom olika grupper speglar arbetsgivarens ställningstaganden. Därför är det viktigt att förtroendevalda också diskuterar och tar ställning till rådande lönerelationer och önskvärda förändringar.

Lönekartläggningen

Kartläggning och analys av olika arbeten som visar lönenivåer och lönespridning mellan och inom grupper ska göras utifrån lönepolitisk synpunkt, samt utifrån skillnaden i lön mellan kvinnor och män och skillnader i lön mellan kvinno- och mansdominerade grupper.

Partsgemensam plan

Efter analysen ska en handlingsplan upprättas tillsammans med arbetsgivaren. Löneanalysen och handlingsplanen ska ses tillsammans med arbetsgivarens övriga ambitioner och prioriteringar – t.ex. för kompetensutveckling – som en helhet.

Ett mål med RALS-förhandlingarna är att parterna har gemen-samma ramar för lönebildning. Ta gärna kontakt med någon ombudsman på Sveriges Ingenjörer om det uppstår några funderingar kring hur ett avtal kan tolkas.

Sträva efter att tidigt i förhandlingarna nå samsyn i lönefrågorna. Arbeta särskilt med att lösa oklarheter på ett så tidigt stadium som möjligt. Kom i håg att boka tider för löneförhandlingarna.

Din analys i tre steg.

Lista medlemmarna

Du behöver ett eget register över samtliga Saco-S-medlemmar på arbetsplatsen. Medlemmar i Sveriges Ingenjörer kan du hämta via funktionen "Sök medlemmar". Du behöver också få in uppgifter om de som är medlemmar i övriga Saco-förbund. Komplettera sedan med uppgifter från arbetsgivaren: Anställningsår, arbetsinnehåll, lön och andra förmåner och om medlemmen har övertidsersättning.

Analysera löneläget

När du har alla uppgifter analyserar du löneläget.

  • Är lönerna marknadsmässiga?
  • Svarar de mot medlemmarnas kompetens, erfarenhet och uppnådda resultat?

Använd gärna förbundets lönestatistik som verktyg. Försök också identifiera obalans som kan vara diskriminerande i lönestrukturen. Ta gärna diskussioner med medlemmarna om löneläget och delge dem din analys. Det ger ofta värdefulla synpunkter inför överläggningarna med arbetsgivaren.

Sätt mål för löneöversynen

Använd avtalet som grund. Sveriges Ingenjörer menar att kompetens och resultat ska avgöra löneutvecklingen. Löneökningar bör motivera medlemmarna att fortsätta utveckla sin kompetens och sina arbetsuppgifter. Det är naturligt att ägna mer kraft och större insatser för de medlemmar som inte landar på löneförhandlingens mål. Arbetsgivaren måste ge alla möjlighet att påverka sin löneutveckling. Svag eller utebliven löneökning ska motiveras vid chef- och medarbetardialogen.

Om verksamheten står inför stora pensionsavgångar är det extra viktigt att ta tillvara på äldre medarbetares kompetens och erfarenheter. Det bör också speglas i löneöversynen. Engagemang för och motivation hos äldre medlemmar ökar förutsättningarna för fortsatt verksamhetsutveckling.

Överläggningar med arbetsgivaren inleder själva löneförhandlingen. Arbetsgivaren ska kalla arbetstagarparten, dvs dig som förtroendevald, till överläggning.

Under överläggningen ska arbetsgivaren redovisa sin handlingsplan över planerade åtgärder, löneökningar och motiven för dem. Ni ska också bestämma vilken förhandlingsmodell som ska tillämpas. Det är möjligt att ha olika förhandlingsmodeller inom samma myndighet. Din roll i förhandlingarna beror på vilken modell ni kommit överens om.

Argument och motargument

Förbered dig genom att lista dina argument. Tänk igenom väntade motargument och hur du ska bemöta dem. Lyssna på arbetsgivarens argument. Ofta kan du fånga upp dem och senare i processen använda dem till din fördel.

Välj förhandlingsmodell

Lönesättande samtal

Löneöversynen ska genomföras i dialog mellan chef och medarbetare i ett lönesättande samtal. Här ska man formulera individuella mål och vilka krav och förväntningar som finns – från båda sidor. Chefen ska ge ett väl motiverat förslag till ny lön utifrån fastställda kriterier. 

Krav, förväntningar och uppsatta mål ska vara tydliga. Lönen sätts vid det här samtalet, och du som lokal förtroendeman har mer rollen av säkerhetsventil och coach. Är man inte överens i lönesättande samtal flyttas överläggningen till traditionell förhandling mellan fack och arbetsgivare.

Kollektivavtalsförhandling (traditionell förhandling)

Om någon av de lokala parterna begär det ska löneöversynen genomföras som traditionell förhandling. Lönen sätts mellan arbetsgivare och lokalt fack. Lönesamtal mellan chef och medarbetare ska ändå genomföras, även om inte den slutliga lönen sätts där. Lönesamtalet ska ge chef och medarbetare möjlighet att diskutera krav, förväntningar, mål och resultat.

Sammanfatta och dokumentera

Sammanfatta överläggningen. Skriv ner vad ni kommit överens om. Det motverkar missförstånd och ger en bra plattform för vidare överläggningar.

Oenighet mellan parterna

Om facket och arbetsgivaren inte kommer framåt i förhand-lingarna är det viktigt att kontakta en ombudsman hos Sveriges Ingenjörer. Eventuellt kan det då bli aktuellt med hjälp från förbundet och Arbetsgivarverket. Det är möjligt för parterna att tidigt vända sig till samarbetsrådet. Vid fortsatt oenighet kan lönenämnd inkallas.

Oavsett om modellen lönesättande samtal eller traditionell modell har använts behövs en avstämning. Har målen uppnåtts? Är lönerna klara? Om ni använt den traditionella modellen ska också själva lönerna sättas – när blir de klara?

Skaffa en gemensam bild med arbetsgivaren om

  • Vad blev det faktiska utfallet
  • Har målen med lönerevisionen nåtts - ur bådas synvinkel
  • Vad ska ni ta med till nästa lönerevision

Att lägga tid på att få bilden gemensam är en vinstlott för kommande lönerevisioner. Även om orken tryter i detta läge så gäller det att hålla styr på processen hela vägen ut.

Ny lön efter förhandling

Arbetsgivarens förslag till nya löner fastställes och de ingår i det lokala kollektivavtalet om lön och allmänna anställningsvillkor. Vid lönesättande samtal sker detta vartefter, i traditionell förhandling först när det lokala löneavtalet är klart.
När avtalet sedan undertecknats är det arbetsgivarens ansvar att genom lönesättande chefer informera medlemmarna om den nya lönen.

Lönesamtal

Lönesamtalen, oavsett förhandlingsform, ska ge medlemmarna tydliga besked också om vad som förväntas under det kommande året. Uppmuntra därför medlemmarna att själva ta upp frågan under samtalet, till exempel genom att själva föreslå mål, resultat och utveckling av sin kompetens.

Skapa kontinuitet

Skriv en egen rapport från löneförhandlingen, inför näst-kommande år eller för din efterträdare om någon annan ska ta över. I din egen rapport kan du analysera och utveckla argument, notera praktiska förhandlingstips från genomförda överläggningar och annat du vill komma ihåg inför nästa år.

Senast uppdaterad 2021-10-01
Till toppen