Stöd och verktyg

Här finns stöd och verktyg som ska underlätta för dig som är förtroendevald. En del konkret material i form av blanketter, mallar, broschyrer och trycksaker. Annat är mer i form av tips och råd.

Nya normalstadgar för Akademikerföreningar

Från och med den 1 januari 2019 gäller nya normalstadgar för Akademikerföreningar inom privat sektor. De nya stadgarna har fastställts av Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse. Den viktigaste ändringen är att Akademikerföreningar inte längre får ta ut egna lokala medlemsavgifter.

Att göra för Akademikerföreningens styrelse

 • Upphöra omgående med att ta ut en egen lokal medlemsavgift.
 • Stadgeändring på kommande årsmöte: lägg till avgiftsförbudet och, i förekommande fall, stryk gammal skrivning om avgift, alternativt anta nya normalstadgar. Se ovan.

Frågor? Kontakta Rådgivningen via e-post eller 08-613 80 00.

Stadgar

Dina medlemmar

Kollektivavtalen - med bland annat föräldrarlön, pension, sjuklön och semester

Kollektivavtalen - med bland annat föräldralön, pension, sjuklön och semester

Lagar och avtal - LAS, MBL, FML och andra arbetsrättsliga lagar

Rekrytera medlemmar

Informera och kommunicera med medlemmarna

Informationsmaterial för ditt uppdrag

Material anpassat till sektor och bransch

Mediakontakt, egen webbplats och sociala medier

Beställ material för ditt uppdrag

Här kan du ladda ned och beställa informationsmaterial som exempelvis handböcker – som du kan behöva som förtroendevald.

Post-it-block, t-shirts och roll-ups

För beställning av post-it-block och t-shirts till dig som är förtroendevald eller lån av roll-ups – ta kontakt med kanslitet på 08-613 80 00 eller via broschyr@sverigesingenjorer.se.

Rekryteringsmaterial för Sveriges Ingenjörer

Vi har samlat material som du kan använda för att värva nya medlemmar.
Beställ rekryteringsmaterial här
Beställ synlighetspaket

Välkomstgåva och profilprodukter

Skicka e-post till forhandling@sverigesingenjorer.se för beställning av välkomstgåva till nya medlemmar och profilprodukter att använda vid rekryterings- och medlemsaktiviter.

Rekryterings- och informationsmaterial för specifika sektorer och branscher

Sacoförbunden samarbetar i olika konstellationer och har specifikt material till Akademikerföreningar (privat sektor), Saco-S (statlig sektor) och specifika branscher .
Beställ material för sektor och bransch här

Dokument för nedladdning

Beställningsformulär

Här kan du beställa material från oss. Materialet skickas med B-post och levereras som regel inom en vecka.
Så här behandlar vi personuppgifter

Handböcker Antal
   
Handbok för förtroendevalda, kommun och landsting - Ladda ner pdf Finns enbart som PDF
Handbok för förtroendevalda, privat sektor
- Ladda ner pdf
Finns enbart som PDF
Handbok för förtroendevalda, statlig sektor
- Ladda ner pdf
   
Broschyrer  
Löneprocessen (privat sektor)
Satsa på arbetsmiljön
Teckna hängavtal
Din chefslön 2017
   
Broschyrer Sveriges Ingenjörer  
Vi är Sveriges Ingenjörer
- Ladda ner som pdf
   
Profilblad  
Att vara sin egen
Chef
Inkomstförsäkring Tillfälligt slut
Karriär Tillfälligt slut
Ingenjörsmentor
   
Material in English  
We are Sveriges Ingenjörer - Download pdf Tillfälligt slut
   
Reklam och skyltmaterial  
Dörr/bordsskylt "Skyddsombud” (med Sveriges Ingenjörers logotype)
- Ladda ner pdf
Tillfälligt slut
Dörr/bordsskylt "Kontakta mig. Jag är förtroendevald för Sveriges Ingenjörer"
- Ladda ner pdf
   
Beställt av  
Namn *
Telefon *
E-postadress *
Företag (motsv)
Adress *
Postnr, postadress *
 
   
 
 

Arbetsmiljö

Ett företag som satsar på en god arbetsmiljö och därmed på sin personal vinner mycket. Minskad sjukfrånvaro, högre intäkter och ökad goodwill är bara några exempel.

Du som är förtroendevald spelar en mycket viktig roll. Du representerar de anställda och ser till att arbetsgivaren verkligen uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen. Du kan exempelvis

 • se till att alla anställda vet vem som har ansvaret för arbetsmiljön
 • kräva att en riskanalys görs inför allt förändringsarbete
 • verka för att skyddsombud för dina medlemmar utses och att anmäla vem det är till förbundet

Arbetsmiljö - Ansvar

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och ska systematiskt planera, leda och driva verksamheten med en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utreda arbetsskador, analysera arbetsmiljörisker och vidta åtgärder. Dessutom ska han upprätta handlingsplaner och dokumentation, och är ansvarig för rehabilitering.

Ofta är arbetsmiljöuppgiften delegerad till personalansvariga chefer. Som förtroendevald bör du ta reda på vem/vilka som har arbetsmiljöuppgifter. Sveriges Ingenjörer kan stötta medlemmar som är chefer med rådgivning och utbildning i arbetsmiljöfrågor.

Har arbetsplatsen fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté.

Du måste vara inloggad förtroendevald för att kunna se all information.

Arbetsmiljö - Externa länkar

Kalkylverktyget LönSAM
Ett verktyg för att räkna på arbetsmiljön. Kostnadsfritt i 30 dagar, därefter 500 kr/år. Drivs av Prevent

Svensk författningssamling
Arbetsmiljölagen på Riksdagens webbsida, sök på SFS-nr 1977:1160

Arbetsmiljöverket
Publicerar bland annat lagar och föreskrifter

Arbetsmiljöforum
Informerar, utbildar och bedriver opinionsbildning

Du och jobbet
Tidning

Arbetsmiljöupplysningen
Information om arbetsmiljö och hälsa

AFA
Administrerar avtals-försäkringar och andra överenskommelser

Suntarbetsliv.se
Arbetsmiljöprogram inom AFA för kommuner och landsting

Prevent
Verktyg och utbildningar i arbetsmiljö

Healthy workplaces - Tips och hjälpmedel (på svenska) för att hantera stress och psykosociala risker på arbetsplatsen

Film - Gränslöst arbetsliv

Förhandling

I förtroendeuppdraget ingår att förhandla. Ditt förhandlingsmandat kommer från förbundet som är avtalspart och från de medlemmar som du företräder. Generella regler för fackliga förhandlingar finns i Medbestämmandelagen (MBL). Inom vissa branscher kompletteras lagen i utvecklings- eller samverkansavtal samt lokala avtal.

MBL, tvisteförhandling eller intressefråga?

Förhandlingar och samverkan med arbetsgivaren sker i olika slags frågor och hanteras olika. Beroende av fråga har arbetsgivaren och du som förtroendevald olika rättigheter och skyldigheter. Därför är det avgörande att först reda ut om det är en medbestämmande-, tviste- eller intressefråga ni förhandlar om.

 • Medbestämmande och samverkan. Poängen med medbestämmandelagen är att medlemmarna genom sin fackliga företrädare ska få inflytande på arbetsplatsen. Som förtroendevald har du rätt till löpande information om personalfrågor samt hur verksamheten utvecklas produktionsmässigt och ekonomiskt. Du ska också vara med och påverka så tidigt som möjligt innan beslut fattas. Kommer ni inte överens, beslutar arbetsgivaren i slutänden.
  Mer om medbestämmande och samverkan.
 • Tvisteförhandling. Har arbetsgivaren och du olika uppfattning om en fråga som är reglerad i lag eller kollektivavtal uppstår en så kallad rättstvist. Kommer ni inte överens i lokal förhandling, kan ni gå vidare till nästa nivå enligt förhandlingsordningen i ert kollektivavtal.
  Hitta ditt kollektivavtal och avtalsområde
 • Intressefråga. Ibland vill arbetsgivaren eller föreningen förhandla om en fråga som är oreglerad i kollektivavtal. Ett exempel på intressefråga kan vara att föreningen vill införa ett friskvårdsbidrag. Vill inte båda parter teckna avtal, fortsätter frågan att vara oreglerad.

Du har alltid stöd

Ta kontakt med Rådgivningen om du behöver diskutera en kommande förhandling. Ring 08-613 80 00 eller skicka e-post till forhandling@sverigesingenjorer.se

Förhandlingsordning

Vilken förhandlingsordning som gäller eller vilka preskriptionstider ni har att förhålla er till finns reglerat i ert kollektivavtal. Generellt gäller att först sker en lokal förhandling. Kommer ni som förtroendevalda och arbetsgivaren inte överens finns möjlighet att påkalla till central förhandling. De centrala förhandlingarna påkallas av ombudsmän på förbundet, därför är det viktigt att du kontaktar förbundet innan förhandlingen avslutas. Vid oenighet är det också viktigt att det framgår i protokollet vad som hänt och parternas olika yrkanden och ståndpunkter.

Medlemmar kan företrädas centralt

I vissa lokala förhandlingar kan en medlem behöva förhandlingshjälp av en ombudsman från Sveriges Ingenjörers kansli.

Situationer när det kan bli aktuellt att företrädas centralt:

 • När lokal förening saknas
 • När den lokala akademikerföreningen ber om hjälp
 • Om medlemmen vill, t ex om medlemmen är chef. Inför förhandling tar vi alltid kontakt med den lokala akademikerföreningen, om sådan finns.

Ibland väljer till exempel medlemmar som är chefer att förhandla själva, med kontakt och stöd av en ombudsman från förbundet.
Mer om att företräda chefsmedlemmar

Praktiska förhandlingstips

Handböcker - PDF format

Arbetsbrist

Uppsägning kan ske av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Personliga skäl har att göra med individens agerande eller beteende, medan arbetsbrist kan uppstå på grund av organisatoriska förändringar eller andra skäl som har samband med verksamhetens inriktning. Oavsett vilken av uppsägningarna som arbetsgivaren påkallar förhandling om, är din roll och insats som förtroendevald viktig.

Kontakta Rådgivningen 

Som förtroendevald är din insats extra viktigt i arbetsbristsituationer. Om du inte har tidigare erfarenhet, kontakta alltid våra ombudsmän inför en kommande förhandling vid arbetsbrist. Ring hellre en gång för mycket, än för lite.

Du når Rådgivningen på telefon 08-613 80 00. 

Fördel att komma in tidigt

I en arbetsbristsituation är det viktigt att ni som förtroendevalda i den lokala klubben kommer in tidigt för att kunna påverka beslut och förebygga uppsägningar. Processen startar då arbetsgivaren informerar om att arbetsbrist föreligger på arbetsplatsen.

Uppsägning på grund av personliga skäl

Det måste råda saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl enligt lagen om anställningsskydd. Dessa situationer kan vara stressande och påfrestande för medlemmen, och som förtroendevald kan det därför vara bra att ha stöd från ombudsman på förbundet. Vänd dig till rådgivningen för stöd och råd. 

Processen vid arbetsbrist 

Här beskriver vi processen vid arbetsbrist i åtta steg, vilken din roll som förtreondevald är och hur en arbetsbristsituation kan lösas, med eller utan uppsägningar. Utgångspunkten är förhållandena inom privat sektor, men är även till hjälp för förtroendevalda inom stat och kommun. 

Processen i åtta steg:

 1. Processen startar
 2. Informera medlemmar
 3. Kallelse
 4. Förberedelse
 5. Lokalförhandling
 6. Avsluta förhandling
 7. Omorganisation
 8. Utvärdering
 
 
 

Mångfald och jämställdhet

Att löpande och aktivt fokusera och uppmuntra mångfald och jämställdhet är viktigt och kräver en långsiktig strategi. För att nå ett bra resultat behöver det vara ett perspektiv som genomsyrar hela verksamheten genom rekrytering och befordran, till arbetet med verksamhetens varumärke, och i en mängd andra situationer. Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och ett förebyggande och främjande arbete innebär att alla människors olikheter och potential ska tas till vara, och som förtroendevald företräder du medlemmarna lokalt och kan stå upp för att så sker på din arbetsplats.

Mångfald och jämställdhet - Aktiva åtgärder

Arbetsgivaren är enligt diskrimineringslagen ansvarig för att inom ramen för sin verksamhet bedriva ett arbete med aktiva åtgärder. Det ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och förtroendevalda. Det övergripande syftet med aktiva åtgärder är att människors olikheter ska tas tillvara, och att vi tillsammans verkar för en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Arbetsgivaren ska verka för lika rättigheter och möjligheteter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Mer om aktiva åtgärder

Mångfald och jämställdhet - Lönekartläggning

Inom arbetet med aktiva åtgärder ingår att årligen genomföra lönekartläggning och analys. Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor som utför lika eller likvärdiga arbeten ska justeras.

Mer om lönekartläggning 

Ingenjör och lön - guide till lönekartläggning

 

Mer om jämställdhet

Diskriminering

Ett missgynnande eller kränkande uppträdande som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna - Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Diskriminering kan ske direkt eller indirekt, genom bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier eller genom instruktion att diskriminera.

Mer om diskriminering

Kontakta Rådgivningen

Har du frågor eller behöver du hjälp, kontakta ombudsmännen på Rådgivningen. 

Telefon:
08-613 80 00

E-post:
Skicka e-post